نسخه آزمایشی

اقتدا نماز احتیاطی ۱۳۹۷/۶/۱۹ - ۲۷ بازدید

آیا نماز احتیاط یا ما فی الذمه را می توان به جماعت خواند؟
اگر یک نماز واجب مثل نماز مغرب را می خواهد مجددا با نیت احتیاط یا مافی الذمه بخواند می تواند به امامی که نماز واجب می خواند اقتدا کند و اما نماز احتیاطی را که به خاطر شک بر ما واجب می شود نمی توانیم به جماعت بخوانیم .

نظرات

نظر بدهید