آخرین مطالب مهریه در ازدواج دائم

-تعیین مهریه

T}همه مراجع:{T در فرض یاد شده، عقد صحیح است؛ ولى مهریه باطل است و اگر شوهر نزدیکى کرده باشد، باید مهرالمثل

مهریه طلا

T}همه مراجع: {Tدر فرض یاد شده، بیست مثقال طلا بر عهده شوهر است.V}آیت الله نورى، استفتاءات، ج ۱، س ۶۳۵

مهریه و تمکین

<BR> T}همه مراجع: {Tاگر در عقد ازدواج برای پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد، زن می تواند از نزدیکی

عقد بدون مهریه

T}همه مراجع: {Tاگر عقد موقّت باشد عقد باطل مى شود؛ ولى عقد دائم بدون ذکر مهر صحیح است.V}امام خمینى، تحریرالوسی

مهرالمسمی

«مهر المسمّى» مهریه اى است که مقدار آن هنگام عقد ازدواج معین شده و از آن نام برده شده است. (احکام ازدواج

مهرالمثل

«مهر المثل» عبارت است از: مهریه زنان هم ردیف؛ از نظر حسب، نسب، سن، عقل و ثروت. مهرالمثل در مواردى تحقق

ضمان مهرالمثل

T}همه مراجع: {Tاگر با اکراه دختر، این عمل انجام گرفته است، باید مهرالمثل بپردازد و اگر با رضایت او بوده

مقدار مهرالسنه

<BR> T}همه مراجع: {T«مهر السنه»، مقدار مهری است که نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای همسران

تعریف مهرالمثل

لطفا مهرالمثل را توضیح دهید.

ناتوانی پرداخت مهریه

همه مراجع: خیر، عقد صحیح است و باید مهریه اى را که تعیین کرده، به زن بپردازد. V}دفتر: همه مراجع.{V (رساله

مصالحه مهریه

<BR> T}آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و نوری: {Tاگر شوهر این مصالحه را بپذیرد، احتیاط واجب آن است

عیوب مرد -فسخ عقد ازدواج -استحقاق مهریه -مطالبه مهریه -مهریه عقد منفسخ

اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبی دارد که زن می تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه مهریه در ازدواج دائم

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان