تفاوتهای دنیا با بهشت وجهنم ۱۳۹۲/۴/۱۵

از آنجا که در قیامت آدمى هم روح دارد و هم جسم (البته روح و جسم متحوّل شده و مناسب با قوانین و سنن آن عالم )، عذاب جهنم و نعمت بهشت، هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تأیید مى کند V}نگا: محسن فیض کاشانى، اصول المعارف، ص ۲۲۴ و ۲۲۵ .{V .
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و نیز نعمت جسمى و روحى بهشت، به اشارات چند آیه از قرآن بسنده مى شود:
T}۱ . عذاب جسمانى: {Tآتش سوزان، V}اعلى (۸۷ )، آیه ۱۲ .{V مى خورند ؛ ولى سیر نمى شوند V}واقعه (۵۶ )، آیات ۵۱ - ۵۳ .{V ؛
از آنجا که در قیامت آدمى هم روح دارد و هم جسم (البته روح و جسم متحوّل شده و مناسب با قوانین و سنن آن عالم )، عذاب جهنم و نعمت بهشت، هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تأیید مى کند نگا: محسن فیض کاشانى، اصول المعارف، ص ۲۲۴ و ۲۲۵ . .
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و نیز نعمت جسمى و روحى بهشت، به اشارات چند آیه از قرآن بسنده مى شود:

۱ . عذاب جسمانى:

آتش سوزان، اعلى (۸۷ )، آیه ۱۲ . مى خورند ؛ ولى سیر نمى شوند واقعه (۵۶ )، آیات ۵۱ - ۵۳ . ؛

۲ . عذاب روحانى:

سوختن نفس آدمى همزه (۱۰۴ )، آیات ۴-۷ . و حسرت بى پایان آل عمران (۳ )، آیه ۱۹۲ . ؛

۳ . نعمت جسمانى:

نوشیدنى هاى گوارا محمد (۴۷ )، آیه ۱۵ . ؛

۴ . نعمت روحانى:

خشنودى خدا توبه (۹ )، آیه ۷۲ . و زدودن کینه از نفوس اعراف (۷ )، آیه ۴۳ .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.