امر به معروف درخانواده ۱۳۹۸/۳/۳ - ۱۴۴ بازدید

باسلام چگونه زنهای فامیل رابه حجاب امرکنیم که درآنها تاثیرداشته باشد؟ اگرکسی بگوید:( این بی حجابی عمدی نیست ومن همین طورازکودکی بزرگ شده ام )چگونه وباچه روشی دراونفوذکرده تابتوانیم اورابه حجاب کامل مقیدکنیم؟

بدحجابی عمدی وغیر عمدی آثار سوءخودرا برفرد وجامعه می گذارد.انسان مسلمان باید عادتهای خودرا باشرع تطبیق دهد وهرکدام برخلاف بود تغییر دهد،انتظارات ازهرفرد درهرسنی متفاوت است کودک اگر اشتباه کند به حساب کودکی می گذارند ولی خطای بزرگترها را کسی نمی پذیرد اگر بنابود درجا بزنیم وافزایش دانش وتحصیل وتربیت درمااثر نگذارد ،پس تحصیل وتربیت چه خاصیتی دارد؟همانگونه که برنامه زندگی ما درنوجوانی وجوانی ومیانسالی تغییر پیدا می کندوهرروز نقشه جدید وطرح نو درکار وفعالیت روزانه مان داریم برای دین واخلاق هم باید رو به پیش باشیم با عادتهای بد باید مبارزه کرد وعادت ورویه خوب جای ان گذاشت.درغیر این صورت ما مسؤل عواقب بدکارهای خود وفرزندانمان خواهیم بود وباید درنزد خدا وند پاسخگو باشیم.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.