تحریف ترجمه قرآن ۱۳۹۲/۴/۱۵ - ۱۵ بازدید

با توجه به آن که تحریف یعنى، «منحرف ساختن مقصود و مفاد و معنا از مجرا و محتواى اصلى خود»، مى توان گفت ترجمه قرآن نیز قابل تحریف است؛ یعنى، مترجم آیات قرآن مى تواند الفاظى را در ترجمه کم یا زیاد کند، به گونه اى که مفاد و معنایى که مقصود خداوند متعال در آن آیه یا آیات است، پوشیده؛ یا معنا و مفادى غیر از مقصود و مراد اصلى خداوند در آن آیه یا آیات شکل پذیرد که این هر دو (یعنى کم و زیاد شدن و پوشیده شدن یا غیریت) از مصادیق تحریف مى باشند؛ لیکن باید توجه داشته باشید که این غیر از تحریف قرآن است.
با توجه به آن که تحریف یعنى، «منحرف ساختن مقصود و مفاد و معنا از مجرا و محتواى اصلى خود»، مى توان گفت ترجمه قرآن نیز قابل تحریف است؛ یعنى، مترجم آیات قرآن مى تواند الفاظى را در ترجمه کم یا زیاد کند، به گونه اى که مفاد و معنایى که مقصود خداوند متعال در آن آیه یا آیات است، پوشیده؛ یا معنا و مفادى غیر از مقصود و مراد اصلى خداوند در آن آیه یا آیات شکل پذیرد که این هر دو (یعنى کم و زیاد شدن و پوشیده شدن یا غیریت) از مصادیق تحریف مى باشند؛ لیکن باید توجه داشته باشید که این غیر از تحریف قرآن است. تحریف قرآن در اصطلاح رایج تحریف لفظى است و تحریف لفظى قرآن محال است؛ اما تحریف معنوى ممکن است و ضررى به عصمت و حفظ کتاب نمى زند؛ زیرا باوجود تحریف معنوى، اصل قرآن محفوظ است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.