تعداد پیامبران(ع)-اسامی پیامبران(ع) ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ - ۴۰۸۳۱ بازدید

لطفاً نام پیامبران را به ترتیب زمانی بنویسید؟

مقدمه:
الف: در هیچ یک از کتب تورات و انجیل اشاره به تعداد انبیاء الهی نشده است و این از خصوصیات اسلام است که تعداد انبیا را به پیروان خود اعلام داشته است.
ب: در بحار الانوار روایاتی نقل شده است که تعداد پیامبران را ۱۲۴ هزار نفر ذکر کرده است . شماری از این روایات عبارت است از:
۱ . حضرت رسول می فرماید: «خداوند ۱۲۴ هزار پیامبر آفریده و من گرامی ترین آنان نزد خداوند هستم ... و ۱۲۴ هزار وصی آفریده که علی (علیه السلام) گرامی ترین آن ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» ۲ . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «۱۲۴ هزار پیامبر . . . .» (همان، ص ۳۲)
۳ . شیخ صدوق (ره) در کتاب اعتقادات می فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است که آنان ۱۲۴ هزار نفرند و هر کدامشان وصیی دارند .» (همان، ص ۲۸)
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادی، روایات یاد شده است.
ج: در منابع موجود نام تعداد بسیار اندکی از پیامبران به چشم می خورد . شماری از علل این مساله عبارت است از:
۱ . اکثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت می کردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحی دریافت می کردند; ولی از سوی وی مامور به شریعت پیامبر دیگری بودند .
۲ . بسیاری از انبیا معروف نبوده‌اند و براساس روایات، بر یک شهر یا روستا و یا یک خانواده مبعوث شده‌اند .
اسامی پیامبرانی که در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق الوعد، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). افزون بر این، در قرآن گاه به نام هایی برمی خوریم که پیامبری‌شان محل بحث است; مانند ذی القرنین، عمران پدر مریم و عُزَیْر .
برخی آیات نیز اوصاف پیامبری را ذکر کرده و نامش را نیاورده اند; مثل آیات ۲۴۳ و ۲۴۶ بقره که به ترتیب در مورد حِزْقیل و اشموئیل است یا آیه ۲۵۹ بقره که در مورد اِرْمیا یا عزیر می باشد . همچنین آیه ۶۵ که در مورد خضر است; اگر چه پیامبری جناب خضر محل بحث است . (المیزان، ج ۲، ص ۱۴۰)
در روایات نیز نام برخی انبیا آمده است: همچون اشعیا; حیقوق یا حبقوق، دانیال، جرجیس و حنظله و خالد . (بحارالانوار، ج ۱۲و۱۴).
در اینجا به نام، و در حد امکان ترتیب زمانی برخی از انبیاء و پیامبران الهی اشاره می‌کنیم: حضرت آدم(ع)
ادوار نبوت:دوره اول نبوت
تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم
مدت عمر: ۹۳۰
حضرت ادریس(ع)
ادریس :نام آن حضرت در زبان عبری اخنوخ است.
تاریخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۳۶۵ سال
حضرت نوح(ع)
ادوارنبوت: دوره دوم نبوت
تاریخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: بیش از هزار سال نوشته اند
حضرت هود(ع)
تاریخ ولادت: ۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۴۶۰سال
حضرت صالح(ع)
تاریخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت عمر:۲۸۰سال
حضرت ابراهیم(ع)
ادوار نبوت:دوره ی سوم نبوت
تاریخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۷۵ سال
حضرت اسماعیل(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۳۴ سال
حضرت لوط (ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۸۰ سال
حضرت اسحاق(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۸۰ سال
حضرت یعقوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۴۷سال
حضرت یوسف(ع)
تاریخ ولادت: ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۲۰سال
حضرت شعیب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۲۴۲ سال
حضرت ایوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۴۰سال
حضرت موسی(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۲۰ سال
حضرت هارون(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم.(ولادت هارون قبل از موسی بوده، اما به دلیل تقدم حضرت موسی درنبوت ، حضرت هارون بعد از حضرت موسی ذکر شده است).
مدت عمر: ۱۲۳ سال
حضرت داود(ع)
تاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۰۰ سال
حضرت سلیمان(ع)
تاریخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۵۳ سال
حضرت الیاس (ع)
ظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود
حضرت الیسع(یسع)
ظهور:۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۷۵ سال
حضرت یونس (ع)
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق کرد
حضرت ذو الکفل(ع)
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر: ۷۵ سال
حضرت زکریا(ع)
ظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۱۵ سال
حضرت یحیی(ع)
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۳۰سال
حضرت عیسی(ع)
ادوار نبوت: دوره پنجم نبوت
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۳۳ سال
حضرت محمد(ص)
ادوار نبوت: دوره ششم نبوت
تاریخ ولادت: ۶۱۶۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۶۳ سال

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
به‌نظر‌من‌تعداد‌کل‌انبیا‌۱۲۴نفر‌بیش‌نیستند‌هر‌چی‌که‌فکر‌کنی‌به‌هزار‌زیاده
پرسمان
تعداد پیامبران به طور قطع معلوم نیست ولی در برخی احادیث تعداد آنها یکصد و بیست و چهار هزار نفر بیان شده است. از ابوذر روایت شده روزی از پیامبر پرسیدم: پیامبران چند نفرند؟ فرمود: صد و بیست و چهار هزار نبی. پرسیدم: پیامبران مرسل چند نفرند؟ فرمود: سیصد و سیزده نفر . پرسیدم: اولین پیامبر که بود؟ فرمود: آدم، پرسیدم: آیا از پیامبران مرسل بود؟ فرمود: بلی خدا او را به دست خود آفرید و از جانش در او دمید. آن گاه فرمود ای اباذر: چهار نفر از پیامبران سریانی اند: آدم، شیث، اخنوخ که همان ادریس و اولین فردی بود که با قلم نوشت و نوح. چهار نفر از عرب اند: هود، صالح، شعیب، و پیامبرت محمد. اولین نبی از فرزندان اسرائیل موسی و آخرشان عیسی است که مجموعاً ششصد نبی بودند. پرسیدم: ای پیامبر خدا چند کتاب فرود آمده؟ فرمود: یک صد و چهار کتاب که خدا بر شیث «پنجاه»، بر ادریس «سی» و بر ابراهیم «بیست» صحیفه فرستاد و نیز تورات، انجیل، زبور و فرقان را نازل کرد.[1] پنج نفر از پیامبران بزرگ الهی را که دارای شریعت خاصی بودند «اولوالعزم» می نامند که عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(صلی الله علیه وآله).[2] اسماعیل جعفی از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: پیامبران اولوالعزم پنج نفرند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(صلی الله علیه وآله). ما از نام همه پیامبران به تفصیل اطلاع نداریم، در کتاب های تاریخ هم تنها نام تعدادی از آنها ذکر شده است. در قرآن نام 26 نفر از آنان آمده است که عبارت اند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، الیاس، ایوب، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داود، سلیمان، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق الوعد، عیسی و محمد(صلی الله علیه وآله). پی نوشت ها [1] بحارالانوار، ج 11، ص 32. [2] همان.
میهمان
چگونگی فهمیدن زمان هبوط آدم ویاسن وسال دقیق پیامبران برچه اساسی است
پرسمان
از چند راه می توان به این مسائل پی برد . یکی روایاتی است که از امامان و پیامبر اسلام رسیده است . راه دیگر کتابهای مقدس ادیان دیگر است . راه سوم کتابهای تاریخی است . راه چهارم آثار باستانی مربوط به پیامبران و امامان است .
میهمان
باسلام . مطلب شما عالی بود ولی یه سری اشکال داشت . مثلا نام خضرت شیث در میان اسام نبود . حضرت شیث جانشین حضرت آدم و تا آنجایی که من میدانم فرزند سوم حضرت آدم و حوا بودند و در کوه ابو قبیس واقع در مکه دفن شده اند . در سایت های دیگری نیز برخی اسامی از کتاب های ادیان دیگر آمده است .مثل انجیل لوقا .
میهمان
خیلی خوب بود

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.