ارتباط وطن دوستی با دینداری ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ - ۳۶۱۸ بازدید

ارتباط وطن دوستی با دینداری

&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; ... &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;ی&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۴۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۴۸;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۹; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; . &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; . &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; .&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; :&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; .&#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; .

 &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۴۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۴۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; . &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; .&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۹;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; .. .

 &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; (&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;)
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;.&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; .&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; .&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;.

 &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; . &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۷;
۵۳۹) &#۱۶۰۸; (&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۷; ۵۴۳) &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.

&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; . &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۴۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;(&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;) &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۶۲;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; «&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;» &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; ” &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;... “ &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;». &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;». &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; «&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;» &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; ۴ &#۱۶۰۸; ۵ &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;». &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;
&#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۴۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;. &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. (&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۳;:
۵۶/۱۰۰۱۲۰۴۴۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
خیلی عالی بود متشکرم از مقاله زیبایتان .

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.