اجازه تعدد زوجات در قرآن و حکمت آن ۱۳۹۲/۸/۲۰ - ۴۲۱ بازدید

جهت پاسخ به این پرسش باید دانست؛ قبل از اسلام برخى از مردم، دختران یتیم را جهت تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملّک مى کردند و چون همه کارها دست آنان بود حتى مهریه آنها را هم کمتر از معمول قرار مى دادند و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند، به آسانى آنها را رها مى ساختند.
جهت پاسخ به این پرسش باید دانست؛ قبل از اسلام برخى از مردم، دختران یتیم را جهت تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملّک مى کردند و چون همه کارها دست آنان بود حتى مهریه آنها را هم کمتر از معمول قرار مى دادند و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند، به آسانى آنها را رها مى ساختند. در این هنگام آیه نازل شد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛نساء (۴)، آیه ۳.؛ «اگر مى ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید و به سراغ زنان دیگر بروید، از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید اما اگر مى ترسید عدالت را رعایت ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید».
مقصود از عدالت در این آیه شریفه، یکسانى تمایلات قلبى و عواطف درونى نیست؛ بلکه منظور رعایت حقوق زناشویى و اقتصادى و نیز ابراز عواطف است. با این وجود باید توجه داشت:
۱. اصل در ازدواج همان طور که استاد شهید مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام خاطرنشان مى سازد، تک همسرى است و قانون چند همسرى در شرایط معمول توصیه و ترغیب نشده است.
۲. قانون چند همسرى و تعدّد زوجات مقتضاى آیات صریح قرآن است و نسخ نشده و از احکام جاودانى اسلام است. اصل در تمام احکام و قوانین، ابدیّت و ماندگارى است مگر آنکه دلیل قطعى بر نسخ یا تغییر آن آورده شود.
۳. قانون تعدّد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعى یا ضرورت هاى اجتماعى وضع شده است نه براى هوس رانى مردان. البته همیشه بعضى افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده مى کنند، در چنین مواردى، باید جلوى سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب براى موارد ضرورى ارائه کرد.
یک. پیشینه تعدد زوجات
چند همسرى ریشه اى کهن در میان جوامع مختلف بشرى و ادیان پیش از اسلام دارد Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.۸-۰۲, A Group Of Muslim Brothers, Tehran, P.B.۵۴۲۲ بنابراین، ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینى از جهت اخلاقى، اقتصادى و ... بر آن حاکم کرد و بدون تحقّق آن شرایط، چند زنى را غیرمجاز اعلام نمود. تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانى مردان نگردد.

دو. چرایى چندهمسرى
در رابطه با چرایى چندزنى، علل مختلفى ذکر شده جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص ۲۹۵ - ۳۱۳، قم: صدرا، چاپ سى و پنجم ۱۳۸۲. که به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى شود:
۱. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان
در طول تاریخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون تر است.
آگبرن و نیم کوف مى نویسند: «در سال ۱۸۰۵ در میان ۲۳۰۰۰ تن از سرخ پوستان «دشت هاى بزرگ» (Great Plains)، در برابر هر ۱۰۰ زن تنها ۴۴ مرد وجود داشتند»W.F. Oghborn. & M.F . Nimkuff, Sociology, Boston, ۸۵۹۱, p.۵۸۵. (ق) ا.ح. آریانپور، زمینه جامعه شناسى، (تهران، دهخدا، ۱۳۴۷)، ص ۳۳۱. .
«فرقه آمریکایى مورمون (Mormon) نیز که چند زن گیرى را روا مى داند، در گذشته بارها دچار کمبود مرد شده است. براى مثال در سال ۱۸۷۰ در بین مورمون هاى سه ناحیه از استان یوتا (Utah) ۹۵۶ زن در برابر ۸۵۴ مرد وجود داشت»(ق) همان Ibid. .
برتراند راسل مى نویسد: «در انگلستان کنونى بیش از دو میلیون زن اضافه بر مردان وجود دارد که براى ایشان محرومیت بزرگى است»مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۱۸، به نقل از: برتراند، راسل، زناشویى و اخلاق، ص ۱۱۵..
«براساس برخى از آمارهاى منتشره، چندى پیش در روسیه، جمعیت زنان ۲۱ میلیون نفر بر مردان فزونى دارد» Why Polygamy Is Allowed In Islam, P.۶۲.
بنابراین تکیه بر «تک همسرى»، باعث مى شود در چنین شرایطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى که با جواز چند همسرى، مى توانند از داشتن شوهر و کانون خانواده و آثار مهم آن بهره مند گردند.
همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ ها - تعداد بیشمارى از مردان تلف مى شوند و همسران آنان بى سرپرست مى گردند. همچنین غالباً تصادفات، غرق شدن ها، سقوطها، زیر آوار ماندن ها و ... تلفات بیشترى را متوجه جنس مرد مى کند. طبیعى است در این موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذیرد. «در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونریزى در دو جنگ جهانى، مردان زیادى کشته شدند؛ به طورى که عدد مردان براى ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان کفایت نمى کرد. تنها در آلمان غربى شش میلیون زن وجود داشت که نمى توانستند شوهرى براى خود پیدا کنند. برخى از آنان از دولت درخواست کردند قانون جواز چندهمسرى را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنیت اجتماعى و تأمین اقتصادى بهره مند شده و هم نیازهاى غریزى آنان به طور سالم در کانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت کلیسا چنین خواسته اى برآورده نشد، در نتیجه تأمین نیازها و ارضاى غرایز، بسیارى از آنان را به روسپى گرى و روابط حاشیه خیابان ها کشاند» op.CiT, .P ۴۲. و در پى آن فساد و بزهکارى در آلمان، به شدّت رواج یافت.
مقاومت بیشتر زنان در برابر بیمارى ها و عوامل هورمونى و ... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان مى شود. مطالعات مختلف نشان مى دهد، جنس زن در دوران جنینى، کودکى و به ویژه دوره پیش از بلوغ، در برابر بیمارى هاى عفونى مقاوم تر از جنس مرد است و شرایط نامناسب و رنج آورى همچون کمبود مواد غذایى و سوء تغذیه، پسران را بیش از دختران تحت تأثیر قرار مى دهد، و در کل، مرگ و میر زنان نسبت به مردان در برابر بیمارى ها کمتر است هادى حسینى و دیگران، کتاب زن، تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۱۱۵ - ۱۱۴ ؛ به نقل از اصول علم تغذیه، ص ۱۲۸..
نکته دیگر اینکه هورمون هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مى شوند که در نهایت به درگیرى و صدمات بدنى و مرگ مى انجامد. در حالى که هورمون هاى زنانه، آرام بخش اند و رفتارهاى صلح جویانه را تقویت مى کنند. همچنین تستوسترون Testostrone.، (هورمون مردان) و استروژن ها Progestrone & Estrogene.، (هورمون هاى زنانه)، اثرات متفاوتى بر سطح کلسترول Chlostrole. و تعداد گلبول هاى قرمز خون (هماتوکریت) Hematocrite. مردان و زنان دارند و بر اثر همین اختلاف هورمونى بین زن و مرد و پیامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و میر مردان در سن ۱۵ - ۲۵ سالگى حدود ۴ - ۵ برابر زنان در همین محدوده سنى است. بنابراین هورمون ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، یکى از عوامل مطرح در مرگ و میر و تفاوت طول عمر آنها است.کتاب زن، ص ۱۱۷ - ۱۱۶.
د. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندین سال پیش از پسران است و در طول زمان، همراه با رشد جمعیت بشرى، باعث مى شود که در جامعه تک همسرگرا، همواره انبوه کثیرى از زنان با مشکل روبرو باشند.
۲. از نظر روان شناسى
تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسیه Dr. Mercier, See: Conduct And Its Disorders Biologically Considered,P.۲۴۲ - ۳. ، ویل دورانت، اشمید، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبیعى «تک همسرگرا»Monogamous. مى باشند و به طور فطرى از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یک مرد مى باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان تنوع گرا و «چندزن گرا»Polygamous. هستند.
دکتر اسکات G.R.Scott. مى گوید: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدّن، این چندهمسرگرایى طبیعى را توسعه بخشیده است Why Polygamy Is Allowed In Islam, P.۵۲, Quoted From: History Of Prostitution, P.۱۲. ؛ جهت آگاهى بیشتر نگا: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص ۳۲۷ - ۳۳۰.
البتّه این عامل از اهمیت عامل نخست برخوردار نیست. آنچه کاملاً باید جدّى گرفته شود و براى آن چاره اندیشید، همان عامل نخست است.

سه. راه حل
در برابر این واقعیات، سه راه وجود دارد:
۱. همیشه تعدادى از زنان، درمحرومیت کامل جنسى به سربرند! چنین چیزى فاقد توجیه منطقى است؛ زیرا به معناى سرکوب غریزه و نیاز طبیعى گروهى از انسان ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح کلان و در طولانى مدت، شدنى نیست. به عبارت دیگر سرکوب غریزه، در نهایت به سرکشى و طغیان آن خواهد انجامید. تجربه آلمان و بسیارى از دیگر کشورهاى غربى، شاهد این مدعا است.
استاد مطهرى در این باره مى نویسد: «اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدّد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال کردن حقوق زن در میان نیست ... بحرانى که از این راه عارض اجتماع مى شود، از هر بحران دیگر خطرناک تر است. همچنان که خانواده از هر کانون دیگر، مقدّس تر است... .
زنان محروم از خانواده نهایت کوشش را براى اغواى مرد - که قدمش در هیچ جا این اندازه لرزان و لغزان نیست - به کار خواهند برد. و بدیهى است که «چو گل بسیار شد پیلان بلغزند» و متأسفانه از این «گل» مقدار کمى هم براى لغزیدن این پیل کافى است.
آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا مى کند؟ خیر. نوبت به زنان خانه دار مى رسد. زنانى که شوهران خود را در حال خیانت مى بینند. آنها نیز به فکر انتقام و خیانت مى افتند و در خیانت دنباله رو مرد مى شوند. نتیجه نهایى در گزارشى - که به «کینزى راپورت» مشهور شده - در یک جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان آمریکایى در بى وفایى و خیانت، دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته اند» مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۳۴..
۲. گزینه دیگر این است که راه روابط نامشروع و روسپى گرى و کمونیسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد کشیده شود. این همان راهى است که عملاً غرب مى پیماید: نتیجه این رفتار ناهنجار را مى توان در گزارش دکتر اسکات - مأمور پزشکى شهردارى لندن - مشاهده کرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده کودکى که به دنیا آمده اند، یکى غیرمشروع است! تولدهاى غیرقانونى در حال افزایش دائمى است و از ۳۳۸۳۸ نفر در سال ۱۹۵۷ به ۵۳۴۳۳ نفر در سال بعدى افزایش یافته است»همان، ص ۳۲۴، به نقل از: اطلاعات، مورخه ۲۵/۹/۳۸، رویتر ۱۶ دسامبر، خبرگزارى فرانسه.. البته این آمارهاى پنجاه سال پیش است و در زمان معاصر رشد تصاعدى داشته است، چنان که یکى از بحران هاى مهم آمریکا را «بحران ابوّت» مى دانند و نسبت پدر و فرزندى بسیار گم شده است.
۳. راه سوم این است که به طور مشروع و قانون مند، با قیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دین مبین اسلام این راه را - که حکیمانه ترین و بهترین راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى دهد که توانایى کشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکیدى در این زمینه براى آنان وضع کرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه اى بر دوش مرد ایجاد مى کند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلکه بیشتر تأمین کننده مصالح و منافع آنان است.
برخى از شرایط و توصیه هاى اسلام در این باره، عبارت است از:

الف. رعایت محدودیت
اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقلیل داده است. قرآن مجید در این باره مى فرماید: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...»؛ نساء (۴)، آیه ۳. ؛ «با زنان پاک ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر ...».

ب. رعایت عدالت
قرآن مجید در اهمیت اصل عدالت در رابطه بین همسران مى فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛همان. ؛ «اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، پس تنها یک همسر اختیار کنید».
امام صادق علیه السلام مى فرماید: «کسى که دو زن داشته باشد و در تقسیم رابطه خود با همسر و تقسیم مالى بین آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت - در حالى که دست هایش بسته و نیمى از بدنش به یک طرف کج شده است - آورده و به آتش داخل مى شود» محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۲۷۰، ح ۷۹۱۳..
استاد مطهرى مى نویسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهمیت قائل است که حتى اجازه نمى دهد مرد و زن دوم، در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطى نامساوى با زن اول زندگى کند؛ یعنى، از نظر اسلام رعایت عدالت تکلیفى است که مرد نمى تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زیربار مسئولیت آن خارج کند» مرتضى مطهرى، حقوق زن در اسلام، ص ۴۱۸..

ج. تأمین مالى
از دیدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از این رو کسى که نمى تواند نیازمندى هاى همسران متعدد را تأمین کند، نباید به چندهمسرى روى آورد.

د. تأمین عاطفى و جنسى
امام صادق علیه السلام فرموده است: «هر که آن قدر زن بگیرد که نتواند با آنها نزدیکى کند و در نتیجه آن، یکى از همسرانش مرتکب زنا شود، گناه این کار برگردن او است» میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۲۷۲، ح ۱۷۹۱۵..

امتیاز راهکار اسلام
خانم بیزانت Annie Besant. مى نویسد: «گفته مى شود که در غرب تک همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئولیت پذیرى! همین که مرد از زن سیر شد، او را رها مى کند. او نیز کم کم زن کنار خیابانى خواهد شد؛ زیرا نخستین عاشق دلداده اش هیچ مسئولیتى در برابر آینده او ندارد.
وضع زنى که به عنوان یک همسر و مادر، در خانه اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از این است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى بینیم که شبانگاه در خیابان هاى شهرهاى غرب پرسه مى زنند، به یقین درمى یابیم که غرب نمى تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش کند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه تر و محترمانه تر است که در چندهمسرى اسلامى زندگى کند و تنها با یک مرد اشتراک زندگى پیدا کند، فرزند قانونى خود را در آغوش گیرد و همه جا مورد تکریم و احترام باشد؛ تا اینکه هر روز توسط این و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع کنار خیابان رها گردد! نه تحت حمایت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد» Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. ۳۳ - ۴۳.
آیزاک تایلور Rev, Canon Issac Tylor LL.D. - در سخنرانى خود درباره «محمدیسم» Mohamedanism. در کنگره کلیسا در «ولورهامپتون» Wolverhampton (On ۷th October, ۷۸۸۱). - اعلام کرد: «چندهمسرى نظام یافته و محدود سرزمین هاى اسلامى، بى نهایت بهتر است از چندهمسرى لجام گسیخته اى که نکبت جوامع مسیحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نیست»The Times, London, Saturday, ۸th Oct. ۷۸۸۱. Quotedin:Wly Polygamy Is Allowel In Islam, PP. ۵۳ - ۶.
روحانى مسیحى اودوتولا Rev. Odotulla. - در کنفرانسى در تورنتو Toronto. - اظهار داشت: «غرب با ممنوعیت چند همسرى، منافقانه عمل مى کند؛ چرا که با طلاق هاى مکرّر همان را (-( در طول زمان)-) عملى مى سازد».
بنابراین تک همسرى غرب، چیزى جز چند همسرگرایى بى ضابطه و مسئولیت گریزانه نیست. اما چه نیکوست این اعتراف غربى ها را هم بخوانیم که اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تک همسرى را حفظ نموده است.
رابرت ا.هیوم مى نویسد: « ... برخى از محقّقان معقول نشان مى دهند که (-( حضرت)-) محمد صلى الله علیه وآله روى هم رفته موقعیت زنان را ارتقا بخشید و به آنها مرتبه اى از آزادى اقتصادى داد که هنوز در پاره اى از کشورهاى غربى و یا به اصطلاح مسیحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - که تا آن زمان به دلخواه انجام مى شد - حد و مرزى مقرّر داشت که بسیار لازم و نافع بود.
رسم دخترکشى را - که در عربستان آن روز کاملاً رواج داشت - به کلّى برانداخت و بالاخره اینکه حکم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست که شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت کامل رفتار کند. او عملاً تک همسرى را رواج داد» رابرت ا. ، هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، ۱۳۷۷، ص ۳۰۶..
استاد مطهرى در این باره مى نویسد: «تعجّب مى کنید اگر بگویم تعدّد زوجات در مشرق زمین، مهم ترین عامل براى نجات تک همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ ترین عامل نجات تک همسرى است ... در شرایطى که موجبات این کار فراهم مى شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج فزونى مى گیرد؛ اگر حق تأهل این عدّه به رسمیت شناخته نشود و به مردان واجد شرایط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه گیرى، ریشه تک همسرى را مى خشکاند» مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۳۰..
در اینجا ممکن است سؤالى دیگر پدید آید و آن اینکه چرا چند شوهرى مجاز نیست؟ جواب آن است که:
۱. عمده ترین علت چند زنى - که فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است - به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد.
۲. این خلاف طبیعت و روحیات زن بوده و او به طور طبیعى از آن گریزان است. شاید به همین علت است که در طول تاریخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نیافته و اگر هم در جایى (مانند قبیله «تودا» یا برخى از قبایل «تبت») مشاهده شده، پدیده اى بسیار استثنایى است ر.ک: همان، ص ۲۸۶..
البته همه آنچه گفتیم حکمت هاى این قضیه است اما تمام علّت مؤثّر در این حکم را نمى دانیم. اما همین قدر که از حکمت و اسرار نهفته در این حکم مى بینیم و با واقعیات خارجى تطبیق مى کنیم این حکم را بسیار حکیمانه مى دانیم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
درود
کم گوی و گزیده گوی چون آقا شاهین
میهمان
چرا داریدبه هردلیلی توجیه میکنید الان کدوم مرد باشه که چندهمسری رو برای هوا و هوس نخواد .فقط بلدین دروغ بگین اینهمه جهاد هست حالا نمیخواد جهاد چندهمسری درراه خدابکنن
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای پاسخ به دغدغه هایتان میتوانید از این راههای ارتباطی کمک بگیرید:
- سایت پرسمان: http://www.porseman.org/q/newq.aspx
- ایمیل: info@porseman.org
- ربات تلگرام پرسمان: @porsemanbot
- پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹
میهمان
باسلام - بسیارجالب ومنطقی بود.احکام دینی که با شناخت خدا از انسان وضع شده؛ شوخی بردار نیست .
حالا هر کدام برایش نفسیر داریم .
چنانچه از بطن جامعه وعوام الناس مطلع باشیم اینگونه قضاوت نخواهیم کرد.
بطور قطع شیوه اجرای درست حکم خدا آثار مثبت دارد .
واجب که نیست مباحه- حالا اگه کسی انجام دادنه اینکه نباید برخورد سلبیداشت بلکه باید تشویق هم بشود.
من افرادشایسته ای را میشناسم که با تمسک به این حکم با تحت پوشش دادن چند زن علاوه بر رفع نیازجنسی آنها به صورت مشروع (البته به صورت پنهان از جامعه) فضای پاکی را برحوزه زندگی خود وآنهاحاکم کرده اند.
دعا میکنم این حکم که پالایش وپاکسازی جامعه مااز بلای دیو سرکش شهوت جنسی در پی خواهد داشت روزگاری قانونی شود.
چه من باشم وچه نباشم...
اجرای این حکم یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ماست
میهمان
خانم بره پیدا کنه؟ شما یا خواهر خودت تو این وضعیت بود این پیشنهاد رو می کردید؟ پاسخ در این خصوص را فقط باید از خانمهایی که موقعیت ها از دستش رفته و خودشان در وضعیت همسر دوم و ... قرار گرفته اند پرسید..
میهمان
خیلی جالبه که برای هر چیزی یه تفسیری از خودتون در میارین.پس احساس زن چی میشه من خودم زنم و به طور قطع میگم توی دنیا یه زن هم وجود نداره که بتونه کاملا از این کار راضی باشه و اگر هم اجازه بده دیگه نمیتونه اون آدم رو مثل قبل دوست داشته باشه و این هم با طلاق تفاوتی نداره.این خانمایی هم که اینجا سخنرانی میکنن و اینکارو درست میدونن مثل همون خانمین که نشسته بود تو یه جمعی و هی میگفت بذارین شوهراتون ازدواج کنن یکی از تو جمع پاشد گفت من زن دوم شوهر خودتم این خانمم میفته غش میکنه.بهتر نیست به جای پاک کردن صورت مسئله و اینکه تعداد آقایون کمه (که توی سرشماری سال ۹۵ حتی آقایون از خانم ها بیشتر هم بودن)شرایط اقتصادی رو درست کنن که همه بتونن ازدواج کنن؟و در ضمن این قوانین همونطور که خود همین معتقدین به قران میگن برای مردم نفهم و بی عقل اون دوران گفته میشده پس با گذشت ۱۴۰۰ سال و تغییر شرایط زندگی و دنیا نباید همون نسخه رو برای الانم پیچید.الان عصر حجر نیست که مردا برن دنبال شکار و کشته بش،بیماریها کنترل میشن و علم پزشکی خیلی پیشرفت داشته و جنگی هم در کار نیست که آقایون توش کشته بشن و تعدادشون کم بشه(البته احتمالا یه سری ها به من میگن کافر و بی دین و از این حرفا)ولی این قوانین فقط برای قانونی کردن هوسبازیه نه چیز دیگه ای.از کل قران همین ایه رو خوب آقایون بلدن.اگه چند سال بعد تعداد خانمها کم شد هم چون هر مردی باید همسری داشته باشه احتمالا خانما باید با پنج نفر ازدواج کنن!!!!!!
میهمان
قطعا آیات الهی حکمت هایی داره که شاید ما به طور کامل بهش واقف نباشیم اما مسلما به قول شهید مطهری اصل در ازدواج تک همسری هست و تعدد زوجات با شرایط خاصی پذیرفته شده
میهمان
باسلام
افراد از لحاظ سطح احساسی و اخلاقی متفاوت هستن و این باعث میشه که در برخورد با شرایط مختلف نظرات متفاوت رو داشته باشن که خیلی از این بین خودرای بوده و سعی میکنن گفته خودشون رو به کرسی بنشونن.
دینداری یه سری قواعد و ضوابط داره که آدم های عادی مثل ما نمیتونن اون رو تشخیص بدن اگر یه سری افراد ناآگاه و خودبین دور هم جمع بشن و با توجه به عقل ناقص و کوتاه خودشون به مسائل دینی پاسخ بدن و اون هارو محدود به نگاه خودشون به مقوله دین بکنن اون موقع هست که هرکی هرکی میشه و یه سری قواعد و قوانین دینی جدید ایجاد میشه. دین نزد خدا یکیست.و قواعد اصولی هم که ثابت هستند فقط در یه سری موارد با توجه به ضرورت در جامعه اسلامی ایرادی مطرح میشه که مراجع رفع شبهه میکنن.
نگاه جامعه دینی ما نسبت به مسئله تعدد زوجات و صیغه یه دید منفیه چون بیشتر افراد تفسیربه رای میکنن خداوند هم که این اوامر رو واجب نکرده که حتما انجام بدن شرط گذاشته و جاری کردن شروط هم کار ساده ای نیست هرکی توانش رو داره و میتونه بسم الله یکی هم نمیتونه این یه مسئله بسیار واضح و امر بدیهی هست.
اگر هم دینداری در تعدد زوجات باشه و محدود به اون هم امری غیر معقول و غیر منطقی هست.
فقط یه مسئله که اینجا باید مطرح کنم اینه که کاری نکنیم که قداست یه سری مسائل مثبت نابود بشه و مسائل منفی جایگزین اونها بشن که حرام هستن و نابخشودنی مثلا خیلی ها حاضرن زنا بکنن ولی صیغه کسی نشن.حدود و مرز هامون رو بهتر بشناسیم.
میهمان
به هیچ وجه این مطالبی که ذکر کردید با شرایط امروز جامعه ما تطابق نداره
و به نظرم یه حکم ثانویه ای باید داشته باشه این قضیه ...
میهمان
اینکه مرد سرپرست چندتا زن باشه به نظر شما امکانپذیره
توی جامعه الان ما که مرد نمیتونه هزینه یک زن هم دهد
الان زن با مرد ازدواج میکه هم زنشه هم مادرشه چون غذاشو میپزه و ازش مراقبت میکنه هم پدرشه چون کار میکنه و حقوق میگیره
مردای الان به نظر شما با مردهای قبل مساویند
الان تحصیلات زنها از مردها بالاتره
بعضا حقوقشونم بیشتره
بعضا دین و ایمانشان هم بیشتره
میهمان

ایات قران معنای فراتر از اینها داره و من شخصا میگم خدا هیچ وقت برای زن این حرف رو نمیگه حتی با شرایط سخت.
میهمان
بسم الله الرحمن الرحیم
تمام اوامر قرآن دارای حکمت هستند که از فهم ما خارج هست
خداوند تمام و کمال میفرماید پس با نظرات پوچ و کوته بینانه کلام خدارو نقد و تفسیر به رای نکنیم
میهمان
سلام چرا حضرت محمد تا همسرش خدیجه بود زن دیگری نگرفت چرا امام علی تا حضرت فاطمه بود فقط با او زندگی کرد مگر ان زمان اصلا زن بی شوهر نبود چرا این قانون فقط برای زنان دیگر است.مگر نمی گویید از حضرت خدیجه وفاطمه الگو بگیرید.
میهمان
تو تمام این مطالبتون یه ذره در مورد احساسات زن صحبت کردین؟ به اینکه با ازدواج مجدد چقدر همسر اول سرخورده میشه چقدر شکست میخوره شهوت چیزیه که حیواناتم دارن. واسه راضی کردن خودتون چرتو پرت مینویسید که تعداد زنا بیشتر از مرداس و اگه چند همسری نباشه به حقوق زنا ظلم شده و در نتیجه آمار فحشا و.. بالامیره اصلا با این مغز کوچیکتون که فقط به فکر پایین تنه اید فکر کردین که خب حالا مرد بره زن دیگه بگیره زنه اولشم بیکار نمیشینه یا طلاق میگیره ازش یا صد درصد باعث طلاق عاطفی میشه مشکلات روحی و افسردگی پیدا میکنه
میهمان
اغلب دلایلتون غیر قابل قبول گرچه خیلی سعی کردین خوب بیان کنین وتوجیه کنین. اما حرفه من اینه که اگر هم چند همسری مجازه حتما شرایط خاصی وجودداره که حفظ واداره ی خانواده اول به بهترین شکل از مهمترینشه واین کار جز با خوشبختی ورضایت زن اول امکان پذیر نیست. پس زن اول باید راضی باشه. هستند زنانی۱ که راضی میشن.
میهمان
واقعا براتون متاسفم بااین طرز فکر ،فقط فکر رابطه جنسی هستین کسی که نتونه ده روز درماه این هم فقط در حالت ماکزیمم رابطه جنسی نداشته باشه ببخشید ها ولی دور از جون ادم نیست ،حتی حیوونا هم همیشه رابطه برقرار نمیکنن. اولئک کل انعام بل اضل سبیلا
میهمان
برو یکی رو پیدا کن که مجرد باشه یا زنش اجازه بده. میون پیغمبرها جرجیس رو پیدا کردی؟
میهمان
زمان پیامبراسلام دخترهارد زنده به گور میکردن بهشون تجاوز میکردن چندین تا همسر داشتند خدانمی تونست دستورات دین رو خیلی سخت گیرانه کنه سعی میکرد باشعور مردم اون زمان مطابقت داشته باشه
میهمان
ببخشید عدالت هم که باشه از هردیدی که بهش نگاه کنیم واقعا ظلم هست این کار و یک مرد باید یک همسرویک زن باید یک همسر داشته باشه واقعافکرکردن به اینکه مردی بخوادحتی بارعایت عدالت کامل دوهمسرداشته باشه یازنی خیلی وحشتناکه
میهمان
احسنت من موافقم به نظرم باید اقتصاد درست بشه و بعد هم باید زن اول رصایت کامل داشته باشه و من خودم در خانواده چند همسری بزرگ شدم و همه ما به خاطرش دچار بیماری های عصبی شدیم حتی پدرم با وجود اینکه سعی میکرد عدالت رو رعایت کنه ولی هرگز موفق نشد و برای همه مون به نوعی در اجتماع مشکل پیش اومد پدرم نمی تونست نیازهای همسران و فرزندان زیاد ش رو جواب گوباشه وما در معرض انواع مشکلات عاطفی قرار گرفتیم هنوز در تمام زندگیم با کسی برنخوردم که از چند همسری رصایت داشته باشه حالا ما چطور دوباره ریسک کنیم و زندگی بچه ها رو تباه کنیم مرد امروز توانای این کار رو نداره و زن امروز هم فرق کرده دیگه تن به این کارها نمیده
حالا هی شما زور بگین جز موارد استثنا در جوامع امروزی این کار محکوم به شکست و این به معنای مخالفت با فرامین قران کریم نیست چونقران به صراحت اعلام کرده اگر نمی تونید به تک همسری اکتفا کنید
این بحث صیعه هم جز موارد محدود که جایزه بقیه اش فقط به ضرر زن و خانه وخانواده تموم میشه و مردان هوس ران رو حریص تر میکنه درسته در اسلام سفارش شده ولی عمومیت نداره وشرایط خاصی هست لا شما که بدون تجربه دارین دیگران رو محکوم میکنید به نداشتن وجدان وگناه کار بودن شما مسلما نادان هستید
میهمان
این خانمهایی که مخالفت میکنن انسانهایی خودخواه هستند. اگه بی شوهر میموندن اینطوری جبهه نمیگرفتن. در ضمن فرض میکنیم که عدالت هم کامل رعایت نشه. یعنی یک خانم اینقدر حقیره که نتونه تحمل کنه؟ واقعاً فکر میکنید که چند همسری برای یک مرد راحته؟ اینکه خرجیش دو برابر میشه راحته؟ خیلی نباید مادی به این قضیه نگاه کنیم. قطعاً کسی که چند همسر اختیار میکنه هوسباز نیست چرا که با هزینه بسیار اندکی میشه هوسبازی کرد!
میهمان
حالا خانمی شما الان دارید با سه هوو همزمان زندگی می کنی یا فقط حرف می زنی. این کار شجاعت و گذشت می خواد تو این دوره زمونه . حتی عالم ها و آخوندها هم الان تک همسری هستن امام خمینی (ره) هم تک همسری بودن آیت الله رفسنجانی هم تک همسر بودن و ...الان من دختر متدین چطور قبول کنم همسرم سرم هوو بیاره وقتی الگویی ندارم تحمل زخم زبون ندارم می دونم که مردهای این دوره زمونه نمی تونن عدالت رو رعایت کنن .به جای تبلیغ چند همسری اقتصاد کشور رو پویا کنیم تا همه ی جونا بتونن زن بگیرن دیگه دختر مجردی نمی مونه زمان جنگ که نیست بحران شوهر باشه مرد هست ولی کار نیست یکی قارونه یکی گدا تمام مشکلات به خاطر بی عدالتیه
میهمان
سلام.من دختری ۳۷ ساله و فوق لیسانس و شاغل ودارای خانه و ماشین هستم..ولی به خاطر وضعیت پایین خانواده و بد بودن خواستگارهاو حتی سالها نداشتن خواستگار و با داشتن زیبایی ازدواج نکردم.و الان با آقایی اشنا شدم و هر دو قصد ازدواج داریم و من نیاز شدید عاطفی و جنسی وبه خصوص مادری دارم وتمام مخارجم به عهده خودم هست..خانم این اقا از همه نظر پایین تر از منه ولی اجازه ازدواج نمیده...به نظرتون این ظلم به من و شوهرش نیست ..اگر من به فساد کشیده بشم مقصر کیه
میهمان
خدمت تمام عزیزان عرض کن که طبق گفته امام صادق منظور از برابری نفقه و غیره است نه از جریانت مالی و در ضمن قران برای کل عالم هستی چون دین دیگری نیس پس تمام قوانین قران برای کل زمان هاست و کل مکان و این دستور قران قابل اجراو لازم اجرا زیاد زنان بسیار زیادی هستن که مطلقه بیوه و سن بالا و غیره هستش و ربطی به جنگ و غیره ندارد زیرا همه زنان در سن مورد نظر ازوداج نمیکند یا کلا ازادواج نمیکند پس تلکیف انها چه میشود؟ طبق امار کنونی چند میلیون زن بالا ۳۵ سال مجرد مطلقه و بیوه و سن بالا و بی سرپست غیره در حال حاضر در ممکلت هستش و حکم خدا برای چه بوده برای این زنان بوده ولی متاسفانه عده که عدای روشنفکری در میاورند سیستم غربی پیاده یا الگو برداری میکنند این سخنان را میگوند لذا خواهشنا بهمفید که کلام خدا مظنورش چه بود به سمت شهوت رو غیره سوق ندیهد والله فردای قیامت باید جواب پس بدهید. هر کسی چند همسری را که دستور خداست نفی کنید و باعث جلوگیری از ازوداج زنی و زندگی دار شدن ان و فرزند دار شدن ان شود به والله فردای قیامت باید جواب گو باشد که کلام خدا را با تویجهاتش جلو گیری کردی وسلام و بدبختی زنان مجرد و به فاسد کشیده بر عهده بخصوص خانم هایی که به خاطر منافع دنیوی و مادی خود این کار ر ا زشت و از ازوداج همسر جلو گیری میکنند و فردا قیامت باید جواب گو باشند و ان دسته از علما که بهانه زمانه رو فرق میگرند به این اقایان میگوم اقایان قران برای کل تاریخ تا روز قیامت است بر حسب زمان قوانین اصلی تغییر نمیکند مثلا بگویم چون در قرن ۲۰ هستم لواط در کل دنیا رایج و طبیعی است لواط را حلال اعلام کرده چون زمانه اقتضا میکند والله شما اتش دوزخ را با خود همراه خواهید داشت وسلما عجرکم عندالله !
میهمان
سلام
اگه اسلامی ازدواج نکنیم که دیگه نفقه و مهریه و دستمزد شیر دادن به بچه ودستمزد غذا درست کردن در خانه وحق فلان و ....... معنی نداره. اگر هم اسلامیه که چند همسری هم باید قانونی و مجاز باشه.ضمنا در دوران عادت یک زن نیازهای جنسی شوهرش چه جوری باید تامین بشه.و اگه جوابتون صبره کسیکه ۱۰ روز در ماه رو بتونه صبر کنه ۲۰ روز دیگه رو هم صبر می کنه و خودش رو گرفتار نمیکنه.
میهمان
به نظر من هر شخصی برای کارهاش دلیلی داره چه بسا برای ازدواج که صدها دلیل میشه داشت. به نظر. شما چرا اول از همه تا بحث چند همسری میشه اسم هووی و هوس رو روش میزارید؟؟؟؟
من خیلی ها رو دیدیدم با زندگی چند همسری صادقانه و در ارامش دارن بهترین زندگی رو سپری. میکنن. پس قضاوت نکنید. خیلی از تک همسری ها هم هستن که با خنجر زدن از پشت بهم دخل همو دراوردن. لااقل اینجوری ادم تکلیفش با خودش مشخصه دیگه از خیانت که خیلی خیلی هم رایجه ترسی نداری....
میهمان
با سلام بنده کل قرآن را حفظ هستم... این جملات را برای کسانی میگم که واقعا خدا را دوست دارند و رضایت و عشق خدا برایشان واقعا مهم و پر اهمیت هستش..در قرآن خدا در مورد عشقش (بنده های واقعی اش)فقط ۶ بار و ۶ خصوصیت را یاد کرده و گفته اگر فردی این خصوصیت ها را داشته باشه من او را دوست دارم..اگر کمی توجه کنیم براحتی متوجه میشیم وقتی خدا با ان عظمت بگه من کسی رو با این وِیژگی دوست دارم چقدر اون وِیژگی بزرگ و پراهمیت هستش و چقدر برای خدا مهم هستش..
و یکی ازین ویژگی ها عدالت اسا و خدا در نص قرآن فرموده من کسانی که عدالت پیشه میکنند دوست دارم (عاشقشون هستم) و در آیات دیگر فرموده شما میتوانید ۴ زن بگیرید اما هرگز نمیتونید در مورد آنها عدالت را رعایت کنید...پس اگر انسانی واقعا عشق خدا براش مهم هست و به یاد خدا هست باید بدونه هرگز نمیشه بین ۴ زن عدالت (بخصوص عدالت عاطفی وقلبی ) را رعایت کرد و بالاخره یجایی در حق آنها اجحاف خواهد شد و باید بدونیم که اگر عدالت را رعایت کنیم وعاشقانه فقط یک همسر را دوست بداریم و با او باشیم قطعا خودمون عشق و حال بیشتری میکنیم و از طرفی خدا با ان عظمت ما رو دوست خواهد داشت ..(بله در شرایط فوق بحرانی میشه ۴ زن یا بیشتر هم گرفت همونطور که میشه در بیابان و شرایط بحرانی خون وگوشت خوک خورد و کاملا حلاله ..اما انصاف خیلی خوبه باید به همسر و شریکت راست بگی ناسلامتی شریک زندگی تو هست اگر میتونی بگی ...
انشالله
میهمان
تقریبا اکثر زن ها اینو قبول ندارن ولی اکثر مردا خیلی دوست دارن مسلما چند همسری در شرایط عادی نوعی هوس بازیه ولی تو شرایط جنگ و شرایط خاص که جمعیت زن ها بیشتر میشه الانم تو کشورمون جمعیت زن ها مساوی مردها هست
میهمان
الان که تو ایران جمعیت مردان با زنها مساویه مسلما این آیه در شرایط خاص مثل جنگ یا شرایط بحرانی هست وگرنه به قول خواهرمون این مخالف وفاداریه مرده مثلا اگر در کشوری جنگ بشه یا جمعیت متولدین پسر در شرایط خاص زیادتر از زن ها بشه
میهمان
نه اتفاقا خیانت رو خود شما میکنید که از قران فقط به دنبال لذایذ خود میگردید یارو اقاه تو عمرش صدق نداده یتیم نوازی نکرده نماز جمعه نرفته جهاد نکرده واجباتو خوب انجام نمیده یه چیزی تو قران مقدس دیده به معناش نرسیده اقا و خانم هرزه حیا کنید اسلام رو به لجن نکشید امام صادق میفرمایند مردان در ازدواج کردن به گونه ای رفتار نکنید که زنان شما به کفر برسن
میهمان
سلام.در جامعه غرب برای مسایل شون راه کار دارند ما هم در فرهنگ و دین را هکار داریم.چرا را ه کارهای خودمون رو رها کردیم افتادیم به دنبال تکرار را هکار های اونها؟چرا می خواهیم فر هنگ اونها رو دنبال کنیم؟چرا نمی خواهیم قبول کنیم هرچی بدبختی اقتصادی و فرهنگی داریم از تقلید اونهاست؟
میهمان
وقتی قرآن میگه دیگه چه خیانتی خیانت را امسال تو میکنم که با همین حرفها جامعه را به فساد کشیدن
میهمان
به هیچ وجه توجیه نشدم. متاسفم...
میهمان
چه مسخره
فوائد چند همسری !!!
وقتی بحث چند همسری مرد مطرحه خودتونو با این حرف توجیح می کنید که تعداد زنان بیشتره و این خانم ها نباید از نعمت تشکیل خانواده محروم شن
و خیلی ساده لوحانه روی این مورد سرپوش می ذارین که مردهای ما تا به الان ثابت کردند که توانایی عدالت و برابری بین همسران رو نداشتن و با ازدواج مجدد خانواده اولی که از ازدواج اول ایجاد شده آسیب دیده و همچنین بنیان دو خانواده هم سست شده و آسیب دیده
پس لطفا ادعا نکنین که با ازدواج مجدد دنبال برپایی آرامش و عدالت تو جامعه هستین.
از قدیم گفتن هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیره !!
میهمان
واقعا براتون متاسفم فکر کردین زنا دل ندارن غیرت ندارن چطور میتونن عشقشونو با یکی دیگه تقسیم کنن خودتون ب زنتون اجازه میدین با چچندتا مرد بخابه ک زنا ب شوهرشون اجازه بدن ما زنا هم دل داریم غیرت داریم تن وقلب همسرمون برامون شریفه اگه خدا این ایه رو گفته ک همسر پاک بگیز دو تا سه تا چهار تا کمن دیگه نماز نمیخونم و نمیتونم همچین خدایی ک پا گذاشته رو دلمو.....
میهمان
حضرت ادم یه زن داشت. اگر قرار بود مردا ۴ زن داشته باشن برای حضرت ادم هم ۴ تا زن میفرستادن.
میهمان
موافقم
میهمان
خیانت خیانته.... مردو زن هم نداره... شرعیو غیر شرعی هم نداره...ب لحاظ اخلاقی و وجدانی درست نیس...این تفاسیر نقطه مقابل وفاداریه...در ضمن اون چیزی ک همه بعنوان حسادت زن ازش یاد میکنن غیرته.. همون طور ک غیرت مرد اجازه نمیده غیرت یک زن هم نمیتونه این موضوع رو پذیرا باشه
میهمان
قرآن برای همه ی تاریخ بشره...شما نمیتونی بگی فقط برای زمان پیامبر بوده
میهمان
سلام خانوما خیلی ناراحت میشیم از این ایه...دوست عزیزک گفتید عدالت و مساوات در تمام امور...خیر در ایات دیگر امده ک ای پیامبر ببن همسرانتان ب عدالت رفتار کنید هرچند ک نمیشود ب لدالت تام برخورد و رفتار کرد...یکم زود قضاوت نکنیم من هم خانوم هستم و میگم اگر این امر طبیعی رود در کشورمان مسلما همه میپذیرفتیم...خانومها احکام خدا برای زندگی ایمانی و دینی بهتر هست...بحث هوی و هوس نیست تحقیقتون رو بیشتر کنید...
یاعلی
میهمان
پس یعنی قوانین اسلام برای زمان پیامبر بوده نه این زمان؟

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.