آخرین مطالب تاریخ انبیاء (ع)

تعداد پیامبران

به‌نظر‌من‌تعداد‌کل‌انبیا‌۱۲۴نفر‌بیش‌نیستند‌هر‌چی‌که‌فکر‌کنی‌به‌هزار‌زیاده

تعداد پیامبران

از کجا می دانیم۱۲۴۰۰۰ پیغمبر داریم وقتی که حتی از نام خیلی از ایشان خبر نداریم؟

پیامبران زنده-

غیراز حضرت الیاس ادریس عیسی خضر یونس پیامبر زنده دیگر هست

ملیت پیامبران

میخواهم بدانم از ۱۲۴ پیامبر چند نفرشان غیر عرب بودن؟

معجزات و ثبت در تاریخ

چرا از وقتی تاریخ بنا شد دیگر هیچ معجزه ای رخ نداد؟

قبر حضرات موسی و یوسف(ع)

قبر حضرت یوسف و موسی کجاست؟

ظهور پیامبران در بین النهرین

چرا اکثر پیامبران در منطقه بین النهرین ظهور کردند در صورتی که تمدن چین وجود داشته؟

ظهور پیامبران در بین النهرین

چرا اکثر پیامبران در منطقه بین النهرین ظهور کردند در صورتی که تمدن چین وجود داشته؟

تعداد پیامبران و تعلق داشتن به خاورمیانه

عدد ۱۲۴۰۰۰پیامبرآیا منابع یامنبع علمی موثق دارد وآیا خاستگاه همه پیامبران منطقه خاور میانه بوده یا مثلا

لیلیث

آیا در روایات اسلامی اسمی به نام لیلیث بوده یا نبوده؟ در برخی ادیان لیلیث به همسر حضرت آدم قبل از حوا

پیامبران و خاورمیانه

چرا بیشتر پیامبرانی که در قرآن نام برده شده اند از منطقه خاورمیانه هستند؟

حضرت یعقوب-فرق بین فرزندان

در دین اسلام فراوان به رعایت عدالت بین فرزندان تا کید شده است. ایا در اتفاقی که برای حضرت یوسف(ع) افتاد

ازدواج با دو خواهر

آیا درست است که از فرزندان حضرت یعقوب (( علی نبینا وآله وعلیه السلام))با دو خواهر بطور همزمان ازدواج

علت پیامبر نشدن زنان

چرا همه پیامبران مرد بودند و حتی یک پیامبر هم زن نبوده؟

مقالات بیشتر