نسخه آزمایشی

آخرین مطالب مهریه در ازدواج دائم

-تعیین مهریه

T}همه مراجع:{T در فرض یاد شده، عقد صحیح است؛ ولى مهریه باطل است و اگر شوهر نزدیکى کرده باشد، باید مهرالمثل

مهریه طلا‏

T}همه مراجع: {Tدر فرض یاد شده، بیست مثقال طلا بر عهده شوهر است.V}آیت الله نورى، استفتاءات، ج ۱، س ۶۳۵

مهریه و تمکین

<BR> T}همه مراجع: {Tاگر در عقد ازدواج برای پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد، زن می‏تواند از نزدیکی

عقد بدون مهریه

T}همه مراجع: {Tاگر عقد موقّت باشد عقد باطل مى‏شود؛ ولى عقد دائم بدون ذکر مهر صحیح است.V}امام خمینى، تحریرالوسی

مهرالمسمی

«مهر المسمّى» مهریه‏اى است که مقدار آن هنگام عقد ازدواج معین شده و از آن نام برده شده است. (احکام ازدواج

مهرالمثل

«مهر المثل» عبارت است از: مهریه زنان هم ردیف؛ از نظر حسب، نسب، سن، عقل و ثروت. مهرالمثل در مواردى تحقق

ضمان مهرالمثل

T}همه مراجع: {Tاگر با اکراه دختر، این عمل انجام گرفته است، باید مهرالمثل بپردازد و اگر با رضایت او بوده

مقدار مهرالسنه

<BR> T}همه مراجع: {T«مهر السنه»، مقدار مهری است که نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای همسران

تعریف مهرالمثل

<BR> مهری که در هنگام عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف (نزدیکی)، مهریه زنان هم شأن او

ناتوانی پرداخت مهریه

همه مراجع: خیر، عقد صحیح است و باید مهریه‏اى را که تعیین کرده، به زن بپردازد. V}دفتر: همه مراجع.{V (رساله

مصالحه مهریه

<BR> T}آیات عظام امام، خامنه‏ای، فاضل و نوری: {Tاگر شوهر این مصالحه را بپذیرد، احتیاط واجب آن است

عیوب مرد -فسخ عقد ازدواج -استحقاق مهریه -مطالبه مهریه -مهریه عقد منفسخ

اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبی دارد که زن می‏تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب مهریه در ازدواج دائم

تعریف مهرالمثل

<BR> مهری که در هنگام عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف (نزدیکی)، مهریه زنان هم شأن او

عقد بدون مهریه

T}همه مراجع: {Tاگر عقد موقّت باشد عقد باطل مى‏شود؛ ولى عقد دائم بدون ذکر مهر صحیح است.V}امام خمینى، تحریرالوسی

ضمان مهرالمثل

T}همه مراجع: {Tاگر با اکراه دختر، این عمل انجام گرفته است، باید مهرالمثل بپردازد و اگر با رضایت او بوده

مقدار مهرالسنه

<BR> T}همه مراجع: {T«مهر السنه»، مقدار مهری است که نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای همسران

-تعیین مهریه

T}همه مراجع:{T در فرض یاد شده، عقد صحیح است؛ ولى مهریه باطل است و اگر شوهر نزدیکى کرده باشد، باید مهرالمثل

ناتوانی پرداخت مهریه

همه مراجع: خیر، عقد صحیح است و باید مهریه‏اى را که تعیین کرده، به زن بپردازد. V}دفتر: همه مراجع.{V (رساله

مصالحه مهریه

<BR> T}آیات عظام امام، خامنه‏ای، فاضل و نوری: {Tاگر شوهر این مصالحه را بپذیرد، احتیاط واجب آن است

مهرالمثل

«مهر المثل» عبارت است از: مهریه زنان هم ردیف؛ از نظر حسب، نسب، سن، عقل و ثروت. مهرالمثل در مواردى تحقق

مهرالمسمی

«مهر المسمّى» مهریه‏اى است که مقدار آن هنگام عقد ازدواج معین شده و از آن نام برده شده است. (احکام ازدواج

مهریه طلا‏

T}همه مراجع: {Tدر فرض یاد شده، بیست مثقال طلا بر عهده شوهر است.V}آیت الله نورى، استفتاءات، ج ۱، س ۶۳۵

مهریه و تمکین

<BR> T}همه مراجع: {Tاگر در عقد ازدواج برای پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد، زن می‏تواند از نزدیکی

عیوب مرد -فسخ عقد ازدواج -استحقاق مهریه -مطالبه مهریه -مهریه عقد منفسخ

اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبی دارد که زن می‏تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان