اعتقادات و شریعت مسیحیان ۱۳۸۷/۹/۱۰ - ۸۲ بازدید

شریعت در مسیحیت چگونه است؟

«شریعت» مجموعه مقررات و احکامى است که یکى از ارکان هر دینى را سامان مى دهد. مسیحیت نیز به عنوان یک دین الهى، داراى شریعت بوده؛ امّا کم و کیف این ساحت - مانند دیگر عرصه هاى این دین - در طول تاریخ دچار تحریف و انحراف گشته است.دینى که حضرت عیسى(ع) آورد، علاوه بر آنکه داراى آموزه هاى اعتقادى درباره خداوند، انسان و طبیعت بود؛ آموزه هایى در باب اخلاق و احکام عبادى نیز داشت، وى بر انجام شریعت و احکام گسترده آیین حضرت موسى(ع)، تأکید کرد. نگا: کتاب مقدس، متى، ۱۹ / ۵. حواریون نیز ظاهراً تمام آداب و رسوم شریعتِ یهود را رعایت مى کردند و همه روزه، مرتباً به معبد رفته، آیین موسوى را مانند دیگر یهودیان احترام می نهادند. نگا: جان. بى. ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، (تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ ش)، ص ۶۱۱ به بعد.
امّا بر طبق تعالیم عیسى، اگر بر روح این احکام عبادى و فقهى، اخلاق حاکم نباشد، نقص بزرگى است. در واقع او با صحه گذاشتن بر شریعت یهودى، این نکته عمیق و ژرف را خاطر نشان ساخت که دین، تنها شریعت و اعمال ظاهرى بدون باطن و لبّ و مغز نیست؛ بلکه شریعت باید با نیّت پاک و مخلصانه پیوند بخورد و عمل مطابق با اندیشه درون باشد. نگا: محمدرضا کاشفى، مسیحیت و فرهنگ در غرب، (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى )، فصل دوّم، مبحث مسیحیت در آغاز ظهور.
امّا با ظهور «پُولُس» - که نخست یهودى و از دشمنان حضرت عیسى عیسى(ع) بود و سپس مسیحى گشت و مدعى شد که حضرت عیسى مأموریت امت ها را به وى سپرده است - شریعتى که حضرت بر آن مهر تأیید گذاشت، نسخ گردید. همان، تاریخ جامع ادیان، ۶۱۴ به بعد و براى اطلاع بیشتر از زندگانى وى، نگا: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۳، صص ۶۹۳-۶۷۹.
به اعتقاد او حقیقت مسیح، در باطن فرد مؤمن تجلى مى کند و او را به سر منزل صواب و رستگارى رهبرى مى کند. از این جهت براى او ضرورت ندارد که دائماً به دستورهاى رسمى و قوانین دینى رجوع کرده، حلال و حرام را از روى آنها تشخیص دهد! تاریخ جامع ادیان، ص ۶۱۶. به هر روى آنچه در نزد او مهم است، ایمان به مسیح است؛ نه عمل به شریعت. نگا: کتاب مقدس، رساله پولس به غلاطیان ۱۳ / ۱۰۳ و ۱۶ / ۲؛ رساله پولس به رومیان، ۱۳ / ۲۰۵.
او در این زمینه تا آنجا پیش رفت که حتى «عدالت» را به عنوان شرط نجات و رستگارى کنار گذاشت؛ از این رو، پس از آن دیگر مسیحیت را به عنوان آیینى فاقد شریعت و یا آیین کم شریعت مى شناسند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.