تعریف لایحه-طرح و لایحه-قوانین مجلس ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ - ۴۴۹۲۴ بازدید

طرح و لایحه را توضیح دهید؟

پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون، به مجلس ارایه می شود, اگر ازسوی دولت بشودآن را « لایحه قانونی» واگر ازطرف نمایندگان مجلس صورت بگیرد آن را«طرح» می گویند. لوایح قانونی پس از تصویب هیت وزیران به مجلس تقدیم می شود وطرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایند گان در مجلس قابل طر ح است.به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند:1.طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود.
2.طرح ها و لوایح فوری
طرح ها ولوایح مزبور یک شوری می باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیانا به تصویب می رسد.این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد:
الف) طرح ها و لوایح یک فوریتی
این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت ان درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شودتا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد.(ماده116 آیین نامه داخلی مجلس)
ب) طرح ها ولوایح دوفوریتی
دراین گونه طرح هاولوایح پس از تصویب دوفوریت ان بلا فاصله به طبع و توزیع آن بین نمایندگان اقدام می شودو بیست وچهار ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می گردد.این گونه طرح هاو لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد.
ج)طرح هاولوایح سه فوریتی
دراین قبیل طرح ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریتی ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد(ماده116 آیین نامه) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست.ضمنا هنگامی که طرح ولوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد ونظر خود راحتی المقدور وبلا فاصله پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا24 ساعت اظهار کند.(ماده86 آیین نامه داخلی مجلس)
0 جهت آشنایی بیشتر ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،سید محمد هاشمی ، تهران: نشر دادگستر)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسیااار عالی و مفید بود. ممنون از شما
میهمان
عالی بود ممنون.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.