آخرین مطالب صدقه

برداشتن پول ازصندوق صدقات

سلامآیا می شود از صندوق صدقه پول قرض برداشت و بعد به جایش گذاشته شود؟

برداشتن پول صدقه

باسلام آیا برداشتن موقت صدقه از صندوق خانگی به عنوان قرض اشکال دارد؟

دادن پول صندوق صدقات به فقیر

با سلام آیامیتوان پولهای صندوق صدقه را خودمان مستقیم به ایتام بدهیم؟

گدایی بدون نیاز

سلام فردی باعدم احتیاج گدای میکند۱ازجهت تکلیفی آیامرتکب حرام شده۲ازجهت وضعی مالک این پولهامیشود؟اگرنمیشودباآنه

خمس صدقه

سلام،صدقه ای که سر سال خمسی هنوز به فقیر داده نشده اما کنارگذاشته شده،خمس دارد؟

صدقه و انفاق

سلام,صدقه با إنفاق چه فرقی داره?آیا فقط مالی هست صدقه و إنفاق?

رزق و روزی؛ تکدی گری؛ کمک به سائل

خداوند فرموده که روزی هر جنبنده ای را می دهد.مشاهده شده که خیلی ها برای بدست آوردن روزی گدایی می کنند

کمک به گدایان -کمک به متکدیان

به گداهای توی خیابون باید کمک کرد یا نه؟ رواج تکدی گری یا دست رد به درخواست نیازمند؟ گاهی به حق ائمه

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه صدقه

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان