آرایش زنان بیرون از خانه ۱۳۹۵/۵/۱۸ - ۱۱۱۵ بازدید

آرایش زنان بیرون از خانهچرا زنان
بیرون از خانه نباید آرایش کنند؟ دلایل آن از نظر منطقى چیست؟ آیه مربوط به آرایش
بانوان در کدام سوره از قرآن کریم مى&#۸۲۰۲;باشد و در چه منابعى حدود آن مشخص شده است؟

هرچند
آرایش و زیبایى از نظر اسلام مطلوب و پسندیده است و منعى بر آن وجود ندارد؛ بلکه
توصیه به آرایش و آراستن شده و حتى نسبت به آرایش زنان براى همسران از سوى اسلام
تأکید فراوانى صورت پذیرفته است، با این همه آرایش&#۸۲۰۲;هاى زننده و ناهنجار در برابر
نامحرمان از نگاه دین مورد نکوهش قرار گرفته است.

خداوند
متعال به زنان مؤمن دستور مى&#۸۲۰۲;دهد: «زینت و آرایش خود را آشکار نکنند جز آن مقدارى
که آشکار است (صورت و دست&#۸۲۰۲;ها تا مچ)  مگر براى شوهران و دیگر محارم». و در ادامه به
زنان مؤمن سفارش مى&#۸۲۰۲;کند: «هنگام راه رفتن پاهایشان را به زمین نکوبند تا زینت مخفى
آنان [که همان خلخال پا است] آشکار نشود و یا صداى آن شنیده نشود و موجب جلب توجه
نامحرمان نگردد».[۱]

آسیب&#۸۲۰۲;ها
و پیامدهاى منفى و گاهى غیرقابل جبران به واسطه حضور تحریک کننده زنان در بین
نامحرمان دامنگیر فرد، خانواده و جامعه مى&#۸۲۰۲;گردد و در اینجا به گوشه&#۸۲۰۲;اى از این
آسیب&#۸۲۰۲;ها اشاره مى&#۸۲۰۲;نماییم:

۱.
پیامدهاى فردى

به طور
طبیعى آرایش چهره به نوعى توجه و نگاه نامحرمان را به خود جلب مى&#۸۲۰۲;کند، بدیهى است که
این کار زمینه برخى از تحریکات را براى طمع&#۸۲۰۲;ورزى ایجاد مى&#۸۲۰۲;نماید، در حالى که حفظ
شخصیت زن و کرامت انسانى او مى&#۸۲۰۲;طلبد که با وقار لازم از منزل بیرون شود و از هر
چیزى که توجه و رغبت دیگران را به او جلب مى&#۸۲۰۲;کند پرهیز نماید.[۲]
بنابراین خود زنان آرایش کرده اولین کسانى هستند که در معرض آسیب قرار مى&#۸۲۰۲;گیرند.

از سویى
شخصیت زن به خاطر حضور آرایش کرده او در جامعه، او را تا حد یک عروسک، یا یک کالاى
بى&#۸۲۰۲;ارزش به سقوط مى&#۸۲۰۲;کشاند و  ارزش&#۸۲۰۲;هاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده
مى&#۸۲۰۲;شود، و تنها به عنوان وسیله&#۸۲۰۲;اى براى کامیابى&#۸۲۰۲;هاى جسمى مورد توجه قرار مى&#۸۲۰۲;گیرد.[۳]

۲.
پیامدهاى خانوادگى

بنیان
خانواده، مقدس&#۸۲۰۲;ترین پیوند اجتماعى است. براى ثبات این بنیان، عفت و حجاب مهم&#۸۲۰۲;ترین
عامل به شمار مى&#۸۲۰۲;آید. اگر زنان آرایش&#۸۲۰۲;ها و خودنمایى&#۸۲۰۲;ها را به بیرون منزل بکشانند، و
مورد نگاه&#۸۲۰۲;هاى هوس آلود نامحرمان قرار بگیرند، ناخواسته عامل پیامدهاى منفى خواهند
شد که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى&#۸۲۰۲;شود:

الف.
سستى نظام خانواده و تأخیر در ازدواج

حضور
دختران آرایش کرده در جامعه موجب تنوع طلبى پسران در انتخاب همسرشان مى&#۸۲۰۲;شود و در
آرزوى رسیدن به دخترى که همه زیبایى&#۸۲۰۲;ها را داشته باشد، ازدواج را به تأخیر
مى&#۸۲۰۲;اندازند.

برخى
دختران تصور مى&#۸۲۰۲;نمایند اگر آرایش کرده در جامعه رفت و آمد کنند، زمینه ازدواج آنها
بیش&#۸۲۰۲;تر فراهم مى&#۸۲۰۲;گردد؛ اما واقعیت آمارها خلاف آن را اثبات نموده است؛ زیرا بیش از
این&#۸۲۰۲;که مورد «توجه» باشند «طعمه هجوم نگاه&#۸۲۰۲;هاى سمّى» هستند و شرایط ازدواج آنان
سخت&#۸۲۰۲;تر مى&#۸۲۰۲;شود.

ب. کاهش
جذابیت همسران و افزایش طلاق

اگر
مردان به راحتى و به آسانى در تمام صحنه&#۸۲۰۲;هاى اجتماعى به زنان آرایش کرده و متنوع
دسترسى داشته باشند، ضمانتى براى پایدارى محبت و دلبستگى آنان به همسرانشان نخواهد
بود؛ زیرا تحریک هوى و هوس آنان را از زن خود دلسرد مى&#۸۲۰۲;کند و در کانون گرم خانواده
اختلاف و اختلال پیش خواهد آمد.

این است
که وقتى زن بزک کرده و بدحجاب در جامعه ظاهر مى&#۸۲۰۲;شود، چشم&#۸۲۰۲;ها، به سوى او نشانه
مى&#۸۲۰۲;روند و چه بسا فریفته و فریب خورده شده و سرانجام به جدایى از همسر منجر شود.

۳.
پیامدهاى اجتماعى

الف.
سقوط ایمانى و اخلاقى جامعه

حضور
آرایش کرده زنان در جامعه علاوه بر اینکه نشانه پاى&#۸۲۰۲;بند نبودن و بى&#۸۲۰۲;مبالاتى فرد به
احکام و اعتقادات اسلامى است؛ نگاه&#۸۲۰۲;هاى آلوده مردان هوس باز را به خود جلب مى&#۸۲۰۲;کند و
آتش شهوت را در دل آنان شعله&#۸۲۰۲;ور مى&#۸۲۰۲;سازد و هنگامى که این وضعیت در جامعه شیوع پیدا
کند همه حدّ و مرزها به تدریج شکسته مى&#۸۲۰۲;شود و حریم عفاف خدشه&#۸۲۰۲;دار مى&#۸۲۰۲;گردد و گناه و
آلودگى همه جامعه را فرامى&#۸۲۰۲;گیرد و سرانجام با از بین رفتن سرمایه&#۸۲۰۲;هاى معنوى،
پایه&#۸۲۰۲;هاى ایمانى مردم سست گردیده، جامعه در سقوط اخلاقى و فساد قرار مى&#۸۲۰۲;گیرد.[۴]

ب.
افزایش التهاب و آرامش اجتماعى

اگر زنان
به صورت تحریک&#۸۲۰۲;آمیز در اجتماع ظاهر شوند، التهاب و هیجان روحى بینندگان هر لحظه با
دیدن صحنه&#۸۲۰۲;اى تازه افزایش مى&#۸۲۰۲;یابد و از آن&#۸۲۰۲;جا که ارضاى غریزه جنسى در تمامى موارد
دلخواه، ممکن نیست، باعث برهم خوردن تعادل روحى بینندگان مى&#۸۲۰۲;گردد.

ج.
کم&#۸۲۰۲;رنگ شدن حضور مثبت زنان در جامعه

زنى که
تن و اندام خود را در معرض دید همگان مى&#۸۲۰۲;گذارد، در حقیقت ویژگى&#۸۲۰۲;هاى «جنسیتى» خود را
ابزارى براى ارتباط ناسالم جنسى قرار مى&#۸۲۰۲;دهد و اصطلاحاً کوچه و بازارى مى&#۸۲۰۲;شود. به
عبارت دیگر او مى&#۸۲۰۲;خواهد با تکیه بر فریبندگى جنسى خویش، جاى خود را در جامعه باز
کند، نه با تکیه بر انسانیت خود و بدین&#۸۲۰۲;ترتیب اعلام مى&#۸۲۰۲;کند که آن چه براى او مهم
است، جاذبه&#۸۲۰۲;هاى زن بودن اوست، نه انسان بودن و نه اندیشه و نه لیاقت و کارآیى او و
حال آن&#۸۲۰۲;که اسلام با ممنوع نمودن آرایش زنان در جامعه خواهان آن است که زنان و مردان
مسلمان با جنبه&#۸۲۰۲;هاى انسانى خود در اجتماع حاضر گردند.

د. گسترش
فساد اجتماعى

در
جامعه&#۸۲۰۲;اى که حجاب، متانت، عفت و حیا ارزش تلقى مى&#۸۲۰۲;شود، زن پایه&#۸۲۰۲;هاى این ارزش را از
رفتار و کردار خود، به بینش و باور خویش سرایت  مى&#۸۲۰۲;دهد و از طرفى نه تنها زنان دیگر
بلکه مردان را نیز متوجه ارزش&#۸۲۰۲;هاى جامعه مى&#۸۲۰۲;سازد و جامعه را به سلامت و ارزش&#۸۲۰۲;هاى
واقعى سوق مى&#۸۲۰۲;دهد. اما اگر زن، روش&#۸۲۰۲;ها و منش&#۸۲۰۲;هاى خود را تغییر دهد و به خودنمایى و
آرایش&#۸۲۰۲;هاى ظاهرى بپردازد، ارزش&#۸۲۰۲;هایى چون حجاب و حیا و وقار را خدشه&#۸۲۰۲;دار مى&#۸۲۰۲;کند و
خود و اجتماع را به تباهى و فساد و در نهایت به ضدارزش&#۸۲۰۲;ها مى&#۸۲۰۲;کشاند.[۵]منابع[۱].
نور ۲۴، آیه ۳۱.[۲].
براى آگاهى بیش&#۸۲۰۲;تر ر.ک: نظام حقوقى زن در اسلام، مرتضى مطهرى.[۳].
برگزیده تفسیر نمونه، ج۳، ص: ۲۹۲.[۴].
ر.ک: آثار و پیامدهاى فرهنگى اجتماعى گسترش بدحجابى، محمدحسین درافشان، پیام
زن، شماره ۱۸۴ و ۱۸۵.[۵].
همان.
 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.