بهشت و جهنم جسمانى ۱۳۹۲/۸/۳۰

از آنجا که در قیامت آدمى هم روح دارد و هم جسم (البته روح و جسم متحوّل شده و مناسب با قوانین و سنن آن عالم)، عذاب جهنم و نعمت بهشت، هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تأیید مى کند «۲».
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و نیز نعمت جسمى و روحى بهشت، به اشارات چند آیه از قرآن بسنده مى شود:
۱. عذاب جسمانى: آتش سوزان، «۳» مى خورند؛ ولى سیر نمى شوند «۴»؛
۲. عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى «۵» و حسرت بى پایان «۶»؛
۳. نعمت جسمانى: نوشیدنى هاى گوارا «۱»؛
۴. نعمت روحانى: خشنودى خدا «۲» و زدودن کینه از نفوس «۳».
از آنجا که در قیامت آدمى هم روح دارد و هم جسم (البته روح و جسم متحوّل شده و مناسب با قوانین و سنن آن عالم)، عذاب جهنم و نعمت بهشت، هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تأیید مى کند «۲».
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و نیز نعمت جسمى و روحى بهشت، به اشارات چند آیه از قرآن بسنده مى شود:
۱. عذاب جسمانى: آتش سوزان، «۳» مى خورند؛ ولى سیر نمى شوند «۴»؛
۲. عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى «۵» و حسرت بى پایان «۶»؛
۳. نعمت جسمانى: نوشیدنى هاى گوارا «۱»؛
۴. نعمت روحانى: خشنودى خدا «۲» و زدودن کینه از نفوس «۳».

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.