آخرین مطالب احکام تیمم

رفتن به مسجد با تیمم بدل ازغسل

با سلامبنده از یک منبری شنیدم که کسی که به خاطر عذر تیمم بدل از غسل میکند این تیمم فقط کفایت امورات واجبش

تیمم بر گِِل تر

۱تیمم برگل چ حکمی دارد؟

تیمم بدل از غسل

سلام اگر برای نمازصبح بخاطر نبود آب باتیمم بدل ازغسل نمازخواندماگر اب برای ظهر هم نبودباید علاوه برتیمم

تیمم به خاک خیس

سلام ایا برای تیمم باید خاک خشک باشه یا اگر خیس باشد چه مشکلی دارد

تیمم بدل از غسل

سلام آیا بعد از تیمم بدل از غسل نیاز ى به وضو هست؟

تیمم و قرآن

آیا کسی که وظیفه اش به جای غسل تیمم بوده، می تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟

تیمم و تکرار نماز

پس از بر طرف شدن عذر، آیا نمازهایی را که با تیمم خوانده ایم، باید دوباره قضا کنیم؟

تکرار تیمم

کسی که به جهت عذر به جای غسل، تیمم کند و کاری که وضو را باطل می کند برایش پیش بیاید؛ تکلیف او برای نمازهای

تیمم و نمازهای بعدی

آیا کسی که برای جنابت، تیمم بدل از غسل کرده است، می تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟

تیمم بر آجر

آیا تیمم بر آجر صحیح است؟

تیمم بر گچ دیوار

آیا تیمم بر گچ پخته (مثل گچ روی دیوار) صحیح است؟

تیمم بر چوب

آیا تیمم بر چوب و تخته صحیح است؟

تیمم بر سنگ مرمر

آیا تیمم بر سنگ مرمر صحیح است؟

تیمم با دست شکسته

کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر به علت شکستگی یک دست نتواند آن را به پیشانی برساند، تکلیف او چیست؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه احکام تیمم

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان