ارث زن در ادیان الهی ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ - ۱۱۳۵ بازدید

ارث زن در آیین کلیمی و مسیحیت و اسلام چیست؟

ارث در آیین یهودیت (کلیمی): در یهودیت دختر ها ارث نمی برند، ارث در صورتی به دختر می رسد که متوفی ، فرزند پسر نداشته باشد ؛ همچنین دختران یهود اگر ازدواج کرده باشند ارث نمی برند.ارث در آیین مسیحیت:  مسیحیان به دلیل اینکه آیین خود را آیین اخلاقی و معنوی و آخرت گرا می دانند لذا کتاب مقدس مسیحیان (عهد جدید)، شریعت و قانون و فقه مستقل و مشخصی را ارائه نکرده و ارباب کلیسا مسیحیان را به شریعت یهود ارجاع می دهند. بنابراین در مسیحیت نیز مانند یهودیت دختر ها ارث نمی برند و فقط در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد دخترش ارث می برد. اگرچه  ماده 64 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوریان، طبقات تقسیم ارث در آیین مسیحی را به صورت زیر بیان می کند: طبقه اول: اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر پایین تر رود. طبقه دوم: پدر، مادر، برادران و خواهران متوفی و اولاد برادران و خواهران هر قدر پایین تر روند. البته در صورت زنده بودن پدر و مادر کل ماتَرک بین آنان به صورت مساوی تقسیم می شود.طبقه سوم: والدین پدر و مادر و اعمام و عمّات و اخوال و خالات متوفی و اولاد آنها هر قدر پایین تر روند (در صورت حیات والدین پدر و مادر، کل ماتَرک به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.)طبقه چهارم: اجداد ابوین متوفی هر قدر بالا روند (خط صعودی.)طبقه پنجم: اولاد اعقاب متوفی هر قدر که پایین روند (در خط نزولی.) ذکر این نکته ضروری است که از طبقه چهارم به بعد، تقسیم ارث براساس طبقه صورت نمی گیرد، بلکه کل ترکه به کسی می رسد که زنده است و نزدیک ترین درجه قرابت با متوفی را داشته باشد. چنانچه عده ای از اقارب دیگر به او نزدیک تر باشند، کل ترکه بین آنها بالسویه (به تساوی) تقسیم می شود. (بررسی تطبیقی ارث در اقلیت های دینی و حقوق اسلام و ایران، نوشته آقای عزیزاله فهیمی، انتشارات اشراق)ارث در اسلام: به عنوان یک قاعده کلی قرآنی ارث مردان دو برابر زنان است:«للذکر مثل حظ الانثیین». اما باید توجه داشته باشیم که این گونه نیست که در همه موارد ارث زن کمتر ازمرد باشد، زیرا در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست. در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد. در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم (یک ششم) می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346) .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.