اهمیت معاد در قرآن ۱۳۹۱/۷/۱ - ۱۷ بازدید

بـیش از ثلث آیات قرآن ارتباط با زندگی ابدی دارد : در یک دسته از آیات بر لزوم ایمان به آخرت تاکید شده ( و بالاخره هم یوقنون ) V}( بقره / ۴ ){V و در دسته دیگرپی آمدهای انکار آن گوشزد شده ( و ان الـذیـن لا یومنون بالاخره اعتدنا لهم عذاباالیما )V} ( اسراء / ۱۰ ){V , ( بل الذین لا یومنون بالاخره فـی الـعـذاب و الـضـلال الـبـعید ) V}( سبا / ۸ ){Vو ان الذین لا یومنون بالاخره عن الصراط لناکبونV} ( مومنون / ۷۴ ){V و غیره .
بـیش از ثلث آیات قرآن ارتباط با زندگی ابدی دارد : در یک دسته از آیات بر لزوم ایمان به آخرت تاکید شده ( و بالاخره هم یوقنون ) ( بقره / ۴ ) و در دسته دیگرپی آمدهای انکار آن گوشزد شده ( و ان الـذیـن لا یومنون بالاخره اعتدنا لهم عذاباالیما ) ( اسراء / ۱۰ ) , ( بل الذین لا یومنون بالاخره فـی الـعـذاب و الـضـلال الـبـعید ) ( سبا / ۸ )و ان الذین لا یومنون بالاخره عن الصراط لناکبون ( مومنون / ۷۴ ) و غیره . و در دسـته سوم نعمتهای ابدی ذکر شده است ( علی سرر موضونه متکثین علهیامتقابلین یطوف عـلـیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کاس من معین ( واقعه / ۱۵- ۱۸ ) و ( و لمن خاف مقام ربـه جـنـتان فبای الاء ربکما تکذبان ) ( الرحمن / ۴۶ ) و ( ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کـافـورا عـینا یشرب بها عبداللّه یفجرونهاتفجیرا ) ( الدهر / ۶ و ۵ ) و در دسته چهارمی , عذابهای جاودانی بیان شده است ( فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد و لا کریم ) ( واقعه / ۴۴ - ۴۱ ) و ( للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر و اذا القوا فیها سمعوا لهاشهیقا و هی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر ) ( ملک / ۶ - ۸ ) همچنین در آیات فـراوانـی , رابـطـه بـیـن اعـمـال نـیـک و بد یا نتایج اخروی آنها ذکرگردیده و نیز با شیوه های گوناگونی امکان و ضرورت رستاخیز مورد تاکید و تبیین قرار گرفته است . ( یـومـئذ یـصـدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ) , ( و من یعمل مثقال ذره خیرا یره ... ) ( یوم تبلی السرائر ) .
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.