جامعیت اسلام ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ - ۱۴۴۵ بازدید

زیبایی و جامعیت اسلام به چه چیزهایی است که افراد را جذب اسلام کند؟

زیباییها و جامعیت دین مبین اسلام:اسلام به معنای تسلیم شدن و گردن نهادن است، اسلام یعنی تسلیم در مقابل دستورات دینی و الهی. قرآن کریم دین آخرین پیامبرش را از آن جهت، اسلام نامیده است که برنامه کلی آن تسلیم شدن انسان در برابر خدای یگانه، که در اثر این تسلیم شدن، جز خدای یگانه را پرستش نکند، البته پیش از پیامبر اسلام (ص) حضرت ابراهیم (ع) از مسلمان بودن سخن گفت(1). به دیگر تعبیر، اسلام دارای دستورات و مقرراتی است که با طبیعت و سرشت انسانی هماهنگی کامل دارد؛ زیرا در آن به همه خواسته ها و نیازهای طبیعی و انسانی بشر توجه شده است و هیچ چیز از نظر، دور نشده و فرو گذار نگردیده است(2). اسلام، دین جاوید:
پیامبران که از طرف خداوند حامل پیام وحی بودند به تناسب شرایط زمان و مکان با اندک اختلافی که در احکام عملی و شریعت داشتند در حقیقت همه از یک برنامه و ایدئولوژی، تبلیغ می کردند. این مکتب تدریجاً مطابق رشد و استعداد جامعه انسانی عرضه می شد تا بدانجا که بشریت از نظر شکوفائی استعداد به حدی رسید که این مکتب به صورت کامل و جامع عرضه شد و چون بدین نقطه رسید، نبوت پایان پذیرفت و کسی که این مکتب و ایدئولوژی را به صورت کامل برای بشریت به ارمغان آورد، حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (ص) است و کتابی که در آن مطالب، کامل این دین و دستورات و مقررات آن بیان گردیده است قرآن کریم است. با اینکه نبوت و پیامبری، یک جریان الهی است و ایدئولوژی و برنامه هایی که توسط پیامبران ابلاغ می گردد یک حقیقت، بیشتر نیست، پس دلیل تجدید پیامبران تبلیغی و تشریعی و ظهور پیامبران پیاپی پیش از پیامبر اسلام و خاتمه پذیرفتن این سلسله پس از پیامبر اکرم چه می تواند باشد؟
دلایلی که برای این حقیقت می توان بیان نمود عبارتنداز:
1- بشر قدیم چون به آن حدی از رشد فکری و فرهنگی نرسیده بودند که بتوانند حافظ و نگهبان کتابهای آسمانی خود باشند، لذا معمولاً کتابهای آسمانی مورد تحریف و دستبرد قرار می گرفت و یا به کلی از بین می رفت، از این رو لازم بود که این پیام تجدید شود. اما با ظهور پیامبر اکرم و بعثت او بشر دوران کودکی را پشت سر گذاشته و به حدی از بلوغ رسیده بودند که قادر بودند از کتاب آسمانی خود حفاظت نمایند تا دیگر مورد تحریف و دستبرد قرار نگیرد.
2- انسان های پیشین به خاطر عدم بلوغ و رشد فکری و فرهنگی قادر نبودند هدف کلی مسیر زندگی خودشان را تعیین کرده و طبق آن حرکت کنند، لذا گام به گام و مرحله به مرحله نیاز به هادی و راهنمایانی داشتند تا آنها را در خط سیر زندگی همراهی کنند، ولی مقارن ظهور ختم نبوت این توانائی ایجاد شده بود، لذا دیگر نیازی به تجدید نبوت نبود.
3- انسان ها در گذشته قادر نبودند که مسائل شان را از کلیات استنباط و استخراج نمایند و اما در دوران رسالت پیامبر اکرم این توانایی ایجاد شده است که می توانند با استفاده از کلیات متون دینی، مسائل جزئی را استخراج و استنباط و تفسیر و تبیین نمایند، لذا دیگر نیاز به تجدید نبوت نیست(3).
برتری و کمال دین اسلام:
از آنجا که دین اسلام برای تمام جهات زندگی انسان دستور و برنامه دارد و برنامه و دستورات آن کاملترین دستورات، برای جامعه انسانی است و کتاب آن نیز جامعترین کتابی است که از طرف خداوند برای هدایت و راهنمایی انسانها نازل شده، از این روی اسلام به عنوان آخرین دین الهی در میان بشر است. و این کتاب برای همیشه هادی و راهنمای انسانها خواهد بود. و هرگز مورد تحریف و دستبرد بشریت قرار نمی گیرد و هرگز نسخ نخواهد شد. علاوه بر دلیل عقلی، آیاتی از قرآن کریم از آن خبر داده است از آن جمله آیه شریفه که می فرماید: و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید(4) و این کتابی است شکست ناپذیر
که هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید.
به مقتضای این آیه و آیات دیگر، قرآن، کتاب ثابت و برقرار است که اعتبار جاویدانی آن از طرف پروردگار جهان امضاء شده است. قرآن را از آن جهت می توان جامع ترین کتاب گفت که در آن هم به جهات اجتماعی انسان و هم به جهات فردی، هم به امور دنیوی و هم امور اخروی انسان توجه شده است و با مراجعه و عمل به آن سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین می گردد(5).
آثار کمال:
یکی از دلایل کاملترین بودن اسلام آن است که در آن تمام برنامه هایی که در سعادتمندی انسان نقش دارد موجود است، جهت دیگر اینکه خاتمیت و کمال دو امر متلازمند؛ یعنی ممکن نیست دینی که خود را خاتم ادیان می داند ادعای کمال نداشته باشد، از سوی دیگر دینی که داعیه کمال نهائی دارد می تواند خود را به عنوان دین خاتم معرفی کند. مقصود از کمال در اینجا کمال مطلق است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن وجود ندارد نه کمال نسبی که با برخی نقص ها همراه است و در این صورت دلیلی بر خاتمیت آن وجود نخواهد داشت. و البته خاتمیت دین را کسی می تواند ادعا کند که از عالم خاکی و طبیعت گذر کرده به عالم ملکوت رسیده باشد. پذیرش ادعای کمال و خاتمیت از سوی دین، زمانی درست است که نخست، نبوت و عصمت آن پیامبر خاص توسط اعجاز یا به صورت برهان اثبات گردد.
چنانکه در قرآن کریم، معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص) را کتابی برای همه جهانیان ذکری للعالمین(6) و نذیر للبشر(7) معرفی نموده و تصریح می کند که قرآن بیان کننده همه آن اموری است که در سعادت بشر نقش دارند، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق و چه در حیطه عمل تبیاناً فالکل شی ء(8) و نیز خود قرآن برای تفهیم تلازم میان خاتمیت و کمال مطلق، گاه از کامل بودن دین اسلام خبر می دهد و گاه خاتمیت آن را اعلام می دارد. درباره کامل بودن دین اسلام می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا(9) امروز برای شما دین را کامل و نمعت را تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین مورد رضایت الهی برای شما پسندیدم. در مورد خاتمیت پیامبر اسلام (ص) می فرماید: ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول للَّه و خاتم النبیین(10) محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لکن او رسول خدا و خاتم پیامبران است. خاتمیت و کمال نهایی دین اسلام مورد انفاق همه فرقه های اسلامی است و علاوه بر آیات فوق، روایات بسیاری بر آن دلالت دارد و تنها به بیان یک روایت از رسول گرامی اسلام اکتفا می شود که خطاب به امیر المؤمنین (ع) فرموده: انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه نبی بعدی(11) ای علی مقام تو در مقایسه با من مانند مقام وزارت هارون برای موسی است، مگر اینکه هارون پیامبر بود و تو پیامبر نیستی، زیرا پس از من پیامبر و دین جدیدی نخواهد آمد.
از دلایل عقلی و نقلی که برای مساله بیان شد روشن می شود که اسلام کاملترین و جامعترین دین است که برای سعادت انسانها به ارمغان آمده است. بدیهی است دین های موجود در عالم جز دین اسلام آنچنان از نواقص و تحریف برخوردارند که نمی توانند داعیه اکملیت و جامعیت، داشته باشند، متون دینی ادیان موجود هم دستخوش تحریف شده است که اندیشمندان و محققان، موارد آن را در نوشته های خود آورده اند. و دیگر دین دیگری که از اسلام کاملتر باشد نخواهد آمد، زیرا خداوند، اسلام را دین خاتم و کامل معرفی نموده است.
منابع دیگر جهت مطالعه:
1- خاتمیت شهید مطهری جعفر سبحانی رسالت بزرگ و...
2- رسولی محلاتی، تاریخ تحلیلی اسلام.
3- جلال الدین فارسی، انقلاب تکاملی اسلام.
4- جلال الدین فارسی پیامبری و انقلاب.
پی نوشت ها:
1) طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، انتشارات زیبا، سال 1346، ص1 و مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج، ص 2.63.
2) طباطبائی، محمد حسین، اسلام و انسان معاصر، انتشارات رسالت، قم، ص12.
3) مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج2، ص 183.
4) فصلت/42-41.
5) الهامی داود، اسلام دین جهانی و جاویدانی، مرکز انتشارات دار التبلیغ، 1352، ص 63.
6) انعام/90.
7) مدثر/36.
8) نحل/89.
9) مائده/3.
10) احزاب/40.
11) بحارالانوار ج5، ص 19 ج1.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.