اربعین و بیداری اسلامی ۱۳۹۴/۹/۴ - ۱۴۶۷ بازدید

اربعین و بیداری اسلامی

پیاده روی اربعین چه تاثیری دربیداری اسلامی دارد؟ 


باسلام،پیاده‌ روی اربعین تاثیرات مهمی درخیزش وساماندهی بیداری اسلامی می تواند
داشته باشد. درزیارت وپیاده روی اربعین بیش از ۲۰ میلیون نفرشرکت میکنند که این
حماسه اسلام راستین حماسه تقریب وحماسه بقای اسلام است وبیداری کشورهای اسلامی
ومقاومت جهان اسلام راتضمین کرده و اقتدارمسلمانان وپیام
نهضت بیداری اسلامی که استکبارستیزی است رابه گوش جهانیان می‌رساند. آرنولد توینبی،
تاریخ نگارمعروف انگلیسی درکتاب تمدن دربوته آزمایش، دربررسی تمدن ها جمله مهمی
رابیان داشته ا ست: «پان اسلامیزم خوابیده است،اما اگرمستضعفین جهان برضدسلطه غرب
شورش کنند وتحت یک رهبری قرارگیرند،این خفته بیدار خواهد شد
وبانگ این شورش ممکن است دربرانگیختن روح اسلامی موثر افتد
واسلام باردیگربرای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند.»


راهپیمایی ایام اربعین درعراق ، درحالت بدیل شدن به یک پدیده کلان فرهنگی وتمدنی
درمقیاس جهان اسلام وبلکه دنیای امروزاست. این راهپیمایی، نه یک راهپیمایی به سمت
کربلا،بلکه یک همایش بزرگ انسانی اخلاقی وفرهنگی است که حقایق بکر
و پنهان آن بسیار فراتر از جلوه‌های ظاهری
آناست. صحنه‌های ویژه اخلاقی وانسانی دردهه اربعین، درراه‌های منتهی به کربلا
درکربلا، بسیار شگفتی‌آور است.
روابط انسانی درایام اربعین، براساس ملاکات دنیوی، وسنجه‌های ملیتی، سیاسی، طبقاتی
ویاقبیله ‌ای شکل نمی‌ گیرد،بلکه برمحور یک امرمتعالی،معنوی،ومحبوب،به صورت نظام
خادم زائرانجام می‌یابد. دراین نظام ارتباطی،هرکسی یا زائرالحسین است
ویاخادم‌الحسین وخادم زائرالحسین. غیرازاین دو،هویت وشناسنامه دیگری دراین همایش
بزرگ شناخته نمی‌شود. همه امت اسلامی وبلکه امت انسانی ایمانی،نظام ارتباطی خود را
برمحورحسین‌بن‌علی(ع) بازتعریف می‌کنند، صورت ‌بندی چنین امتی برپایه معشوق ومحبوب
واحدی انجام می‌یابدکه درآن معرفت،مصیبت،وحماسه امام حسین(ع) برهمه
من‌هاومنیت‌هاغالب گشته وهمه را به یک ما تبدیل می‌کند. به بیان دیگر،آنچه
جوهروهسته مرکزی اربعین راشکل داده وآنرابه یکجامعه بهشتی درزمانه سکولارامروزتبدیل
می‌کند،همین وجودیک ماازمن‌های مختلف مذهبی، فرهنگی،ودینی برمحوریک هدفمتعالی
ومحبوب است. همه من‌هاومنیت‌های سِفلی در پرتونور
حسینی به یک ما و
بلکه به یک منِکُلّی وعِلوی تبدیل می‌شوندکه درآن به ‌رغم وجود کثرات وتعدد
وتنوع،تنازعی درکار نیست، وبلکه هرمقدار
بر این تعددوتنوع افزوده می‌شود، همزیستی
وهمکاری وهمدلی درآن نیز بیشترمی‌شود.

مناسک
دینی مانندحج واربعین گنجینه ای عظیم هستندکه هرچندبه ابعادعبادی ومعرفتی آن کمابیش
توجه شده است امابه ابعاد اجتماعی وسیاسی واقتصادی آن
وجایگاه و ظرفیتهای آن درمسیرتحقق تمدن اسلامی وتعمیق معارف
دینی درجان مسلمانان توجه زیادی نشده است. از یک سوتمدن لیبرال دمکراسی با داعیه
تمدن پایان تاریخ به دنبال جهانی سازی خود می باشد ودرمسیرجهانی سازی مهمترین چالش
خود را اسلام تمدنی می داند وازطرف دیگر با بیداری اسلامی
باردیگرزمینه تحقق امت اسلامی پدید آمده است وپرواضح است درعصرحاضربرای پویایی
وبالندگی این امت ومقابله تام وتمام باجهان کفروالحاد راهی جز
پیمودن مسیرتحقق تمدن اسلامی باتماملوازمتمدنی آن پیشروی امت
اسلامی نمی باشد،لذالازم است بارویکردی تمدنی تمامی آموزه ها
وظرفیتهای جهان اسلام بازخوانی گردد ونقشهای جامع جهت تحقق تمدن
اسلامی طراحی گردد تاحرکت و پتانسیل جهان اسلام درمسیرواقعی
خود واقع گردد.دومین کارکرد مهم اربعین شکل گیری اندیشه های تمدنی دردولایه عمومی
وتخصصی می باشد. خاستگاه اهل بیت پیامبراکرم(ص) ومهد نشوونمای آنان بیایند واسلام
ناب وفقه خالص وبی آلایش اسلام وقرآن را اززبان حاملان آن بشنوند. اربعین این ظرفیت
را داراست که دربرشوراندن تفکردرمسیرپیاده روی وعقلانیت معرفتی واخلاقی واجتماعی
درتعاملات راتقویت ومحلی برای بارورسازی آن باشدوتحقق این مهم به سیاستگزاری
وبرنامه ریزی درنهادهای متولی احتیاج دارد.(به نقل ازمسعودمعینی پور، نشست بررسی
ابعاد فرهنگی اجتماعی راهپیمایی اربعین)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.