احضار روح با نعلبکی ۱۳۸۵/۶/۲۰ - ۸۲۴۰۱ بازدید

احضار روح با نعلبکی
پرسش: آیا احضار روح حقیقت دارد
یا نه؟ اگر حقیقت دارد، آیا شرعاً جایز است؟الف: آیا احضار ارواح صحّت دارد؟
مدعیان احضار ارواح دو گروهند:
۱ـ آنهایی که
دارای نفوس قوی هستند نظیر انبیاء، اولیاء و عرفای شامخین؛
۲ـ آنهایی که از حیث وجودی در حدّ مردم متعارفند؛ که این گونه
افراد بسیار زیاد بوده و خود اینه نیز دو دسته اند:
الف مدّعیان دروغین و شیّاد؛
ب مدّعیان واقعی.
احضار روح در گروه اوّل در واقع احضار روح نیست بلکه ملاقات روح
است؛ یعنی این گونه افراد به خاطر قوّت وجودی و ارتباطی که با عالم ملکوت دارند می
توانند در حالتی معراج گونه به ملکوت عالم راه یابند و با ساکنان ملکوت -که ارواح
نیز جزء آنهایند- دیدار کنند؛ بنابراین در این قسم، روح پایین نمی آید بلکه خود
شخص تماس گیرنده، به عالم ارواح صعود می کند. این گونه احضار ارواح
از نظر فلسفی امکان پذیر بوده و از نظر شرعی نیز
بدون اشکال است.
 امّا در قسم دوم احتمالات زیادی می
تواند مطرح باشد. نوع دروغین احضار ارواح اگر بدون شواهد باشد کذب محض است؛ امّا
اگر همراه با شواهدی مثل تکان خوردن میز و نعلبکی و امثال آن باشد، ممکن است نوعی
تردستی و شعبده باشد. اکثر
شاهدان این گونه احضار ارواح می گویند ما هر چه دقّت کردیم
تقلّبی مشاهده نکردیم. جواب این است که : اگر متوجّه می شدید که تردستی و شعبده
نبود. در سایر اقسام تردستی نیز ما هر چه دقّت می کنیم از فوت و فن کار تردست و
شعبده باز مطلع نمی شویم. تکان خوردن یک نعلبکی روی میز یا تکان
خوردن پرده و پنجره که برای این گونه افراد چیزی نیست.
وقتی دسته گل را کبوتر می کنند یا سکّه را در درون جعبه ای می گذارند و از جیب کسی
دیگر بیرون می آورند؛ و...، دیگر این گونه کارها عجیب نخواهد بود. بنده شخصاً و
از فاصله ی کمتر از نیم متری موردی را مشاهده کردم که شخصی قوطی کبریت را روی زمین
بدون تماس دست یا چیز دیگری حرکت می داد. بنده بیش از نیم ساعت سعی کردم از فوت و
فن کارش مطلع شوم ولی نتوانستم. این شخص خودش ادّعا می کرد که کارش نوعی تردستی
است و هیچ نیروی ویژه ای در کار نیست؛ و با گرفتن پول کلانی فوت و فنّ کارش را به
افراد یاد می داد. پس به صرف این که ما با دقّت زیاد متوّجه فوت و فنّ آنها نمی
شویم نمی توانیم حکم کنیم که آنها از راه ارواح این کارها را انجام می دهند.
امّ اگر مدّعی احضار روح در گروه دوم،
مدعی واقعی باشد چند احتمال مطرح است.
 ۱ـ ممکن است برخی از شیاطین جنّ با چنین شخصی
تماس بگیرند و خود را روح معرفی کنند و به او در ترویج خرافات کمک نمایند، بدون
این که خودشخص متوجّه حقیقت امر باشد. تجربه نیز نشان داده است که این گونه افراد
عمدتاً در مقابل علمای دین موضع منفی دارند و افرادی هم که به اینها رجوع می کنند
به مشکلات روحی و روانی یا اخلاقی گرفتار می شوند. از این رو در روایات از رجوع به
این گونه افراد به شدّت نهی شده است.
خداوند متعال می فرماید :« و (یهود)
از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم مى خواندند پیروى کردند. سلیمان هرگز(دست به
سحر نیالود؛ و) کافر نشد؛ ولى شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نیز
یهود) از آنچه بر دو فرشته ی بابل«هاروت» و«ماروت»، نازل شد پیروى کردند. (آن دو،
راه سحر کردن را، براى آشنایى با طرز ابطال آن، به مردم یاد مى دادند. و) به هیچ کس
چیزى یاد نمى دادند، مگر اینکه از پیش به او مى گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر
نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!)» ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را
مى آموختند که بتوانند به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند؛ ولى هیچ گاه
نمى توانند بدون اذن خداوند، به انسانى زیان برسانند. آنها قسمتهایى را
فرامى گرفتند که به آنان زیان مى رسانید و نفعى نمى داد. و مسلماً مى دانستند هر
کسى خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره اى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند
بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى دانستند.» (البقرة:۱۰۲)

 ۲ـ احتمال دیگر این است
که این گونه افراد ممکن است دارای قدرت خاصّ روحی باشند که بتوانند اشیاء را بدون
تماس جا به جا کنند و حتّی ممکن است خودشان نیز از وجود این
نیرو غافل باشند. اینها چون باور دارند که روحی خواهد آمد و نعلبکی یا
پرده یا چیز دیگری را تکان خواهد داد آن نیروی روحی به کار می افتد و اشیاء را تکان
می دهد. این نیرو کما بیش در همه ی انسان ه وجود
دارد؛ لذا اگر شخص شرکت کننده در این جلسات در ضمن چنین نمایش هایی به یقین برسد
ممکن است روح خودش هم به صورت ناخودآگاه اشیاء را حرکت دهد.
درفلسفه چنین فاعلی را «فاعل بالعنایة» گویند؛ مانند کسی که به خاطر
ترس از ارتفاع، یقین به سقوط پیدا
می کند و بلافاصله سقوط می کند.
۳ در برخی افراد این باور به قدری قوی می شود که شخص حتّی می
تواند شبح هایی را هم مشاهده کند. این شبح ها در واقع ساخته ی قوّه خیال خود او
هستند ولی به قدری واقعی به نظر می رسند که شخص گمان می کند که واقعیت خارجی دارند؛
همان گونه که انسان در حال خواب در آنچه که می بیند شک نمی کند.
اطلاعاتی هم که این گونه افراد از زبان روح می دهند ممکن است از راه تله
پاتی ناخودآگاه به دست آید. یعنی شخص مدّعی احضار ارواح این اطلاعات را از ذهن خود
یا از ذهن حاضران در جلسه به روش تله پاتی می گیرد و تحویل خود
آنها می دهد. قدرت تلقین را نباید دست کم گرفت؛ تلقین به قدری بر روان انسان تأثیر
می گذارد که یک هیبنوتیزور با آن شخصی را وادار به خوابیدن می کند. امروزه با تلقین
می توانند امراض صعب العلاجی مثل سرطان را هم درمان کنند.
 در برخی از امراض روانی، فرد بیمار، شخصی را
درکنار خود می بیند و با او صحبت می کند در حالی که کسی در کنار او نیست؛ حتی برخی
از این بیماران مدّعی اند که فرشته یا امام را مشاهده می کنند.
لذا این گونه ادعاها را نباید جدّی گرفت مگر این که شخص مدّعی،
دارای سلامت کامل روانی باشد و از نظر تدیّن کاملاً بر اساس دین عمل کند و مثل اکثر
مدّعیان احضار ارواح دکان باز نکند و تشخیص این امور با علمای تراز اوّل دین است نه
مردم کوچه و بازار.

۴ این احتمال هم
وجود دارد که این گونه افراد با ارواح محتضر در ارتباط باشند. برخی از انسان هایی
که به شدّت وابسته به دنیا هستند بعد
از مرگ نمی توانند وارد مراتب متوسط یا بالای برزخ شوند؛ چون روحشان از تجرّد کافی
برخوردار نیست؛ اینها در مراتب پایین برزخ می مانند و بیشتر گرایش به سمت دنیا
دارند؛ ولی قادر به تصرّف در دنیا نیستند. این ها ممکن است با افرادی که قوّه
تخیّل قوی دارند یا در اثر تمرین و ممارست در زمینه هایی مثل
هیبنوتیزم و تله پاتی و امثال آن قابلیت خاصّی را به دست آورده اند، تماس برقرار
کنند و از طریق آنها با دنیا مرتبط شوند. ولی از آنجا که این گونه ارواح، ارواح
پستی هستند، ارتباط با آنها نیز شرّ آفرین خواهد بود. اگر این گونه مدّعیان احضار
ارواح مدّعی ارتباط با ارواح پاکی مثل ارواح علما و انبیاء و امثال آنها شدند کذب
محض است؛ چون این ارواح پاک چنان مشغول عالم بالا هستند که کمتر به عالم طبیعت نظر
می کنند؛ به طوری که گاه حتّی نفوس پاک هم از احضار ارواح این پاکان عاجز می شوند.
یکی از عرفای حاضر فرمودند : که من روح ابن سینا را خواستم ملاقات کنم به جای او
باباطاهر تشریف آورد و گفت: ابن سینا در حلقه
ی داوودی مشغول ذکر است و توجّهی به اهل
دنیا ندارد. امّا این مدّعیان با میز و نعلبکی، روزانه چندین بار ابن سینا را
احضار می کنند و صدها سؤال بی ارزش می پرسند. پس روشن
است که دروغ می گویند.
خلاصه ی کلام این که با وجود این همه
احتمالات نمی توان به این گونه افراد و این گونه روش ها اطمینان کرد. چه بسا داخل
شدن در این امور پیامدهای وخیم اجتماعی، روانی، دینی و اخلاقی در پی داشته باشد؛ و
انسان یک زمان به خود آید و ببیند که عمری گرفتار دست شیاطین انس و جنّ بوده است و
از صدها کار مفید و کمال آور بازمانده است؛ و چه بسا ممکن است هیچ گاه به خود
نیاید و غرق در کهانت و شعبده و امثال آن از دنیا برود و روز قیامت در جمع کافران
محشور شود. چرا که در روایات اهل بیت (ع)این گونه کارها در ردیف کفر شمرده شده است
و چه بسیار انسان ها که با اعتیاد به این قبیل امور در معجزه و
وحی تردید کرده اند و معجزه و وحی را هم از سنخ کارهای خودشان شمرده اند. بنده با
چشم خود دیدم کسی را که اهل این قبیل کارها بود و ادّعای دریافت وحی می کرد. اگر
تاریخ ادیان دروغین مثل بابیت و بهائیت و مانویت را مطالعه فرمایید
مشاهده می کنید که بنیان گذاران آنها قبل از ادّعای نبوّت و ادّعای خدایی
مشغول این قبیل کارها بوده اند.
کتابهای مربوط به علوم غریبه نیز که معمولاً به بزرگان شیعه
نسبت داده می شوند قابل اعتماد نیستند. این گونه علوم را
باید پیش اساتید مسلّم آن تعلیم دید؛ چون یادگیری ناقص آنها باعث اختلالات روحی،
روانی می شود؛ و کم نیستند کسانی که از طریق این کتابها دچار اختلالات روانی شده
اند.
 
ب: نظر شریعت اسلام در باب احضار ارواح چیست؟
احضار ارواح به معنای نخست آن، که همان ملاقات با ارواح در عالم
ملکوت باشد، منع شرعی ندارد؛ لکن چنین کاری تنها از اولیای الهی ساخته است. لذا
احضار ارواح به این معنی از محلّ بحث بیرون می باشد. امّا احضار ارواح به معانی
دیگر آن طبق غالب فتاوا، امری است حرام و بلکه طبق روایات، در ردیف کفر می باشد؛
مگر در موارد خاصّی که این موارد خاصّ را هر کسی باید از مرجع تقلید خود جویا شود.
سرّ حرمت شرعی احضار روح نیز این است که شخص احضار کننده، در
همه ی اقسام آن به جز قسم نخست به نوعی بازیچه ی شیاطین می شود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
ALBATE MOMKENEKE DOROST BASHE HAMIN CHAN VAGHTE PISH AKHBARE SDARASARI ELAM KARD YE HENDI JOLOYE YE DANESHGAHE TO ENGILIS ۲ SAAT ROO HAVA NESHASTEBOOD FILMESHAM NESHOON DAD

میهمان
این حرفها بدون هیچ تفکر زده می شه وکاملآ خرافاته
میهمان
همه این حرفها خرافاته
میهمان
من هم کاملا با این مضوع موافقم.
میهمان
به نظر من هم مطلب بیان شده صحیح است .
میهمان
خوب یاد ما هم بده اگه میشه
میهمان
باسلام دراین ارتباط من نیز مطالب زیادی شنیده ام ولی با چشم خود ندیده ام وتا به حال هم به طور جدی دنبالش نبوده ام در عین حالی که به روح ومعنویت ایمان دارم ولی به جد معتقدم انسان باید ضمن توکل به خدا راه و روش زندگی خود را بر اساس عقل وخرد و با سرپنجه تدبیر به انجام رساند در دنیای امروز که دنیای تلاش و کوشش و علم وتکنولوژی است عاقلانه نیست با این ابزار وقت و انرژی با ارزش انسان صرف این چنین اموری شود که ممکن است ایمان واعتقادات انسان را سست وتشکیک در آن بوجود آورد دوستی را سراغ دارم که برای تمامی امور زندگی اش متوسل به استخاره می شود واین باعث شده که اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و نتوانددر کوچکترین امور تصمیم عقلایی بگیرد
به نظر من هر چیزی زمان ومکان و مجری خود را می طلبد وانجام اموری فرعی به جای اصلی فقط انسان را از هدف اصلی اش دور می کند امروزه مد شده هر کسی در اموری که در تخصص او نیست وارد می شود و با کج فهمی و اجرای غلط کارکرد مثبت آن را منفی می کند.
میهمان
سلام
من خودم در مجلس احضار روح بودم و این قضیه حقیقت داره
چون روح بدون اینکه من سوالم رو به زبان بیارم و حتی دستم روی استکان باشد جواب مرتبط می داد
البته باید بگم هر کسی نمی تونه این کارو بکنه وقدرت خاص معنوی می خواد البته به پیشگویی های آنها نیز نباید اعتماد کرد
میهمان
از شما یه خاطر این نوشته منطقی و خردمندانه که قانع کننده می باشد متشکرم.
میهمان
بنده ۳ سالی است که احضارمیکنم وانظرمن نیاز به مباحثه سنگینی دارد
میهمان
سلام. میدونید به نظر من ارتباط با ارواح واقعیت داره اما نیاز به انسانی داره که باور داشته باشه. شاید باورتون نشه اما من احظار روح می کردم اما از شما می خوام این کار رو انجام ندید چون اذیت می شید مثل من چون من زندگیم الان تحت تاثیر ارواح قرار داره و نمی تونم درست زندگی کنم . ممنون
میهمان
ما اینکار را انجام داده ایم احظار روح نیست بلکه یک جور تمرکز و هیپنوتیزم است دلیل آن هم اینست که جواب نعلبکی با ذهن فرد مطابقت دارد
میهمان
چند سالی هست که خودمم توانایی انجامش رو دارم ولی نمی دونم دقیق چی می تونه باشه گاهی اوقات سوالاتی که می پرسی خارج از ذهنیتام بوده یا چیزای که نباید جواب بده رو نمیده مثل اسرار خیلی مبحث سنگینی به استاد نیاز هست
میهمان
man na tahala rooh ehzar kardam na to majalesesh sherkat kardam amma hozore arvah roo hes mikonam hata jaii ke vaysadan ro midonam kojast amma hichvaght nadidameshon magar too khab
میهمان
ba salam va zemne arze tabrike eede saeede fetr khob bood vali kami zaif va kodakane benazar miamad
میهمان
اصلا درست نیست از بیخ وبن دروغه
میهمان
jaleb
میهمان
من نمی دونم آیا این احضار روح ھست یا نہ ولی خودم چند مرتبہ تجربہ کردم و استکان حرکت می کند۔ گمانم ھم اون تمرکز نیروی فکری باشہ۔(Sorry for not so good language, but I am not a persian speaker)
میهمان
کمی کلی بود ای کاش تخصصی تر بحث شده بود.
موفق با شید
میهمان
به نظر من واقعیتهایی وجود دارند که قابل تفسیر نیستند. لطفاً سعی نکنید این موارد را با معیارهای عقلی بسنجید
میهمان
salam man mandana hastam manam too majlesi boodam ke bevaseleie naalbeki ehzare rooh mikardan ama khali bandi bood
میهمان
doroste
میهمان
یکی از دوستانم می گفت یکی از آشناهاشون که اعتقاد به مذهب و خداوندگار نداشت تحت یه مسئله ای پا می شند از اینجا می رن پیش یه یه مرتاض(اگه اشتباه نکنم) بعد از اون می پرسه کسی که تو ذهنمن هست الان کجاست ؟ و تو ذهنش امام زمان را مجسم می کنه طرف هم جواب میده سامرا. زعاقبت اون مرده که به خدا اعتقاد نداشن مسلمون می شه. نظرتون چیه؟lمن خیلی دوست دارم بدونم چرا نباید این کار را کرد درضمن به دوست عزیزی که گفت امروز عصر تکنولوژی ... باید بگم زمان گذشته هم تکنولولوژی مخصوص به زمان خودشون را داشتن. روزگار مدام تکرار می شه منتها فقط شکل ظاهریش تعییر می کنه.
پرسمان
اجمالا با توجه به قرائن ،در این که برخی از مرتاضان و عرفا قادرند از برخی امور پنهانی خبر دهند شکی نیست ؛ البته مدعیان دروغین این امور صدها برابر مدعیان حقیقی آن هستند ؛ اما اولا وقتی ما دلائل قانع کننده ای برای اثبات وجود امام زمان (ع) داریم چه لزومی دارد که به این گونه امور تمسک جوییم ؛ ثانیا این گونه راهها برای اثبات چیزی یقین آور نیست ؛ اکثر کسانی که مدعی آگاهی از امور پنهانی هستند و در مواردی نیز سخنان آنها مطابق واقع از آب در می آید ــ به خصوص در میان مرتاضان ــ در واقع دارای قدرت تله پاتی (ذهن خوانی )هستند؛نه قدرت غیب گویی ؛ یعنی وقتی شما موضوعی را در ذهن خود در نظر می گیرید و درباره آن موضوع از آنها سوال می کنید، آنها ذهن شما را می خوانند و خود آن موضوع و اطلاعاتی را که شما در مورد آن موضوع در ذهن دارید به دست می آورند، و آنگاه جوابی سازگار با آن اطلاعات به شما می دهند ؛ مثلا وقتی شما امام زمان (عج) را در نظر می گیرید ، او ذهن شما را می کاود و متوجه می شود که در ذهن شما بین امام زمان و شهر سامرا یک نوع رابطه خاص وجود دارد لذا به شما جواب می دهد که امام زمان در سامرا است ؛ حال ما از کجا باید مطمئن باشیم که این شخص راست گفته است؟ از کجا معلوم که در آن لحظه امام زمان (عج) در سامرا بوده است ؛ امام زمان (عج) در هرجای کره زمین می تواند باشد ؛ اگر آن مرتاض می گفت امام در مکه یا مدینه است ؛ از کجا می توانستیم بفهمیم که راست گفته یا نه؟ تنها چیزی که به یقین از این کار مرتاض می توان فهمید این است که او توانسته است ذهن طرف را بخواند ؛ همین وبس.
. بلی اگر تنها راه اطلاع از امور پنهانی و از ذهن دیگران ، راه عبودیت و بندگی خدا بود در آن صورت یقینا می شد از این راهها برای اثبات حقایق بهره جست ؛ اما واقع مطلب این است که راههای دیگری ، غیر از راه بندگی خدا نیز برای اطلاع از امور پنهانی عالم وجود دارد که از جمله آنها یکی هم ارتباط با جنّها و شیاطین است ؛ و شیاطین ممکن است در مواردی اخباری درست را به کسی بدهند و به این طریق او را به دام اندازند ؛ و وقتی اعتماد او جلب شد، از او در مسیر انحرافی سوء استفاده نمایند ؛ و دیگران را هم به وسیله او به دام اندازند ؛ لذا می بینید که در طول تاریخ ، کاهنان و پیشگویان و غیب گویان و ساحران و امثال آنها همواره در خدمت ظالمان و بر ضدّ انبیاء بوده اند . بنا بر این با وجود این احتمالات این گونه راهها برای اثبات امور دینی به هیچ وجه حجّیت ندارند ؛ خود معصومین (ع) نیز در روایات زیادی از رجوع به پیشگویان و کاهنان و مرتاضان و امثال آنها منع نموده و آن را معصیتی بزرگ شمرده اند ؛ چرا که رجوع به این گونه افراد یعنی افتادن در خطرناکترین دام شیاطین ؛ اگر تاریخ ادیان را هم مطالعه فرمایید در می یابید که اکثر مدعیان دروغین نبوت و امامت و مهدویت و نیابت و اکثر مدعیان عرفانهای انحرافی از سنخ افرادی بودند که طریقه مرتاضان را داشتند ؛ و با چند مورد غیب گویی و ذهن خوانی ،مردم ساده دل را به دام خود می انداختند.


اظهار نظر دقیق شما درباره پاسخ ها [با ذکر کد سوال] موجب تکامل و پویایی کار ماست.
میهمان
مطلب جالبی بود ولی خیلی جای تحقیق داره ضمن اینکه ارتباط با اجنه حرامه.
میهمان
من نیز خودم احضارروح میکنم ولی واقعیت این است که نمیشود با قاطعیت این قضیه را پذیرفت یا رد کرد و نیاز به بررسی بیشتر دارد
میهمان
این بازی چرخش نعلبکی ناشی از تمرکز نا به جای بیننده و اینکه امروزه با کمال تاسف در ایران امروزی به جای پردازش به مسایل انسان ساز و تکنولوژی ساز سر من و شما را به روح بیچاره که اصلا نیازی به شناخت آن مگر در مطب ۰۰۰ باشد است سر من و شما را گرم کردهاند مواظب باش نسوزد که داغی بدی دارد
میهمان
خدا کنه همه متوجه این مزخرفات بشن و راه صحیح را تشخیص بدن .
میهمان
من هنوز مطمئن نیستم ولی خوشحال میشوم بیشترواصولیتر بدانم.
میهمان
از نظر بنده اگر انسان اعتقاد به خدا و اهل بیت پیامبرش(ص) داشته باشه دیگه نه با این مسائل به فرض راست بودنش اعتقاد پیدا می کنه و نه به اون نیاز پیدا می کنه.
میهمان
به نظر من کار غیر ممکن در جهان ما وجود ندارد و انسانها به بهانه این که در توانایی آنها انجام کارهایی وجود ندارد نمی توانند به طور کلی قضاوت کرده و بگویند که فلان کار غیر ممکن است. من تا به حال ا.. ر.. نکردم و ندیدم و فقط مطالبی پراکنده شنیده ام ولی شنیدن کی بود مانند دیدن.
ولی من با این نظر موافق نیستم که به بهانه اینکه افرادی باشند که بخواهند از این کار سو استفاده کنند، نباید این علم رو به طور علمی و مستند برای آوزش علاقه مندان قرار بگیرد، چرا که از هر علمی هم میتوان به طور صحیح یا غلط استفاده کرد. همان طور که نمیتوان گفت چون امکان این هست که از چاقو به طرز ناصحیح استفاده شود پس باید ساختن آن را کنار گذاشت.
میهمان
نه این اشتباه. من اخیرا مطالعه کردم و متوجه شدم میشه روح احضار کرد. از روی علم نه از روی خرافات. و دانشمندان این کار را میکنند. نه هر کسی که تو خیابون و یا بازاره.
میهمان
salam.matlabo khoondam.man khodam inkaro kardam va hamashdoroste
میهمان
نمی شود براحتی و هرکسی اینگونه روح احضار کند چون روح در همه حال به دلخواه خود نمی تواند در هرجا حضور پیدا کند مگر به خواست و اجازه خداوند متعال باشد آن هم برای یک روح پاک .
میهمان
بنظرمن مطلب شمارا نمیتوان گفت همه اش صحیح است باید بیشتر تحقیق کرد تابه نتیجه ای صحیح دست یافت
میهمان
khoobe vali agar mishe darbare ye jen ha ham matn benevisid
میهمان
واقعا برای خودم که متوجه می شوم جوان های ایرانی بدنبال چه چرندیاتی هستند متاسفم هنوز نمی توانید بفهمید چرا شیعی وقتی همه روش تمرکز کردند حرکت می کنه . فکر می کنن روح اونو تکون می ده . روح تنها در زمانی در این دنیا می تواند عکس العملی داشته باشه که به اذن خدا در جسمی قرار بگیره . اگر بخدا اعتقاد دارین که این کارها فقط مسخره کردن خودتونه و اگر بی دین هستید از نظر علمی نیز مسخره به نظر می اید پس کمی بخودتون بیاد و بدنبال اصل زندگی باشید نه عواملی که شما را مسخره عوام می کند
میهمان
نعلبکی بخوره تو سرت بشکنه مرض داری ادم می ترسونی!
میهمان
چند سال بعد...
هنوز روی حرفم هستم.اعتقاد به غیر مادی در حالیکه هنوز مادی رو نشناختیم ساده لوحی است.
میهمان
mahmood۱۸۲۰۰۳ عزیز :
به گمانم شما از اون دسته افرادی هستید که چهار تا کتاب خواندن و تصور میکنن که دیگه خیلی سرشون میشه . بنده شخصا نه مانند شما اینقدر تفریط گر هستم که کلا عالم غیر مادی رو نهی کنم و نه آنقدر افراطی هستم که تا تقی به توقی خورد ربطش بدم به جن و روح و پری !
ما خودمون قبلا از این کارها میکردیم ولی یادمه جوابی دریافت نمیکردیم و نعلبکی تکان نمیخورد برای همین من خودم کمی به نعلبکی فشار می آوردم ، و هر کسی هم از هر جهتی کمی فشار میداد بدون اینکه دیگران متوجه بشن ! در نتیجه نعلبکی تکان میخورد . تا به حال هم چند نفر دیگه به من گفتن که موفق شدن با ارواح ار این روش ارتباط برقرار کنن . ولی به جرات میتونم بگم تمام این افراد یا افرادی بسیار ابله بودن که راحت میشده سرشون کلاه گذاشت یا افرادی بسیار دروغگو بودن که توی فامیل انگشت نما بودن .
میهمان
man bavar daram be rih va jen.sale ۱۳۷۵ dar dorane sarbazi saate ۲ bade nime shab az negahbani dar hale bar gasht bodam ke nagahan yek ensane sefide bozorg ke taghribsan sefide kam rangdar hale ghadam zadan to mahvate bod az tars sarian khodamo be asayeshgah resondam .man ono vozih didam

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.