موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۷۹,۵۹۲ نظرات: ۳۶,۱۹۳
موضوعات: ۱۶,۰۳۵ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب اجداد و انساب امام صادق (ع)

مادر امام صادق(ع)

بزرگواران مسئلۀ انتساب آن حدیث به معصوم بحثی است؛ مسئلۀ اینکه مادر امام صادق از نسل ابوبکر هست هم بحث

نام مادر امام صادق(ع)

نام مادر امام صادق علیه السلام؟

جد مادری امام صادق(ع)

ایا این سخن درسته که وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام از طرف والده مکرمه شان حضرت ام فروه سلام

ام‌فروه مادر امام صادق(ع)

آیا در زمان امام صادق زن مومنه دیگری وجود نداشته که ایشان مجبور به ازدواج با نوه ابوبکر باشند؟

جدمادری امام صادق (ع)

آیا از نظر شیعه حضرت آقا امام جعفر صادق علیه السلام از نوادگان محمد بن ابیبکر هستند؟

رابطه نسبی امام صادق(ع) با ابوبکر

آیا صحیح است که رابطه نسبی امام صادق(ع) با ابوبکر وجود دارد؟

ابوبکر جد امام صادق (ع) -نسب امام صادق (ع) -نسب مادری امام صادق(ع)

آیا نسب امام صادق علیه السلام به ابوبکر می رسد؟

ابوبکر و امام صادق(ع)-نسب امام صادق(ع)

امام صادق(ع) از دو پشتش به ابوبکر می رسد و با افتخار می گفت ابوبکر دو بار مرا زاده است. ۱- از طریق مادرش

مادر امام صادق(ع)

مادر امام صادق(ع) چه کسی بود؟

مقالات بیشتر