اهتمام به وقت نماز ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۴۷۲ بازدید

مـا مـنـکر فلسفه و اهمیت نماز و اثرات تربیتی آن نیستیم اما چه لزومی دارد که دراوقات معینی انجام شود آیا بهتر نیست که مردم آزاد گذارده شوند و هر کس به هنگام فرصت و آمادگی روحی این وظیفه را انجام دهد؟

تـجـربه نشان داده که اگر مسائل تربیتی تحت انضباط و شرایط معین قرار نگیرد عده ای آن را به دسـت فـراموشی می سپارند و اساس آن به کلی متزلزل می گردد این گونه مسائل حتما باید در اوقـات مـعـیـن و تـحت انضباط دقیق قرار گیرد تا هیچکس عذر و بهانه ای برای ترک کردن آن نـداشته باشد به خصوص اینکه انجام این عبادات در وقت معین مخصوصا به صورت دسته جمعی دارای شـکـوه و تاثیر و عظمت خاصی است که قابل انکارنمی باشد و در حقیقت یک کلاس بزرگ انسان سازی تشکیل می دهد. تفسیر نمونه ج 4 ص 106، مکارم شیرازی - ناصر و دیگران

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.