آشنائی با قرآن جلد ششم استاد مطهری ۱۳۹۲/۳/۱۰ - ۱۱۲ بازدیدآشنائی با قرآن جلد ششم

اثر: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم: آبان ۱۳۷۷ مطابق رجب ۱۴۱۹
ناشر: انتشارات صدرا (با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید)

فهرست مطالب

تفسیر سوره الرحمن ( ۱ ) ۱۱
معنی " رحمن " و " رحیم " ۱۲
نعمتهای پروردگار ۱۳
تعلیم قرآن ، یکی از نعمتها الهی ۱۳
تعلیم قرآن مقدم بر خلقت انسان ۱۵ نعمت " بیان " ۱۶ معنی ناطق بودن انسان ۱۷
" قلم " و" بیان " عامل انتقال تجارب از نسلی به نسل دیگر ۱۹
حساب و نظم معین در دستگاه خلقت ۲۰
سجده کردن گیاه و درخت ۲۲
تعبیر فارابی درمورد نماز خواندن آسمان و زمین و آب و باران ۲۳
میزان ، یکی از نعمتهای الهی ۲۴آشنائی با قرآن جلد ششم

اثر: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
چاپ سوم: آبان ۱۳۷۷ مطابق رجب ۱۴۱۹
ناشر: انتشارات صدرا (با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید)

فهرست مطالب

تفسیر سوره الرحمن ( ۱ ) ۱۱
معنی " رحمن " و " رحیم " ۱۲
نعمتهای پروردگار ۱۳
تعلیم قرآن ، یکی از نعمتها الهی ۱۳
تعلیم قرآن مقدم بر خلقت انسان ۱۵ نعمت " بیان " ۱۶ معنی ناطق بودن انسان ۱۷
" قلم " و" بیان " عامل انتقال تجارب از نسلی به نسل دیگر ۱۹
حساب و نظم معین در دستگاه خلقت ۲۰
سجده کردن گیاه و درخت ۲۲
تعبیر فارابی درمورد نماز خواندن آسمان و زمین و آب و باران ۲۳
میزان ، یکی از نعمتهای الهی ۲۴
میزان ، محدود به میزان جسمانی نیست ۲۶
خلاف نکردن و عدم طغیان در سنجش ، نتیجه تفکر در نعمتها ۲۶
حدیث " سلسلة الذهب " ۲۷
تفسیر سوره الرحمن ( ۲ ) ۳۱
خلقت زمین برای مردم ۳۱
توجیه ناپذیر بودن التزام به ارزشهای انسانی در دیگاه مادی ۳۲
یک مثال ۳۳
برگزیده شدن انسان ، زمینه قبول وظیفه و مسؤولیت او ۳۴
زمین به گروه خاصی از مردم اختصاص ندارد ۳۴
زمین برای انسان حکم مادر را دارد ۳۵
مراحل گوناگون خلقت انسان ۳۸
خلقت ، ناشی از ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است ۳۹
دیدگاه ثنوی در خلقت عالم ۴۱
نظریه اسلام ۴۲
خلقت " انسان " و " جن " ۴۲
" مشرقین " و " مغربین " به چه معناست ؟ ۴۴
تفسیر سوره الرحمن ( ۳ ) ۴۶
ثقلین ( جن و انس ) ۴۷
جن ، حقیقتی جسمانی و غیر مرئی ۴۷
شباهت جن و انسان در مسائل مربوط به تکلیف و پاداش و کیفر ۴۹
کشف صفات تنزیهی خداوند از طریق مقایسه با خلق ۵۰
سخن حضرت رضا علیه السلام ۵۰
تفکر غلط در مورد شؤون مختلف خداوند ۵۱
لازمه اختیار ، شعاعی وسیع از مهلت است ۵۲
مالکیت مخلوقات در طول ملک داشتن خداوند است ۵۳
یک تشبیه ۵۴
معنای کلمه " سلطان " ۵۶
همه جا حوزه قدرت الهی و ملک خداست ۵۷
چگونه می توان از عالم آسمانها و زمین بیرون رفت ؟ ۵۷
در قیامت ، گناهکاران فریادرسی ندارند ۵۸
کیفیت سؤال و جواب در قیامت ۶۰
واژه " ناصیه " ۶۱
تفاوت دروغ دانستن و نسب دروغ دادن ۶۲
کیفر ، لازمه عمل و جزء نظام احسن عالم است ۶۳
تفسیر سوره الرحمن ( ۴ ) ۶۴
ترس از مقام پروردگار ۶۵
دو بهشت ( جسمانی و روحانی ) ۶۵
لذات و عذابهای روحانی در دنیا ۶۶
عدم درک خالص لذات و رنجهای روحانی در دنیا به سبب اشتغال روح به بدن ۶۷
درک خالص لذات و رنجهای روحانی در آخرت به سبب تجرد روح ۶۸
اکثر مردم ، هم بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی ۶۹
تفاوت لذات در دنیا و آخرت ۶۹
خشنودی حق ، بالاتر از همه لذتها ۷۰
کلام حضرت علی علیه السلام ۷۱
در مقایسه با عظمت لا یتناهی ، هر عظمتی کوچک به نظر می رسد ۷۲
" انواعی از نعمتها " مبین نامحدود بودن آنهاست ۷۳
توصیف اهل بهشت ۷۵
نظریه برتراند راسل درباره فلسفه عفت ۷۶
پایه ارتباط زن و مرد مودت و رحمت است ۷۷
دو بهت برای افرادی که عبادتشان به خاطر بهشت یا فرار از جهنم بوده است ۷۸
تمام عالم به اسم " رحمن " به وجود آمده است ۷۹
تفسیر سوره واقعه ( ۱ ) ۸۱
معنای کلمه " وقوع " ۸۲
قیامت ، امری واقع شده ۸۲
دو معنی برای " کاذبه " ۸۳
در قیامت تمام شؤون دنیا زیر و رو می شود ۸۴
کلام حضرت علی علیه السلام ۸۵
در قیامت ، حشر هر کس بر اساس نیت و باطنش است ۸۶
زلزله قیامت ۸۷
" اصحاب الیمین " و " اصحاب الشمال " ۸۹
اصطلاح " دست راستی " و " دست چپی " ۸۹
" سابقین " یا پیشی گیرندگان ۹۰
علت تقسیم مردم به سه دسته ۹۱
تعریف " سابقین " ۹۲
سابقان همان مقربان هستند ۹۴
انواعی از بهشتها ، مخصوص سابقین و اهل اخلاص ۹۵
مصداق " اولین " و آخرین " در آیه ۹۵
حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ۹۶
سخن بو علی سینا درباره بیشتر بودن اهل سعادت یا اهل شقاوت ۹۷
نعمتهای قابل توصیف " سابقین " ۹۹
تفسیر سوره واقعه ( ۲ ) ۱۰۱
جایز بودن تدبر در معنی آیات ۱۰۲
عالم ملکوت علیا و عالم ملکوت سفلی ۱۰۵
تبدیل عمل علیینی به عمل سجینی بعد از ریا ۱۰۶
راست عالم ( بهشت ) و چپ عالم ( جهنم ) ۱۰۹
حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ۱۱۰
یمن و شئامت در وجود خود انسان است ۱۱۳
توصیف " سابقین " ۱۱۵
مثال علامه طباطبائی در اصول فلسفه ۱۱۶
نعمتهای اصحاب الیمین ۱۱۷
سخن حضرت جواد علیه السلام در جلسه مباحثه با علمای اهل تسنن ۱۱۸
تفسیر سوره حدید ( ۱ ) ۱۲۲
پاسخ به یک اشکال در مورد فلسفه ارسال انبیاء ۱۲۳
حکمت باری تعالی و نظام اسباب و مسببات ۱۲۴
تفاوت کیفی کمال در وجود انسان با دیگر موجودات ۱۲۵
اگر انسان مختار نباشد ، بهشت و جهنم معنا نخواهد داشت ۱۲۶
توسل به زور برای حفظ دین ، در صورت لزوم ۱۲۷
خوب یا بد بودن ذریه پیغمبران ۱۲۸
راه پیغمبر یکی است ۱۲۹
مأموریت خاص برای هر پیغمبر ۱۳۳
دعوت به رأفت و مهربانی، نقطه اصلی رسالت حضرت عیسی علیه السلام ۱۳۳
رهبانیت ، بدعت در مسیحیت ۱۳۴
روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ۱۳۵
تفسیر سوره حدید ( ۲ ) ۱۳۷
اموری از قبیل ایمان و تقوا واجد درجاتی هستند ۱۳۸
تاثیر متقابل روح و بدن در یکدیگر ۱۴۱
حدیث کافی ۱۴۲
تقوا ( پرهیز از گناهان ) مقدمه ایمان طاعتی ۱۴۲
روشنایی قلب ۱۴۳
اجرهای متعدد برای اهل ایمان ۱۴۵
تفسیر سوره حشر ( ۱ ) ۱۴۸
خیانت یهود و مجازات آنان توسط مسلمین ۱۴۹
لزوم رعایت عدالت در مبارزه با دشمن ۱۵۰
مساله " تترس " در فقه ۱۵۲
ترجیح دادن حکم عقل بر حکم عاطفه ۱۵۳
تفاوت غنیمت با " فی " ۱۵۶
سخن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره حکمت و علم ۱۵۷
معنی داشتن حق انسان مبتنی بر اصل علت غایی است ۱۵۹
پول و ثروت باید در میان همه طبقات گردش کند ۱۶۲
ایثار " انصار " ۱۶۴
دو نظریه افراطی و تفریطی درباره گذشتگان ۱۶۷
تفسیر سوره حشر ( ۲ ) ۱۶۸
تقوا یا خود نگهداری ۱۶۹
داوری پیامبر میان زورآزمایان ۱۷۰
" تقوا " در نهج البلاغه ۱۷۱
درجات تقوا ۱۷۲
دقت در پیش فرستاده ها ۱۷۳
سخن اما علی علیه السلام در مورد خانه دینا و آخرت و پیش فرستاده انسان ۱۷۴
تقوای قبل از عمل و تقوای بعد از عمل ۱۷۵
خود فراموشی ، صفت فاسقان ۱۷۷
تشبیه مولوی ۱۷۹
تفسیر سوره حشر ( ۳ ) ۱۸۳
ضمیر " هو " درباره خداوند ۱۸۴
غیب نسبی و غیب مطلق ۱۸۷
پیامبران آمده اند تا در ما ایمان به حقایق ندیدنی به وجود آورند ۱۸۹
اسماء پروردگار به معنی نامگذاری نیست ۱۹۰
رحمت عام و رحمت خاص ۱۹۳
تعبیر " استدراج " در قرآن ۱۹۶
فرق " مالک " و " ملک " ۱۹۷
قدوسیت پروردگار ۱۹۹
تفسیر سوره حشر ( ۴ ) ۲۰۱
اسماء الهی ۲۰۲
داستان ابن الجوزی ۲۰۳
اسماء خداوند در دعای کمیل ۲۰۶
توقیفی بودن یا نبودن اسماء الله ۲۰۶
سخن امام باقر علیه السلام ۲۰۷
صفت " سلام " درباره خداوند ۲۰۹
خداوند به جه معنا " مؤمن " است ؟ ۲۱۰
مهیمن بودن خداوند ۲۱۱
عدم تسلط شیطان بر بندگان مخلص ۲۱۲
معنی کلمه " عزیز " ۲۱۳
معنی کلمه " جبار " ۲۱۴
تکبر در ذات پروردگار صفت کمال است ۲۱۶
تکبر بالحق ( تکبر مطلوب ) ۲۱۶
سخن بوعلی سینا در اشارات ۲۱۷
" خالف " ، " باری " ، " مصور " ، صفات فعل پروردگار ۲۱۷
توأم بودن عزت و حکمت به طور مطلق در خداوند ۲۲۰
تفسیر سوره ممتحنه ( ۱ ) ۲۲۱
شأن نزول ۲۲۲
فرق اساسی اسلام با مسیحیت در موضوع ایمان و رابطه انسانها با یکدیگر ۲۲۴
هشدار قرآن به مسلمانان درباره حسن ظن به کفار ۲۲۶
ایراد عده ای از روشنفکران به سعدی و پاسخ به آن ۲۲۷
لزوم عدم شرکت دادن غیر مسلمان در اسرار جامعه مسلمان ۲۲۸
لازمه مجاهد در راه خدا بودن بریدن پیوند با دشمنان است ۲۳۰
فرصت طلبی دشمنان ۲۳۱
دوستی خدا و رابطه آن با محبوبهای دیگر ۲۳۳
قطع رابطه خویشاوندی در قیامت ۲۳۴
کلمه " اسوه " ۲۳۵
اسوه بودن ابراهیم علیه السلام در تبری جستن از دشمنان ۲۳۶
کلمه " لا اله الا الله " جمع میان نفی و اثبات ۲۳۷
حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ۲۳۹
تفسیر سوره ممتحنه ( ۲ ) ۲۴۲
ازدواج ابتدایی مسلمان با غیر مسلمان ۲۴۳
اختلاف فقه شیعه با فقه اهل تسنن در این مساله ۲۴۴
قرارداد صلح حدیبیه در مورد سلب حق استرداد مرتدین از مسلمانان ۲۴۵
آزمون زنانی که اظهار اسلام کردند ۲۴۶
یک مسأله مالی ( مهر ) ۲۴۷
فلسفه عدم جواز ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه شیعه ۲۴۸
حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ۲۵۰
علل آزمایش ایمان زنان ۲۵۱
پرداخت " مهر " از بیت المال در صورت لزوم ۲۵۳
بیعت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه ۲۵۴
بیعت زنان و شرایط آن ۲۵۵
مسأله ولاء کفار ، خصوصا یهود ۲۵۸

جهت مطالعه کتاب لینک زیر را کلیک کنید :


http://www.aviny.com/library/motahari/Books/۱۴/index.htm

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.