افسران جنگ نرم ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ - ۷۵۰ بازدید

لطفا در مورد چیستی و ضرورت افسران و فرماندهان جنگ نرم توضیح دهید.با تشکر

با عرض سلام خدمت پرسشگر محترمضمن تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، در بررسى این موضوع به نظر مى رسد ذکر مسائلى مرتبط با این موضوع که موجبات تبیین منطقى آن را فراهم خواهد نمود ضرورى باشد .جنگ نرم که در پى از پاى درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف مى باشد تا حلقه‌هاى فکرى و فرهنگى آن را سست کند و با بمباران خبرى و تبلیغاتى در نظام سیاسى اجتماعى حاکم تزلزل و بى‌ثباتى تزریق کند از جمله مباحثى است که از دیر زمان ، در دنیا شکل گرفته است . این موضوع ، علیه ایران از گستره و عملکرد وسیعى برخوردار مى باشد چرا که دشمنان قسم خورده این آب وخاک که دست پلیدشان از منابع این مملکت بریده شده است مى خواهند جامعه ما را به بن بست کشیده تا از این رهگذر به اهداف شوم خود دست یابند .
از آنجا که ایران امروزه به لحاظ وسعت سرزمینى ، کمیت جمعیت ، کیفیت نیروى انسانى ، امکانات نظامى ، منابع طبیعى سرشار و موقعیت جغرافیایى ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل به قدرتى کم‌نظیر تبدیل شده است لذا از دید کارشناسان سیاسى کشورهاى غربى ، دیگر نمى‌توان با یورش نظامى و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونى نظام جمهورى اسلامى پیگیرى مکانیسم‌هاى جنگ نرم و به کارگیرى تکنیک‌هاى عملیات روانى با استفاده از سه راهبرد دکترین مهار ، نبرد رسانه‌اى و سامان‌دهى و پشتیبانى از نافرمانى مدنى است .
راه‌اندازى پروژه جنگ نرم علیه ایران در مقطع کنونى را باید ناشى از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید ، ایران مرکز اصلى ایجاد این تنفر و گسترش آن است . در امریکا براى مقابله با این موج ، نیروى واکنش سریع تشکیل شد تا :
اولاً : در قالب پروژه دموکراتیزه کردن کشورها به خنثى‌سازى نفوذ معنوى ایران در کشورهاى اسلامى و منطقه خاورمیانه بپردازد .
و ثانیاً : با القاى خطرناک بودن ایران براى امنیت همسایگان اذهان عمومى از اقدامات و نقشه‌هاى ایالات متحده منحرف شود .
تعریف جنگ نرم
جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانى و تبلیغات رسانه‌اى که جامعه ، گروه و یا گروههاى هدف را نشانه مى‌گیرد و بدون جنگ و درگیرى نظامى و گشوده شدن آتش ، رقیب را به انفعال یا شکست وامى‌دارد . جنگ رایانه‌اى ، اینترنتى ، براندازى نرم ، راه‌اندازى شبکه‌هاى رادیویى و تلویزیونى و شبکه‌سازى از مصادیق جنگ نرم هستند . ( به نقل از سایت تبیان )
رهبر فرزانه انقلاب مفهومى به نام جنگ نرم را مورد توجه قرار دادند و از ضرورت نقش آفرینى دانشجویان به عنوان افسران و اساتید به عنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم سخن گفتند .
جنگ نرم استراتژى مقابله با جمهورى اسلامى ایران
پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌اى عظیم علیه جمهورى اسلامى ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایى ماننده ایجاد نابسامانى اقتصادى ، شکل دادن به نارضایتى در جامعه ، تأسیس سازمان‌هاى غیردولتى در حجم گسترده ، جنگ رسانه‌اى ، عملیات روانى براى ناکارامد جلوه دادن دستگاه ادارى و اجرایى دولت ، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌هاى مدنى و ایجاد ناتوى فرهنگى متبلور مى‌شود .
در برایند جنگ نرم ، عوامل براندازى یا از زمینه‌هاى موجود در جامعه براى پیشبرد اهداف خود بهره مى‌برند یا به طور مجازى سعى در ایجاد نارضایتى در نزد افکارعمومى و سپس بهره‌بردارى از آن دارند .
استفاده از مشکلات اقتصادى ، تنوع کثرت قومى ایران ، ایجاد و دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل‌هاى دانشجویى و نهادهاى غیردولتى و صنفى ، تلاش در نزدیکى به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسى در ایران ، ایجاد شبکه‌هاى متعدد رادیو تلویزیونى فارسى زبان حمایت از اپوزیسیون ( سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز ، به جنبش‌هاى مدنى و نافرمانى‌ها بپیوندند ) ، تسهیل فعالیت ان . جى . اُ امریکایى در ایران ، دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج براى شرکت در سمینارهاى کوچک ( این افراد باید از سوى مقامات امریکایى انتخاب شوند نه نهادهاى ایرانى ) ، استفاده از سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر و به طور کلى تضعیف ستون‌هاى حمایتى حکومت ایران از جمله راهکارهاى اجراى این استراتژى به شمار مى‌آیند .
شاخصه هاى ناتوى فرهنگى از نظرگاه رهبرى انقلاب
رهبر انقلاب در سفر به استان سمنان در تحلیلى جامع ، شاخصه هاى ناتوى فرهنگى را به صورت ذیل بیان فرمودند :
1 : ایجاد اختلاف وتفرقه در میان ملت ایران وجهان اسلام
2 : جلوگیرى از الگو شدن ایران در جهان اسلام ومنطقه
3 : مرعوب ومنکوب کردن مسئولین ومقامات تصمیم گیرنده
4 : دامن زدن به مسائل وحساسیت هاى قومى ومذهبى
5 : القاء ناکارآمدى نظام
ایشان در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى این استان در این رابطه فرموده‌اند : در مقابل پیمان ناتو که آمریکاییها در اروپا به عنوان مقابله با شوروى سابق یک مجموعه مقتدر نظامى به وجود آوردند ( اما براى سرکوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده مى کردند ) حالا یک ناتوى فرهنگى هم به وجود آْورده اند . این ، بسیار چیز خطرناکى است . البته حالا هم نیست سالهاست که این اتفاق افتاده است .
وظیفه افسران جنگ نرم
وظیفه سربازی و افسری جنگ نرم(جوانان ودانشجویان) ایجاب می کند که افسران جنگ نرم ، مطالبات و دغدغه های مقام معظم رهبری در جنگ نرم را به خوبی درک نمایند وراههای دستیابی و تحقق آن را شناسایی و اجرا نمایند . بدون شک نیل به اهدافی که مقام معظم رهبری برای افسران جنگ نرم ترسیم نمودند ، بدون برنامه ریزی دقیق و مدبرانه ممکن نیست که در اینجا به برخی اشاره می شود .
1 : تشکیل اتاق فکر
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان طراحى نوع مبارزه را به خود دانشجویان واگذار کردند . ایشان فرمودند : « اینى که چه کار باید بکنید ، چه جورى باید عمل کنید ، چه جورى باید تبیین کنید ، اینها چیزهائى نیست که من بیایم فهرست کنم ، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید ، این عمل را انجام ندهید اینها کارهائى است که خود شماها باید در مجامع اصلى‌تان ، فکرى‌تان ، در اتاقهاى فکرتان بنشینید ، راهکارها را پیدا کنید »
لذاست که بررسى نوع مواجهه مطلوب با توجه به شرایط خاص هر دانشگاه مى بایست از جانب فعالین آن دانشگاه هر چه سریع تر صورت پذیرد .
2 : پرهیز از بسته شدن فضا
رهبر انقلاب در عین اینکه بر ضرورت مقابله با جنگ نرم تاکید دارند ، درباره بحث کرسى هاى آزاد اندیشى
فرموده ان « د : نباید از اظهار نظر هیچ گاه بیمناک بود . این کرسى هاى آزاد اندیشى که ما گفتیم ، در دانشگاه ها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود »
به نظر مى بایست از فضاى تقابلى احراز کرد و محیط آکادمیک دانشگاه را حتى الامکان به دور از جنجال و هیجانات کاذب وارد موضوع بررسى مسائل روز کشور کرد .
3 : کلان نگرى در طراحى راهکارها
باید در نظر گرفت که تفوق مقطعى صرف ، مد نظر نیست . مى بایست اهداف مواجهه ، هم ارز همدیگر و با نگاهى کلان نگر دیده شود . مثلا اگر صرفا مغلوب کردن حریف هدف قرار بگیرد و حفظ آرامش محیط دانشگاه لحاظ نشود ، باید پذیرفت که راه به بیراهه سپره شده است .
4 : ضرورت مخاطب شناسى
به نظر ، مخاطب اصلى طرح ریزى هاى افسران مقابله با جنگ نرم ، نه سردمداران جریان مقابل که افکار عمومى دانشجویى است . افکار عمومى اى که تحت القائات غلط ممکن است قضاوت هاى نادرستى در خصوص مسائل کشور داشته باشد و این قضاوت با تبیین درست مسائل به راحتى قابل تغییر است . نباید در برنامه ریزى مخاطب را به اشتباه چند فرد خاص یا یک تشکل خاص قرار داد .
آسیب هاى مقابله با جنگ نرم
طبیعتا مى تواند آسیب هایى نیز متوجه طرح ریزى هاى جریانات دانشجویى براى مقابله با جنگ نرم باشد . که به برخى از این آسیب ها در سخنان رهبر انقلاب اشاره مى کنیم .
1 : احساسى عمل کردن
اولین آسیبى که رهبر انقلاب برشمردند ، برخورد احساسى با موضوع است . ایشان فرمودند : « وقتى هیجانات کور ، پا وسط بگذارند ، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد . بارها گفته‌ام ، باز هم تکرار مى‌کنم من معتقدم که جوان مملکت بایستى در همه میدانها حضور و آمادگى داشته باشد منتها با انضباط .
2 : برخورد سخت به جاى برخورد نرم
در مقابله با جنگ نرم بیش از هر چیز باید قواعد مقابله را شناخت . قواعد مقابله نرم با قواعد مقابله سخت تفاوت دارد . مختصات مبارزه هم تفاوت دارد . در مواجهه نرم لزوما دشمن در طرف مقابل دشمن نایستاده است . ممکن است یک عنصر فریب خورده در طرف مقابل باشد . بین یک عنصر فریب خورده و دشمن تفاوت وجود دارد . از حیث نوع مقابله نیز باید راهکارهاى نرم را مورد توجه قرار داد .
3 : تندروى و تشدید فضاى هیجانى و جنجالى
رهبر انقلاب در عین تاکید بر ضرورت برنامه ریزى و مقابله با جنگ نرم به یک مسئله مهم اشاره کردند و آن پرهیز از تندروى است . ایشان فرمودند : « شرط دیگر این است که در قضایا افراط وجود نداشته باشد »
د ) ناامیدى و نگاه بدبینانه
مقام معظم رهبرى به ضرورت پرهیز از یأس و ناامیدى هم اشاره کردند و اصالت نگاه خوشبینانه را نه از روى توهم که از روى بصیرت دانستند . ایشان فرمودند : « شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‌ى جنگ نرم ، یکى‌اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است . نگاهتان خوشبینانه باشد »
افسران برای مقابله با جنگ نرم، نقش های زیر را ایفا می کنند:
1- ولایت پذیری و دفاع از حریم ولایت:
اقتدار جمهوری اسلامی در داخل کشور و در سطح دنیا به دلیل سلاح و جنگ افزار نیست بلکه به دلیل فکر و ایده و عقیده است. اگر دشمن بتواند ایمان اقشار مختلف مردم و نخبگان آنها را سست کرده و اتحاد کلمه مردم را از بین ببرد، در جنگ نرم پیروز شده است و در همین راستا نیز توطئه های مختلفی طراحی شده تا مردم را از جریان اصلی انقلاب و اتصال به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری جدا کنند. تحلیل اقدامات انجام گرفته برای براندازی نرم- جنگ نرم- در ایران نشان می دهد که طراحان جنگ نرم بر علیه ایران به علت جایگاه ولایت فقیه در اعتقادات جامعه ایران و میزان تأثیرگذاریش و همچنین به عنوان مهمترین عامل در پیشگیری از براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی آنهم با وجود گذشت قریب به سه دهه از عمر انقلاب ایران، بیشترین طراحی را برای مشروعیت زدایی و مخصوصاً اعتبارزدایی از جایگاه ولایت فقیه و به صورت مشخص از شخص مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داده اند.
لزوم توجه افسران جنگ نرم(جوانان و دانشجویان) به مسئله «ولایت فقیه»- که یکی از مهمترین مسائل جامعه اسلامی است- از دو جهت ضروری می باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند. دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده اند که ظلم ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است. در چند ماه اخیر در حوادث بعد از انتخابات یکبار دیگر نقش رهبری و جایگاه آن برای حفظ نظام به خوبی برای دوست و دشمن آشکار شد، آنهم در شرایطی که شاید بسیاری از اهداف برای تحقق انقلاب مخملی در ایران اتفاق افتاده بود و با شرایطش مهیا شده بود. رهبری بزرگوار به عنوان فصل الخطاب و همچنین به عنوان مهمترین رکن جامعه ایران برای حفظ و انسجام ملی و اسلامی سبب شد که کشور از فتنه بزرگ به سلامت عبور کند. وجود ولایت فقیه به عنوان بزرگترین عامل در جلوگیری از بوجودآمدن انقلاب مخملی در ایران نشان داد که تفاوت ایران با گرجستان، اوکراین و حتی کشور قدرتمندی همچون شوروی سابق در وجود جایگاه ولایت فقیه در ساختار حکومتی و سیاسی و مذهبی می باشد. به همین جهت است که برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم می برند و در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی بدیل مطرح می کنند تا با ایجاد شک و دودلی مردم و به ویژه نسل جوان را از مسیر درست گمراه نمایند. لذا افسران باید در اولین گام ها ولایت پذیری و دفاع از حریم ولایت را در صدر برنامه های خود برای مقابله با جنگ نرم را قرار دهند.
2- تلاش برای شناختن هویت ملی و افزایش اعتماد به نفس:
مهمترین نیاز جوانان و دانشجو شناختن هویت و هدف است. زیرا دشمن درصدد است تا با تحقیرکردن هویت ملی و ایرانی و اسلامی ابتدا خلا هویتی ایجاد کرده و سپس برای پرکردن آن خلا، آنها را به سوی هویت خود با مضامین و فرهنگ بیگانه بکشاند. لذا بر دانشجوی ایرانی فرض است تا با مطالعه و شناخت هویت خود در برابر تحقیرها و سرزنش های دشمن ایستادگی نشان داده و اعتماد به نفس خود را افزایش دهد. سه مانع اصلی در راه فرآیند اعتماد به نفس وجود دارد که می تواند فرآیند اعتماد به نفس ملی و در پی آن کسب پیروزی های پی درپی را مخدوش نماید. ایجاد یأس، تیره کردن افق و به رخ کشیدن فاصله های علمی.
حفظ هویت ایرانی اسلامی اساس جنگ نرم برای تحت تاثیر قرار دادن باورهای فرهنگی و اعتقادی جامعه هدف می باشد. فلذا ضروریست برای مقابله با جنگ نرم حفظ و عمق بخشی به هویت ایرانی و اسلامی جز اولین و شاخص ترین برنامه های افسران جوان در مقابله با جنگ نرم باشد. امروزه جنگ نرم برای التقاتی کردن اسلام ناب برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده است. آنان به دنبال آن هستند که با ترویج فرهنگ سکولار هویت اسلامی را تحت تاثیر قرارداده و از درون به لحاظ محتوایی متلاشی کنند و آن اسلامی باقی بماند که در ادبیات سیاسی کشورمان به اسلام آمریکایی معروف شده است.
3-تقویت ایمان و وحدت:
تأکید بر ایمان راسخ و توجه به شعارهای امام راحل و اتحاد کلمه از مهم ترین راه های مقابله با جنگ نرم در میان جوانان است. و نخبگان نیز دراین بین نقش بسیار دارند و باید با هوشیاری، تدبیر و تعقل مسایل را تحلیل کرده و از برخوردهای احساساتی اجتناب کنند.
4- ارتباط نسل سوم با نسل های اول و دوم انقلاب:
نسل سوم و جوان انقلاب باید از روی شعور و اتصال به ولایت درصحنه حضور داشته باشند و مثل یک افسر و البته با هماهنگی افسران مافوق مسائل را تحلیل کرده و ارتباط خود را با نسل های اول و دوم انقلاب حفظ کنند و ضمن تحلیل مسائل از تجربه و پیشکسوتی نسل های دیگر نیز استفاده کنند تا عملکرد مثبت و موثری در صحنه داشته باشند و فریب نخورند و آب به آسیاب دشمن نریزند.
5-باور جنگ نرم:
دانشگاهیان باید درک کنند که جنگ نرم نیز یک نوع جنگ واقعی است. تصور این نکته که جنگ، فقط جنگ نظامی و سخت است می تواند ما را از مسیر مبارزه دور ساخته و سردرگم کند. درک این نکته که در شرایط جنگ نرم قرار داریم، کمک می کند تا واقعیات اجتماعی و سیاسی پیرامون مان را بهتر ببینیم. چرا که طرف مقابل ما نیز دراین جنگ به دنبال اهداف و منابع خاص خود است و هر روز بر میزان تجهیزات و تسلیحات مورد نظر خود می افزاید.
6-ایجاد جنبش نرم افزاری:
دانشجویان موظف اند در قبال مفاهیم حقوقی و اجتماعی وسیاسی که شکل و قالب غربی دارند ایجاد تشکیک نموده و درکارگاههای مختلف آنها را حلاجی کرده و برای آنها تعاریف و تعابیر فراخور با جامعه امروزی ایجاد نمایند. دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار کشور قرار دهد.
7- ایجاد کرسی های آزاداندیشی:
یکی دیگر از کارهایی که باید در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجویان برای اظهارنظر در زمینه های مختلف است که مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید نموده اند. «اگر چنانچه بحث های مهم تخصصی در زمینه سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون حتی فکری و مذهبی، در محیط های سالمی بین صاحبان توان و قدرت بحث، مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد. وقتی که با عامه مردم، افراد مواجه می شوند، همه نمی توانند خودشان را حفظ کنند. مواجهه با عامه مردم، انسان ها را دچار انحراف و انحطاط ها ولغزش های زیادی می کند که متأسفانه ما شاهد بودیم. خیلی از افرادی که شما می بینید در مواجهه با عامه مردم یک حرفی می زنند ]و[ یک چیزی می گویند، در اعماق دلشان ای بسا خیلی اعتقادی هم ندارند. به تعبیر بعضی ها جوگیر می شوند. این خیلی چیز بدی است. اگر در محیط های خاص، محیط های آزاداندیشی و آزادفکری، این مسائل مطرح بشود- مسائل تخصصی، مسائل فکری، مسائل چالش برانگیز-مطمئناً ضایعات، کم تر پیش خواهد آمد.»
باید راه آزاد اندیشی و نوآوری و تحول را بازگذاشت، منتها آن را مدیریت کرد تا به ساختار شکنی و شالوده شکنی و بر هم زدن پایه های هویت ملی نینجامد. این کار، مدیریت صحیح لازم دارد. چه کسی باید مدیریت کند؟ نگاه ها فورا می رود به سمت دولت و وزارت علوم و...؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوی فعال و مجموعه های فعال دانشجویی. حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پیدا کردن حرف نو حرکت کنید؛ اما مراقب باشید که این حرف نو در کدام جهت دارد حرکت می کند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترمیم و تکمیل؛ اینها با هم تفاوت دارد.
8- نواندیشی علمی:
یکی از وظایف مهم دانشگاهها عبارت است از نواندیشی علمی. مسئله تحجر، فقط بلای محیطهای دینی و افکار دینی نیست؛ در همه محیطها، تحجر، ایستایی و پایبند بودن به جزمی گراییهایی که بر انسان تحمیل شده- بدون این که منطق درستی به دنبالش باشد- یک بلاست. آنچه که برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه آرمانی محسوب می شود، این است که در زمینه مسائل علمی، نواندیش باشد.
9- افزایش قدرت تحلیل رسانه های بیگانه
مهمترین ابزار جنگ نرم ابزار رسانه ای است. بنا بر این لازم است جوانان دانشجو مطالعات خود را در خصوص مباحث رسانه ای افزایش دهند افسران جوان، اگر ازسواد رسانه ای کافی برخوردار نباشند قطعا نخواهند توانست در فضای سنگین رسانه ای این روزهای جهان تاب بیاورند و به نوعی مغلوب اغواگری ها و شانتاژ های دشمن می گردند. برای رهایی از این معضل نگاه تحلیل گرانه و منتقدانه به رسانه های غربی از جهاتی کارساز است. البته بخشی از حل این مسئله به دستگاه های اجرایی برای رونق رسانه های داخلی برای پربار کردن و افزایش سطح آگاهی مردم باز می گردد.
از آنجا که نشریات دانشجویی تأثیرات خاص خود را بر روی فضای افکار عمومی دانشگاه ها دارند قابل پیش بینی است که طراحان جنگ نرم سرمایه گذاری خاصی بر روی درخصوص رسانه های مکتوب داخلی دانشگاه ها و نشریات دانشجویی خواهند کرد. البته آنچه به صورت ویژه ای بر روی آن کار خواهد شد فضای سایبری می باشد زیرا به نظر می رسد به علت پرکار بودن طراحان جنگ نرم در فضای مجازی به صورت ویژه به آن پرداخته شود. اگر یک اصل را بپذیریم که اطلاع رسانی از ابزار مهم جنگ نرم است، بنابراین در حوزه رسانه و نشریات دانشجویی به صورت ویژه افسران جوان باید فعال باشند.
10- شفاف سازی و برطرف کردن شبهات:
افشاگری و شفاف سازی ابعاد مختلف و برنامه های جنگ نرم از مواردی است که جزء وظیفه تک تک افسران جوان می باشد. در جنگ نرم شما با خاکریز پنهان دشمن مواجه هستید. خطوط و خط کشی ها در آن کاملا پنهان و غیرآشکار می باشد. دشمن شناسی و تشخیص خودی و غیرخودی برای جامعه مشکل می باشد. بنابراین باید در این زمینه دست به افشاگری و شفاف سازی زد و خاکریز خودی و غیرخودی را کامل مشخص کرد تا چهره نفاق نیز آشکار شود. دانشجویان برای برطرف کردن شبهات موجود بین دوستان اقدام کنند، ماهیت پلید استکبار جهانی و نقشه های دنیای استکبار و چهره منفورشان را معرفی و درنهایت با این جریان مخرب مبارزه کنند.
11- فعالیت ها و تشکل های جوان دانشجویی:
شاخصه اصلی یک جوان دانشجو نشاط، صداقت، دوری از مجادله، روحیه جوشنده و پژوهنده بسیار قوی و قدرت تحلیل بالا می باشد. جوانان دانشجو باید با تأکید بر این شاخصه ها فعالیت های صحیح خود برای مقابله با جنگ نرم تقویت نمایند و به آینده خوش بین باشند و این روحیه را در همه جامعه ترویج کنند. تشکل های دانشجویی نیز نقش موثری در بصیرت بخشی و آگاه سازی دانشجویان در مقابله با جنگ نرم دارند. یکی از فعالیت هایی که خلأ آن اکنون در فضاهای دانشگاهی احساس می شود تشکیل اتاق فکر دانشجویی است. با توجه به جنگ نرم دشمنان علیه نظام اسلامی ایران ضرورت تشکیل اتاق فکر دانشجویی برای برنامه ریزی های راهبردی و ارایه راهکار در مقابله با دشمن امری مهم به حساب می آید. در اتاق فکر دانشجویی باید هدف مورد نظر و جایگاه فعلی و نقش اصلی دانشجویان درنظر گرفته شود. در این اتاق است که دانشجو مجال می یابد تا به ارایه راهکار بپردازد. باید به این نکته اشاره کرد که متأسفانه طی سال های گذشته همسو با فرماندهان جنگ نرم در جبهه دشمن، عده ای در دانشگاه های کشور نقش پیاده نظام عملیات روانی دشمن را ایفا کرده و برخی از تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی نیز ابزاری برای تحقق براندازی نرم شده بودند.
12- کسب آگاهی و بصیرت
در شرایط امروز باید با جمود و سکون مبارزه کرد و همواره شور و حال حرکت انقلاب را پا برجا نگاه داشت. دانشجویان موظفند با بصیرت و چشمانی باز به دشمنان خیره شوند و لحظه ای آنان را آرام نگذارند. به گفته رهبری حتی بعضی از نخبگان کشور در حوادث اخیر دچار بی بصیرتی شدند. بنابراین تلاش همیشگی برای کسب آگاهی و بصیرت از مواردیست که باید دانشجویان برای مقابله با جنگ نرم به آن توجه جدی داشته باشند.
13- خوشبین بودن
از مهمترین اهداف جنگ نرم در کشورهای هدف ایجاد روحیه رخوت، ناامیدی و بی نشاطی درآن جامعه می باشد. همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار خود با دانشجویان فرمودند در برابر این ترفند باید دانشجویان به آینده خوشبین باشند. رهبر انقلاب اسلامی، نگاه امیدوارانه و خوشبینانه به آینده را باعث تقویت جبهه ملت ایران در مقابل جنگ نرم دشمنان دانستند فرمودند: «این خوشبینی، متکی بر تحلیل واقع بینانه است». بنابراین دانشجویان باید به آینده انقلاب و کشور خود خوشبینانه نگاه کنند زیرا دشمن در طراحی جنگ نرم به دنبال آن هست که شورکار، نشاط و امیدبه آینده را از آنان بگیرد.
14- اصالت دادن تحصیل علم بر فعالیت های سیاسی مقطعی
رهبر انقلاب اسلامی همواره به دانشجویان و دانشگاهیان درباره طرح دشمنان برای ایجاد اختلال در کار علمی دانشگاه ها هشدار می دهند. ایشان دراین خصوص می فرمایند:
«همه مراقبت کنند دراین مسائل سیاسی کوچک و حقیر، کار علمی دانشگاه ها و کلاس ها و مراکز تحقیقاتی دچار آسیب نشود و هدف آشکار و مشخص دشمن برای اینکه حداقل مدتی دانشگاه ها را به تعطیلی و تشنج و اختلال بکشاند محقق نگردد.»
بنابراین اصالت تحصیل علم بر فعالیت های سیاسی مقطعی یک اصل مهم برای افسران جوان در جبهه مقابله با جنگ نرم می باشد. البته افسران جوان باید توجه داشته باشند که گاهی حتی بعضی از کنفرانس های علمی به لحاظ محتوا و پیام مصداق جنگ نرم می باشند و توجه نمایند که طراحان جنگ نرم در دانشگاه ها ممکن است در غالب گروه های تحقیقاتی- پژوهشی دست به جاسوسی نیز بزنند.
15- مواجه درست با نافرمانی های مدنی
مقابله با پروژه بی ثبات سازی و ایجاد نارضایتی یکی از اهداف مهم در جنگ نرم آن هست که دانشجویان علی الخصوص تشکل های دانشجویی دست به نافرمانی های مدنی، اعتراض های غیرقانونی و تحصنات و دادن بیانیه ها افراطی و گرفتن میتینگ های سیاسی مخرب بزنند. این مسئله ابتدا در واقعه کوی دانشگاه در سال 1378 به مرحله اجرا درآمد. (آنهم درست در اوج امتحانات دانشگاه ها) این پروژه مجددا پس از انتخابات روی میز دشمنان قرار گرفت. تلاش در جهت ایجاد نارضایتی در میان دانشجویان، القاء ناکارآمدی محیط های دانشگاهی، برگزاری تحصن های دانشجویی، بر هم زدن جلسات امتحانی و یا تعویق آنها، تشویق به شورش و آشوب های مناسبتی و... از نمونه های مورد نظر طراحان جنگ نرم می باشد.
افسران جوان باید توجه کنند که با عملکردهای احساسی و بدون بصیرت خود بر روی این موج سوار نشوند و از افراط و تفریط جلوگیری نمایند.
نقش فرماندهان در راه مقابله با جنگ نرم: «فرماندهان این جنگ باید با شناخت مسائل کلان، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کلان انجام دهند و براساس این طراحی حرکت کنند، استادی که بتواند این نقش را ایفا کند استادی شایسته برای حال و آینده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.» (بیانات مقام معظم رهبری در شهریور 1388 در دیدار با اساتید دانشگاه)( منبع:روزنامه کیهان، تاریخ 18/1/89، صفحه 12)

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.