بی خوابی ۱۳۹۶/۵/۲۹ - ۸۷۳ بازدید

بی خوابی

&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۷;

«&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی[۱]
&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۸۲۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;ی &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;ی&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;ی &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;ی&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;ی &#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۰;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;ی&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۳ ی&#۱۵۷۵; ۴ &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;ی&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;».[۲]

&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;ی &#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;ی&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;ی ی&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۶;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;ی&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۴;ی&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; ی&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;ی&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;[۳]
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;ی&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۸۶;ی&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; «&#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;ی
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;ی&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;ی &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;ی&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;».[۴]

&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۸۲۰۴;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;ی &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۶۲;ی&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;:

ی&#۱۷۰۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;ی&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;. ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; ی&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;ی
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۷۹;ی&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;.

&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;ی &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;ی&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;ی&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;ی &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;ی&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;...
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۳; ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.

&#۱۶۰۷;ی&#۱۶۷۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;.


&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;ی&#۱۵۸۶;ی&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;.
&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۰;ی &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;ی&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;ی &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;ی&#۱۶۶۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.

&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;ی&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;ی&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۴;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;ی&#۱۵۸۶;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;ی&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۶;ی&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;ی &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;ی&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۵;ی &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;ی&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;.

&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;ی&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;ی&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;ی&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;ی&#۱۵۷۵;یی&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;ی &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;ی&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸;ی &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۳;.[۵]

&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;ی&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;یی
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۸۶;ی&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;ی&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;... &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;. ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; ی&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۸;... &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;ی &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;ی&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.


&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳;&#۸۲۰۴;[۶]
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;ی&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۵;ی&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;ی&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۶۲;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;ی &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;.

&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;ی&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;ی&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۷;ی &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;ی &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;ی&#۱۵۸۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;ی&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳;&#۸۲۰۴; &#۱۵۸۶;ی&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; ی&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;ی &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۷۹;ی&#۱۵۸۵;ی &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;ی &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;ی &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;.


________________


[۱].
insomnia.
[۲]
.
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;ی. &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;ی &#۱۶۰۱;ی&#۱۵۸۶;ی&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۸۸;ی&#۱۷۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;یی &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;ی&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;ی&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۴۴.
[۳]
. &#۱۶۰۸;ی&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۸;ی&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;ی &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;ی&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; ی&#۱۵۸۱;یی &#۱۵۸۷;ی&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;ی&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴; &#۱۵۸۹;۱۰۳.
[۴]
. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۹;۱۰۲.
[۵]
.
&#۱۵۸۵;ی&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵;ی&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;ی&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;ی&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;ی &#۱۶۰۷;ی&#۱۶۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;ی &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;ی &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;  &#۱۵۸۹;۲۲۳.
[۶]
. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.