بهترین زمان خواب ۱۳۹۶/۶/۱۲ - ۹۴۰ بازدید

بهترین زمان خواب&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;

&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; «&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;» &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۲;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۲;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹;&#۸۲۰۷;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹;&#۸۲۰۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; (&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;) &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;[۱].
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; ۸۵ &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; ۱۵ &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳;  &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹;&#۸۲۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;[۲].
___________


[۱]. &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;. 


[۲]. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.