افراد مشمول مالیات ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۱۴۹ بازدید

با سلام.۱-آیا من که دانشجو هستم و کار پاره وقت دارم و از پدرم پول تو جیبی هم میگیرم باید مالیات بدهم؟۲-اساسا مالیات بر چه کسانی واجب است؟

با سلام و تحیت مطابق قانون مالیات های مستقیم اشخاص مشمول مالیات:
ماده 3 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: -
-5 کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات
باب دوم.
-7 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل
می نماید.
-1 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
-2 هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
-1 هر شخص غیر ایرانی ) اعم از حقیقی و یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و
همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و
کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ) که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید
آنها می گردد( از ایران تحصیل می کند.
ماده ۲ 5 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:
7 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛ -
2 دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود. -
-1 شهرداری ها.
4 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری. -
تبصره 1 شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در -
بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنه ا مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده
شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲ درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، -
خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز
تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ) 581 ( این قانون مشمول مالیات خواهد
بود.
مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
ر.ک: download.tax.gov.ir/GeneralDownloads/DirectTaxLaw13940431.pdf

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.