ایمان به خدا-توکل به خدا-اعتماد به خدا ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ - ۲۹۲۷ بازدید

انسان باید به خالق خود به عنوان یک مخلوق اعتماد و یقین ۱۰۰% داشته باشد و در همه امورات به خدا توکل کند. چه کنم که اعتماد و یقین و توکل و ایمانم به خدا بیشتر از بیش شود؟

«یقین» عبارت است از جزم به ثبوت محمول براى موضوع و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع و قابل زوال نبودن جزم اول و دوم. بنابراین، در «یقین» چهار شرط است و با این شرطها، ظن و شک و حتى جهل از قلمرو یقین خارج مى شود؛ چرا که در ظن و شک، جزم به ثبوت محمول و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع، وجود ندارد و در جهل نیز، هر چند جزم به ثبوت موضوع براى محمول و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع وجود دارد؛ لیکن این هر دو جزم با شبهه یا با برهانى که برخلاف آن اقامه شود، زایل مى گردد؛ ولى یقین غیرقابل زوال است. قرآن کریم از ضرورتى که حاصل شرایط چهارگانه «یقین» است، با عباراتى از قبیل «لاریب فیه» و مانند آن یاد کرده است؛ مثلاً مى فرماید: (ذلک الکتاب لاریب فیه هدى للمتقین)؛ بقره (2)، آیه 2. «آن کتاب (قرآن) تردیدى در آن راه ندارد و هدایت براى متقین است». مفاد «لاریب» این است که قرآن ضرورتاً حق است و چون در آن کتاب، دعوت به مبدأ و معاد، دعوى وحى و رسالت است، دعوى آن نیز ضرورتاً حق مى باشد. در جاى دیگر مى فرماید: (ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه)؛ آل عمران (3)، آیه 9. «پروردگارا! به تحقیق تو مردم را براى پاداش در روزى که وقوع آن تردیدناپذیر است، جمع مى کنى»؛ مفاد آن این است که فرا رسیدن روزى که پروردگار در آن بندگان را جمع مى کند، ضرورتاً حق است. نگا: جوادى آملى، عبدالله، معرفت شناسى در قرآن، ج 13 تفسیر موضوعى، صص 255 - 256. واژه یقین به معناى پیش گفته با مشتقات گوناگون در قرآن چندین نوبت تکرار شده است. نگا: رعد (13)، آیه 2؛ بقره (2)، آیه 4 و 118؛ مائده (5)، آیه 50؛ نمل (27)، آیه 3 و 82؛ روم (30)، آیه 60؛ لقمان (31)، آیه 4؛ سجده (31)، آیه 24؛ جاثیه (45)، آیه 4 و 20؛ طور (52)، آیه 36؛ حجر (15)، آیه 99؛ واقعه (56)، آیه 95؛ حاقه (69)، آیه 51؛ مدثر (74)، آیه 47؛ نساء (4)، آیه 157؛ انعام (6)، آیه 75؛ شعراء (26)، آیه 24؛ دخان (44)، آیه 7؛ ذاریات (51)، آیه 20.

مراتب یقین

از دیدگاه قرآن یقین داراى مراتبى است: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. قرآن کریم «علم الیقین» را پلى براى «عین الیقین» قرار داده است تکاثر (102)، آیه 5 و 6.. اگر یقین از مرحله معرفت مفهومى و ذهنى، به معرفت عینى و خارجى بار یابد؛ انسان آنچه را که به آن معرفت مفهومى و ذهنى دارد، بالعیان مشاهده خواهد کرد. در آیات «تکاثر»، خداوند مى فرماید: اگر آدمى به علم الیقین برسد، مى تواند جهنم را ببیند؛ یعنى، اگر به مرحله «علم الیقین» برسیم ره توشه اى داریم که ما را با «عین الیقین» آشنا مى سازد. بالاتر از آن «حق الیقین» است؛ «حق الیقین» آن است که انسان نه تنها شاهد حق باشد؛ بلکه عین شهود قرار گیرد و فانى از غیر و باقى بالله شود. از خود چیزى نداشته باشد و در معرفت الهى غرق شود.

 از دیدگاه قرآن «حق الیقین»؛ یعنى، یقین حقى که بالاتر از آن در بخش معرفت نمى توان فرض کرد. حاقه (69)، آیه 51؛ در باب یقین نگا: جوادى آملى، عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن، ج 11 تفسیر موضوعى، صص 351-356. به هر روى باید توجّه داشت که یقین مفهومى و ذهنى و در واقع علم و جزم به ثبوت محمول براى موضوع و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع و قابل زوال نبودن این دو جزم، غیر از یقین عینى و شهود حقیقت است. من یقین دانم که عین حکمت است      لیک مقصودم عیان و رؤیت است آن یقین مى گویدم خاموش کن      حرص رؤیت گویدم نه جوش کن مثنوى، دفتر دوم، ابیات 1821 و 1822. 1. آیات الهى مى تواند، علتى براى حصول یقین به خداوند باشد. رعد (13)، آیه 2. 2. آنان که از تباه شدن در خیالات و پندارهاى بازیگرانه ذهنى و غرق شدن در نادانى ها، خوددارى کرده، به مقام شامخ تقوا رسیده اند؛ به آخرت یقین دارند.

 بقره (2)، آیه 4. 3. وصول به یقین، بدون معرفت و کار و کوشش قابل تحقق نیست. حجر (15)، آیه 99. 4. بهره وران از یقین، راه خویش را ادامه داده، باکى از موانع در سیر خود ندارند. سجده (32)، آیه 24؛ در این باره ر.ک: شناخت از دیدگاه علمى و دیدگاه قرآن، صص 493 - 499. 5. یقین چون از شؤون معرفت و علم است، به معروف و معلوم تعلق مى گیرد و چون اسماى حسناى الهى - که معروف است - تعدد دارد؛ معرفت ها و یقین ها متنوع خواهد بود. هر معرفتى نیز در حد خود از یقین برخوردار است. از این رو، مى توان براى یقین شکل هاى گوناگونى به لحاظ متعلق آن تصور کرد. 

6. عمده مراتب یقین بر حسب متعارف یقین علمى (علم الیقین)، یقین عینى (عین الیقین) و یقین حقى (حق الیقین) است. نگا: جوادى آملى، عبدالله، تسنیم (تفسیر ترتیبى قرآن مجید)، ج 2، صص 205و206. 7. چون متعلق یقین - که اسماى حسناى الهى است - نامحدود مى باشد؛ حد خاصى از حصول یقین یا شهود آن را نمى توان پایان مرحله یقین دانست. حقیقت یقین، نورى است تشکیکى که هم فزونى پذیر است و هم حد خاصى ندارد. همان و محمدى رى شهرى، محمد، میزان الحکمه، ج 10، ص 790.توکل به خداوند:ریشه توکل در ایمان یقینی به قدرت و احاطه خداوند است. به هر مقدار که انسان ایمان اش را به قدرت و علم و احاطه خداوند تقویت نماید، توکل اش به خداوند بیشتر می شود. توکل از ماده وکالت به معنای سپردن کارها به خداوند و اعتماد بر لطف او است. مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می گوید: 

«توکل» اگر با حرف «علی» بیاید به معنای اعتماد کردن می باشد. (راغب اصفهانی، مفردات، ماده وکل). مرحوم سید عبدالله شبر، از علمای بزرگ اخلاق در تفسیر توکل می گوید: «توکل منزلی از منزلگاه های دین و مقامی از مقامات اهل یقین بلکه از درجات مقربین است. حقیقت توکل همان اعتماد قلبی در همه کارها بر خداوند و صرف نظر کردن از غیر او است و این منافاتی با تحصیل اسباب ندارد مشروط بر این که اسباب را در سرنوشت خود، اصل اساسی نشمرد. پس توکل به معنای ترک فعالیت و کوشش جسمانی و تدبیر عقلانی نیست، چون این کار در شریعت مقدس حرام و قبیح است و در شرع مقدس اسلام، تلاش در اموری مانند صنعت و زراعت و سایر راه های به دست آوردن رزق و روزی و تأمین معاش، امری محبوب و مورد تأکید است. (اخلاق شبر، ص 275، با تلخیص و تصرف).پس توکل مفهوم ظریف و دقیقی دارد که در عین توجه داشتن به عالم اسباب، انسان را از غرق شدن در آن و دل بستن به غیر خدا و آلودگی به شرک باز می دارد.

 انسان باید با کمال قدرت و قوت از هر گونه وسیله شروع برای پیروز شدن بر مشکلات بهره گیرد و موانع را از سر راه خود بردارد و با این حال متکی به لطف پروردگار و قدرت بی پایان او باشد و پیروزی را از او بداند نه از غیر او.در حدیثی رسول گرامی اسلام(ص) از جبرئیل(ع) می پرسد: توکل بر خداوند متعال چیست؟ جبرئیل(ع) در پاسخ می گوید: «العلم بان المخلوق لایضر و لا ینفع ولا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق؛ حقیقت توکل علم و آگاهی به این است که مخلوق نمی تواند زیانی برساند و نه سودی و نه چیزی ببخشد و نه از آن باز دارد، و نیز توکل مأیوس شدن از خلق است (یعنی همه چیز را از خدا و به فرمان او بداند) (بحار، ج 68، ص 138، ح 23).در حدیث دیگری می خوانیم که معصوم(ع) در پاسخ پرسش درباره توکل فرمود: «لا تخاف سواه» توکل این است که از غیر خدا نترسی. (بحار، ج 68، ص 143 ، ح 42).از این تعبیرات به خوبی استفاده می شود که روح و حقیقت توکل، بریدن از مخلوق و پیوستن به خالق است. در عین حال در روایات اسلامی شدیدا این معنا نفی شده است که مفهوم توکل، ترک استفاده از اسباب و وسایل عادی است. در حدیث معروفی آمده است: 

مرد عربی در حضور پیامبر(ص) شتر خود را رها کرد و گفت: «توکلت علی الله».پیامبر اکرم(ص) فرمود: «اعقلها و توکل» شتر را پایبند بزن و سپس توکل بر خدا کن (با توکل زانوی اشتر ببند) (المحجه البیضاء، ج 7، ص 426). اصولا مشیت خداوند بر این قرار گرفته که مردم در این عالم برای رسیدن به مقصود از اسباب وسایل موجود کمک بگیرند. در حدیث معروف از امام صادق(ع) آمده است: «ابی الله ان یجری الاشیاء الا بأسباب فجعل لکل شیء سببا؛ اراده الهی بر این قرار گرفته که همه چیز مطابق اسباب جریان یابد، به همین جهت برای هر چیزی سببی قرار داده است. (اصول کافی، ج 1، ص 183، ح 7).بنابراین بی اعتنایی به عالم اسباب نه تنها توکل نیست، بلکه به معنای بی توجهی به سنت های الهی است و این با روح توکل ناسازگار است.پس به طور خلاصه، توکل بر خداوند یعنی اعتماد کردن به او و واگذار کردن کار به او و تسلیم اراده او بودن و استقلال ندادن به اسباب و توجه کامل به مسبب الاسباب یعنی خداوند متعال. یعنی در عین استفاده از اسباب توجه داشته باشیم که اسباب از خود چیزی ندارند و در تأثیر مستقل نمی باشند بلکه تکیه گاه آنها نیز خداوند متعال است.

 (با استفاده از المیزان، ج 5، ص 239). مراحل توکل : توکل را می توان بطور کلی بر سه قسم تقسیم کرد:1- توکل زبانی : یعنی آن توکلی که فقط با زبان گفته می شود توکلت علی الله (برخداتوکل کردم ) این توکل از ارزش معنوی برخودار نیست.2- توکل اعتقادی : یعنی آن توکلی که ناشی از این اعتقاد است که واقعا همه کاره خداوند تبارک و تعالی است و حقیقتا او تکیه گاه همه چیز و همه کس است با توجه به این اعتقاد توکل بر خدای تعالی می شود و سپس بر کاری اقدام می گردد این توکل از ارزش معنوی برخودار است که اکثر مسلمان ها می توانند با توجه به این مرحله توکل کارهای خود را آغاز کنند.3- توکل قلبی : یعنی آن توکلی که از حالات بلکه از ملکات فضیله نفس انسانی گشته است و شاید حدیث شریف زیر به این مرحله عالی از توکل اشاره داشته باشد: علی بن سوید می گوید از امام موسی بن جعفر(ع ) درباره این آیه شریفه ((و من یتوکل علی الله فهو حسبه )) هر کس بر خدا توکل کند خدا او را بس است پرسیدم حضرت فرمود: ((التوکل علی الله درجات منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنه راضیا تعلم انه لا یألوک خیرا و فضلا و تعلم ان الحکم فی ذالک له فتوکل علی الله بتفویض ذالک الیه وثق به فیها و فی غیرها; توکل بر خدا دارای درجاتی است از جمله اینکه در تمام کارهایت برخدا توکل کنی پس هر چه خدا با تو انجام داد (و اراده حکمت آمیزش بر هر چه تعلق گرفت ) راضی باشی علم و یقین داشته باشی که او از هیچ خیز و فضلی دریغ نکند و نیز علم و یقین داشته باشی که حکم و فرمان در این جهت با اوست پس با واگذاری کار به او بر او توکل کن و به او در کارهای خود و کارهای غیر خود وثوق (اطمینان و آرامش ) داشته باش )), (ترجمه اصول کافی کلینی , ج 3, ص 106, ر 5).در این حدیث به دو مقام بلند معنوی که از ارکان ایمان هم هستند اشاره شده است :1- مقام رضا 2- مقام تفویض . امام علی (ع ) می فرمایند: ((الایمان علی اربعه ارکان , التوکل علی الله و التفویض الی الله و التسلیم لامرالله و الرضا بقضاء الله ; ایمان چهار رکن دارد 1- توکل برخدا 2- تفویض الی الله 3- تسلیم امرالله 4- رضا به قضای الهی )), (میزان الحکمه , ج 1, ص 318, ر 1348).در نتیجه ایمان که خود فقط یک امر قلبی است نه اعتقادی و زبانی چهار رکن دارد که همه آنها نیز قلبی می باشند بنابراین آن توکلی در کلام امام موسی بن جعفر(ع ) مراد است که قلبی باشد در چنین توکلی علم , یقین , وثوق و آرامش نهفته است و توکل کننده ذره ای دغدغه و ناآرامی ندارد توکل قسم اول از آن منافقین است زیرا صرفا توکل زبانی است و باطن بدان اعتقادی ندارد توکل قسم دوم بهره عامه مسلمانان است و توکل قسم سوم ویژه موئمنان واقعی است که دستیابی به آن بسیار مشکل و در درازمدت می باشد و هر کس به این مقام و مرحله سوم رسید متوکل واقعی می باشددر پایان به برخی آثار و ثمرات توکل بر خداوند اشاره می شود:1. قوت قلب: امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «اصل قوه القلب التوکل علی الله ؛ ریشه و اصل قوت قلب، توکل بر خدا است». 

(میزان الحکمه، ج 1، ص 318، ح 1348).2. رام شدن دشواری ها و آسان گشتن اسباب: امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «من توکل علی الله ذلت له الصفات و تسهل علیه الاسباب؛ هر کس بر خدا توکل کند، سختی ها در برابرش رام و اسباب و وسایل برای او آسان و هموار می گردد». (غرر الحکم، شماره 9028). 3. شکست ناپذیر شدن: حضرت باقر(ع) می فرماید: «من توکل علی الله لا یغلب و من اعتصم بالله لا یهزم؛ هر کس بر خداوند توکل و اعتماد کند، شکست نمی خورد و هر کس به دامن او چنگ زند، مغلوب نمی گردد». (میزان الحکمه، ج 4، 22547).در مورد نگرانى شما و ناامیدى از آینده بهتر است پاسخ را با این روایت آغاز کنیم: «ما فات مضى و ما سیأتیک فاین قم فاغتنم الفرصة بین العدمین؛ گذشته گذشت و از آینده هم هنوز خبرى نیست پس فرصت را بین دو امرى که موجود نیستند مغتنم شمار». 

شما از آینده خبر ندارید تا در باب آن نگران و مأیوس باشید.از طرفى نیز آینده ریشه در زمان حال دارد. پس اگر در صدد اصلاح امور آینده خود هستید باید آنچه امروز وظیفه شماست با دقت و به خوبى انجام دهید. و این تنها راهى است که آینده شما را تأمین خواهد کرد. در یک کلام وقت خود را صرف امرى کنید که در دسترس شماست و آن زمان حال است. هر روز از زندگى انسان فرصتى است که باید از آن استفاده نمود. چرا خوشى ها و آسایشى را که امروز در اختیار داریم به خاطر آینده اى که خبرى از آن نداریم مکدر سازیم؟ حضرت على(ع) مى فرماید: «نگرانى هاى سال را بر نگرانى امروزت اضافه مکن براى امروز مشکلات خودش کافى است»، (وسائل الشیعه، ج 17، باب 13، ص 50، روایت 21952).اگر به زندگى گذشته خود توجه کنید همه جا و در همه مراحل لطف و رحمت خداوند را آشکارا مى بینید و توجه به نعمت هاى بى پایان خداوند انسان را شکرگزار خدا مى کند؛ مثلا یکى از نعمت هاى خدا امکان تحصیل در مراکز آموزش عالى است. در سال هزاران نفر در کنکور شرکت مى کنند و عده زیادى از آنان به هر دلیل در این آزمایش ناموفق هستند. 

استعداد و امکاناتى که خداوند به شما عطا کرده است دلیل موفقیت شما بوده است و لذا عقل سلیم حکم مى کند که انسانى چون شما شکرگزار خدا باشد. سعدى در دیباچه گلستان چه زیبا گفته است: باران رحمت بى حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بى دریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزى به خطاى منکر نبرد. اى کریمى که از خزانه غیب      گبر و ترسا وظیفه خور دارى! دوستان را کجا کنى محروم       تو که با دشمنان نظر دارى 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.