نسخه آزمایشی

ازدواج ام کلثوم (۱) ۱۳۸۸/۲/۱۸ - ۸۱۲۸ بازدید

ازدواج ام کلثوم (۱)


&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;ی&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;(&#۱۵۸۷;) &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;ی&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;ی&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;ی&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;.

 

&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; (&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۶۲; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; ۱۳۸۶ &#۱۵۸۸;) &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;:

&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹; &#۱۵۹۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۴;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;! &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;: &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;. (&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; ۲) &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; «&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;» &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;)

&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴۳)&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۲; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;:

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;

&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;

&#۱۶۶۲;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;

 


&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;

&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.
(&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۸۹۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; ۴۰۵۷ (&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;)) &#۱۵۶۳; &#۱۵۸۰;
۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۹۵۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; ۴۲۰۴ (&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۸۷&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;
۷۵۷۸ &#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۵۴)&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۵&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۹; ۱۵۳ &#۱۵۶۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۸۹) &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;: &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۲۶) &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;. (&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۲۳)

&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; ۶۱ &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: (&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴۵&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۹; ۴۷) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;
(&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۱۲) &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۶۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۱;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;! &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; (&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷;!) ». (&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;
۱۹۷) &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; (&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; ۵۴) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۸۵) &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;
۱۹۵۶&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۸۷) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; ۶۱ &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۳۸-۲۴۷)

 


&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; (&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۸۶)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۲-۶۱) &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
(&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۹ &#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۴۹) &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; (&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۶۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱; ۱۵) &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۴ &#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۸&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۶۵ &#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۹۵۶) &#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;) &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;) &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰;
۵&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۲۴ &#۱۵۶۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۴۸&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱; (&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;)&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۵ &#۱۵۶۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۹۵) &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;
۱۴۹) &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. (&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰;
۱۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۱۵-۲۱۶) &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;) &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۹۱) &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

 


&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;: &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۲;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;:
 


۱. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;

&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;:

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۵;!! &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;... &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;)
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;! &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;!! &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;! &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;!». (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۹۵۵&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;)

&#۱۵۷۶;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;!) (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۸&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۶۵)


&#۱۵۸۰;) &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;!! (&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۸۰)


&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;! &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;!!

&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵; «&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;!» &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;!

&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;) &#۱۵۸۷;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;». (&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۲۱)

&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;!
 


۲. &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. (&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۷; &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۴;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۴; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;». (&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۸&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۳۸) &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; (&#۱۵۸۰;
۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۳۷) &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۴; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; (&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;
۵۰۰)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; ۱۱ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۴; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; ۹ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; (&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;) &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;)&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
(&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; ۵۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; ۵۰ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;!! &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
(&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: «&#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۷;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;». (&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۸&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۳۹) &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;! (&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;
(&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; (&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;.)
 


۳. &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;

&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; (&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۲;) &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;! &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;! &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;». (&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۰۸) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;! &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;». (&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۹۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; (&#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۵۴) &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;:
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷;! &#۱۵۸۷;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۶; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۶۳;

&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;». (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۸۰۷)&#۱۵۴۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;»
(&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۶۸ &#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۰۰&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۵۵.)
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷;
 


۴. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;

&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; (&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;». &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: «&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;».
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;!
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۹۳; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷;
&#۱۵۷۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۳;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۹۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;». (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۸&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۶۷. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;.&#۱۶۰۳;: &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۹۵۵)&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; (&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;.
(&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۸۷)&#۱۵۴۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
(&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۴۹)&#۱۵۴۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;: &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;!
&#۱۵۷۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷;!» &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;. (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۵۸۶. &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; (&#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۹; ۲۵۹) &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;: &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۹;! &#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۹; (&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;) &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;!» «&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;: &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۶۳;
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;». (&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۰)&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. (&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;
۲۰۲)&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;! &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; (&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;) (&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۵ &#۱۵۶۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۵۸)&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; (&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;!
 


... &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;
 


;


 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

shoj...
ازتون خیلی ممنونم مقاله خیلی مفیدی بود
امیدوارم که موفق وسلامت باشید
محمد.ش
خدا کنه روزی حقیقت آشکار بشه تا اهل سنت اینقدر از این ابهام برای چشم پوشی خودشون از حقیقت استفاده نکنن.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.