امام مهدی در انجیل ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۹۶۹ بازدید

آیا در انجیل به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف )اشاره شده است؟ لطفا تمامی موارد را بین فرمایید.

بر اساس بشارات فراوانى که در کتاب انجیل آمده است، حضرت مسیح(علیه السلام)به دنبال قیام حضرت قائم (علیه السلام)در «فلسطین» آشکار خواهد شد و به یارى آن حضرت خواهد شتافت، و پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد، تا یهودیان و مسیحیان و پیروان وى تکلیف خویش را بدانند و به اسلام بگروند و حامى حضرت مهدى(علیه السلام)گردند. از این رو، در آخرین روزهاى زندگى ـ و شاید در طول دوران حیات ـ به یاران و شاگردان خود توصیه ها و سفارشهاى اکیدى در باره بازگشت خود به زمین نموده وامر به بیدارى و هوشیارى و آمادگى فرموده است که ما به جهت اثبات این مدّعا و بیدارى مسلمانان قسمتى از آنها را در اینجا مى آوریم.اینک متن برخى از آن بشارات که در انجیل آمده است: الف) انجیل متّى«پس عیسى از هیکل بیرون شده برفت، و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهاى هیکل را بدو نشان دهند. عیسى ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمى بینید؟ هر آینه به شما مى گویم: در اینجا سنگى بر سنگى گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وى آمده گفتند: به ما بگو که این اُمور کى واقع مى شود؟ و نشان آمدن تو و انقضاى عالم چیست؟عیسى در جواب ایشان گفت: زنهار کسى شما راگمراه نکند. ز آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیارى را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید، زنهار مضطرب مشوید; زیرا که وقوع این همه لازم است لیکن انتها هنوز نیست، زیرا قومى با قومى و مملکتى با مملکتى مقاومت خواهند نمود و قحطى ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید . . .
پس اگر شما را گویند: اینک در صحراست بیرون مروید، یا آن که در خلوت است باور مکنید; زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مى شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد . . .
و فوراً بعد از مصیبت آن ایّام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوّتهاى افلاک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنى کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهاى آسمان با قوّت و جلال عظیم مى آید . . .
آسمان و زمین زایل خواهد شد; لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.
امّا از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتّى ملائکه آسمان جز پدر من و بس; لیکن چنان که ایّام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود . . .
پس شما حاضر باشید، زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مى آید». [1]
«امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید آنگاه بر کرسى جلال خود خواهد نشست. و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا مى کند .آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید اى برکت یافتگان از پدر من ! و ملکوتى را که از ابتداى عالم براى شما آماده شده است، به میراث گیرید». [2]
ب) انجیل مَرْقُس
«و چون او بر کوه زیتون مقابل هیکل نشسته بود ... از وى پرسیدند: ما را خبر ده که این امور کى واقع مى شود؟ و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟
آنگاه عیسى در جواب ایشان سخن آغاز کرد که: زنهار کسى شما را گمراه نکند. زیرا که بسیارى به نام من آمده خواهند گفت که: من هستم، و بسیارى را گمراه خواهند نمود. امّا چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید مضطرب مشوید; زیرا که وقوع این حوادث ضرورى است. لیکن انتها هنوز نیست. زیرا که اُمّتى بر اُمّتى و مملکتى بر مملکتى خواهند بر خاست، و زلزله ها در جایها حادث خواهد شد و قحطى ها و اغتشاشها پدید مى آید، و اینها ابتداى دردهاى زه مى باشد. لیکن شما از براى خود احتیاط کنید . . .
ولى از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمى دانید که آن وقت کى مى شود.
مثل کسى که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یکى را به شغلى خاصّ مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید ! زیرا نمى دانید که در چه وقت صاحب خانه مى آید. امّا آنچه به شما مى گویم به همه مى گویم بیدار باشید !». [3]
ج) انجیل لوقا
«کمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود را مى کشند، که چه وقت از عروسى مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بى درنگ براى او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقاى ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد . . . پس شما نیز مستعد باشید; زیرا در ساعتى که گمان نمى برید پسر انسان مى آید». [4]
«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین، تنگى و حیرت از براى اُمّتها روى خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهاى مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعى که بر ربع مسکون ظاهر مى شود، زیرا قوّت آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر، ابرى سوار شده با قوّت و جلال عظیم مى آید». [5]
هـ) انجیل یُوحَنّا
«و بدو قدرت بخشیده است که داورى هم بکند; زیرا که پسر انسان است. و از این تعجّب مکنید، زیرا ساعتى مى آید که در آن جمیع کسانى که در قبور مى باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد براى قیامت حیات، و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داورى». [6]
مکاشفه یُوحَنّا
«و علامتى عظیم در آسمان ظاهر شد. زنى که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره است. و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر مى آورد.
و علامتى دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهاى بزرگ آتش گون که او را هفت سرو ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر. و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن ـ که مى زایید ـ بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید که همه اُمّتهاى زمین را به عصاى آهنین حکم رانى خواهد کرد، و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد . . .
و در آسمان جنگ شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند. ولى غلبه نیافتند، بلکه جاى ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهاى بزرگ انداخته شد، یعنى آن مار قدیمى که به ابلیس و شیطان مُسمّى است که تمام ربع مسکون را مى فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وى انداخته شدند». [7]
مفسّرین انجیل در مورد آیات فوق مى گویند: شخص مورد بشارت در این آیات تاکنون قدم به عرصه وجود ننهاده و معنى واضح آنها نیز موکول به زمان آینده و نامعیّنى است که وى ظاهر گردد.
ولى با اندکى دقّت و تأمّل در آیات فوق این نتیجه به دست مى آید که شخص مورد بشارت در مکاشفه یاد شده، بزرگترین مولود جهان انسانیّت، و شخص بى نظیرى است که به منظور ایجاد حکومت حقّه الهیّه و بر افکندن بنیاد اهریمنان، به ناچار مدّتى از انظار مردمان غایب خواهد گردید، و خداوند عالم آن یگانه مظهر نور الهى و منجى انسانیّت را از دیدگان اشرار و شیاطین جنّى و انسى مخفى و مستور نگه خواهد داشت تا در یک زمان نامعلومى ـ آنگاه که خواست خداوند است ـ از پشت پرده غیبت ظاهر شده، با «عصاى آهنین» بر بشریّت حکومت کند.
این نتیجه با تفاصیلى که در نویدهاى انبیاى گذشته و قرآن کریم و روایات اسلامى آمده است روشن مى سازد که مکاشفه یوحنّاى لاهوتى در بشارت فوق، مربوط به موعود کلّ ملل حضرت محمّد بن الحسن العسکرى(علیهما السلام) است که به هنگام ظهور با شمشیر قیام خواهد کرد و با عصاى آهنین حکمرانى خواهد نمود. [8]
اینک براى روشن شدن مطلب به توضیحى که در این زمینه مى آوریم، توجّه فرمایید:
«مقصود از آن زن که در مکاشفه فوق، مادر شخص مورد بشارت معرفى شده که خورشید پوشیده، و ماه زیر پایش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره بود، مادر پاک گهر حضرت مهدى(علیه السلام)، نرجس خاتون است و خورشید، پدر والا گهرش حضرت امام حسن عسکرى(علیه السلام) است که تمامى انوار درخشان آسمان نبوّت و امامت را بر رحم پاک نرجس بتابید، تا برجسته ترین نماینده و آیینه تمام نماى آنان را از وى نمودار سازد. و فرزندى بیاورد که مجمع همگى آن انوار و حامل لواى انقلاب جهانى گردد.
و مقصود از ماه (که در زیر پاى هایش بود)، حکیمه خاتون عمّه حضرت امام حسن عسکرى(علیه السلام) است که به هنگام ولادت حضرت مهدى(علیه السلام)قابله نرجس خاتون بوده و آماده گرفتن آن مولود مسعود بوده و بر این عمل دقیقه شمارى مى کرده است.
و دوازده کوکب درخشان که بر تاج پر افتخار نرجس تلألؤ مى نمودند حضرت خاتم الأنبیا(صلى الله علیه وآله وسلم) و دختر یگانه اش صدّیقه طاهره(علیها السلام) و ده امام (على بن ابى طالب(علیه السلام) تا على بن محمّد الهادى(علیهم السلام) مى باشند، که مقام شامخ سلطنت و زعامت روحانى و جهانى حضرت مهدى(علیه السلام) ، مرکب از این انوار و مؤسس بر این بنیانهاى رفیع آسمانى و ملکوتى است.
و آن اژدهاى بزرگ آتشین، دستگاه شیطان و پیروان اوست که همیشه آماده ویران ساختن کاخ رفیع ادیان و نابود کردن انبیا واولیاى الهى بوده و مى باشد. و چنان که در آیه (4) اشاره شده وى پیش از ولادت آن موعود جهانى، با دمش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرده بود و اکنون به هوس نابود ساختن پرچمدار عدل جهانى که مجمع تمامى ستارگان آسمان ولایت است، افتاده است.
آرى ! همین شیطان بود که پس از رحلت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم)، با لباس خلافت و از مجراى حکومت اسلامى جلوه نموده، و به وسیله (دمش) نوکرش «قنفذ» که به شدّت پهلوى دختر نازنین پیامبر را مضروب ساخته و طفل معصومش «محسن» را ساقط و نابود کرد «ثلث کواکب آسمان را جاروب نمود» و سوّمین فرزند ذکور وى را که بایستى در آینده پدر گروهى دیگر از ذریّه پیامبر گردد، بکشت.
و همین شیطان در زمان ولادت حضرت مهدى(علیه السلام) در لباس خلفاى عبّاسى، به ویژه معتمد و معتصم عباسى که در عصر حضرت امام حسن عسکرى(علیه السلام)بودند، جلوه نموده، با کمال اهتمام به هوس نابود ساختن آن یگانه مولود مسعود جهانى افتاده بود.
چنانچه بر حسب شهادت تواریخ و آثار، نامبردگان جاسوس هایى بر حرم محترم آن حضرت گماشته بودند که اگر فرزند ذکورى از آن حضرت پدید شد حکومت وقت را آگاه سازند تا در نابود ساختن وى اقدام نماید.
ولى چنان که در آیات مکاشفه فوق اشاره شد اراده حتمى الهى، آن زن و طفلش را از هرگونه آسیب در امان داشت و دستگاه جاسوسى و کنجکاوى اهریمنان که همچون سیل به هر سو روان کرده و براى غافل گیر ساختن آن موعود جهانى شب و روز بکار بود، سودى نبخشید». [9]
در قسمت دیگرى از مکاشفه یوحنّاى لاهوتى بشارت ظهور حضرت مهدى(علیه السلام)چنین آمده است:
«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبى سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داورى و جنگ مى نماید و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهاى بسیار و اسمى مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمى داند و جامه خون آلود ـ سرخ ـ در بر دارد و نام او را کلمه خدا مى خوانند. ولشکرهایى که در آسمانند بر اسبهاى سفید، و به کتان سفید و پاک ملبّس از عقب او مى آمدند. و از دهانش شمشیرى تیز بیرون مى آید تا به آن اُمّتها را بزند و آنها را به عصاى آهنین حکمرانى خواهد نمود . . . و دیدم فرشته را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامى مرغانى را که در آسمان پرواز مى کنند ندا کرده مى گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جبّاران . . .» [10]
با نظرى دقیق و اجمالى در تمام احادیثى که در مورد ظهور یکتا بازمانده حجج الهى وارده شده است مى توان گفت: همه فرازهاى بالا در احادیث اسلامى آمده است.
و) رساله پولس به رومیان
«زیرا یقین مى دانم که دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جلالى که در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است». [11]
«. . . و آن که براى حکمرانى اُمّتها مبعوث شود، امید اُمّتها بر وى خواهد بود». [12]
این تعبیر هم تعبیر دقیقى است که در احادیث اسلامى آمده است، و جالب توجّه این که: همان گونه که در بشارات تورات تذکّر دادیم در ترجمه عربى انجیل با تعبیر «قائم» آمده است، و تعبیر «حکمرانى اُمّتها» و «امید اُمّتها» جالب توجّه است.
«زیرا این را به شما از کلام خدا مى گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقى باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست; زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد، و مردگان در مسیح اول خواهند بر خاست. آنگاه ما که زنده و باقى باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود». [13]
به طورى که خوانندگان عزیز ملاحظه مى کنند این فراز از عهد جدید با روایات اسلامى وجوه مشترک فراوانى دارد که از آن جمله است:
1 ـ نزول حضرت عیسى(علیه السلام)
2 ـ صیحه آسمانى.
3 ـ زنده شدن گروهى از افراد صالح.
4 ـ آمدن او بر فراز ابر.
5 ـ ربوده شدن یاران حضرت ولى عصر(علیه السلام) از محرابها و رختخوابهاى خود، و انتقال یافتن آنها بر فراز ابرها، همه این موارد در احادیث اسلامى آمده، و با این فقرات انجیل دقیقاً منطبق است. [14]
ز) اعمال رسولان
«و چون این را گفت، وقتى که ایشان همى نگریستند بالا برده شد، و ابرى او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوى آسمان چشم دوخته مى بودند، هنگامى که او مى رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: اى مردان جلیل ! چرا ایستاده به سوى آسمان نگرانید؟ همین عیسى که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، به همین طورى که او را به سوى آسمان روانه دیدید». [15]
فراز دیگر از اناجیل را «عبدالله بن سلیمان» نقل کرده است که بسیار جالب است. او مى گوید:
من در اناجیل خواندم که خداوند به عیسى(علیه السلام) فرمود: «من تو را به سوى خود بالا مى برم، سپس تو را در آخر زمان فرو مى فرستم تا از اُمّت این پیامبر شگفتیها ببینى، و آنها را در کشتن دجّال یارى دهى، تو را در وقت نماز مى فرستم، تا با آنها نماز بخوانى که آنها اُمّت مرحومه هستند». [16]
پسر انسان کیست؟
پسر انسان مطابق نوشته مستر هاکس آمریکایى در «قاموس کتاب مقدّس» 80 بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) آمده است که فقط 30 مورد آن با حضرت عیساى مسیح(علیه السلام) قابل تطبیق است. و امّا 50 مورد دیگر از نجات دهنده اى سخن مى گوید که در آخر زمان و پایان روزگار ظهور خواهد کرد و توضیح نمی دهد که منظور چه کسی است؟
موضوع آمدن پسر لنسان گذشته از عهد جدید که از زبان خود عیسی نقل شده ، در عهد عتیق کتاب دانیال نبی باب 7 نیز آمده است :
«حضرت دانیال از جمله در رویای مشهور خود می بیند که: پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم ها و امت ها و زبان ها او را خدمت نمایند ».
اولا از کجا معلوم است که اخبار عهد قدیم هم ناظر به حضرت عیسی (ع) باشد ؟ و ثانیا تردید نیست که اگر چنین باشد ، این خبر راجع به آمدن مجدد مسیح در پابان روزگار و بعد از انقلاب بزرگ جهانی است که با عقیده مسلمانان کاملا وفق می دهد ، زیرا عیسای مسیح که برای اصلاح دین یهود و ترویج احکام تورات آمد و بنی اسرائیل او را تکذیب کردند ، با ابرهای آسمان نیامد و سلطنت و جلال و ملکوتی نیافت تا جمیع قوم ها و امت ها او را خدمت کنند.
بنابر این به گفته مستر هاکس آمریکایی در سی موضع انجیل ها منظور از پسر انسان عیسی است که به عقیده مسلمانان پس از ظهور امام زمان و مهدی موعود (ع) از آسمان می آید و در اصلاح جهان به مهدی موعود کمک می کند. در پنجاه مورد دیگر معلوم نیست کیست، باید منظور خود نجات دهنده دنیا امام زمان باشد که جهان در انتظار آمدن اوست. [17]
پی نوشت ها:
1. انجیل متی ، باب 24 ، ص 41 .
2. همان ، باب 25 ، ص44 .
3. انجیل مرقس ، باب 13 ، ص 77.
4. انجیل لوقا ، باب 12، ص 116 .
5. همان ، باب 21 .
6. انجیل یوحنا ، باب 5، ص 152 .
7. مکاشفه یوحنا ، باب 12 ، ص 408 .
8. سید اسدالله ، هاشمی شهیدی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و ملل جهان ، ص343 .
9. بشارت عهدین ، ص 267-265 .
10. مکاشفه یوحنای رسول ،باب 19 ، ص 417 .
11. رساله پولس رسول به رومیان ، باب 8 ، ص252 .
12. همان ، باب 15 ، ص261 .
13. رساله اول پولس به تسالونیکیان ، باب 4 ، ص 330 .
14. سید اسدالله ، هاشمی شهیدی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و ملل جهان ، ص346 .
15. اعمال رسولان ، باب 1، ص 187 .
16. بحار الانوار ، ج52 ، ص 171 .
17. علی دوانی ، موعودی که جهان در انتظار اوست ، ص 48-46 .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.