حج در قرآن و روایات ۱۳۹۰/۸/۲۵

حج در قرآن و روایات ، کتابی است از حجه الاسلام والمسلمین استاد محمدی ری شهری با این فهرست :
مقدمه
پیش گفتار
بخش اوّل : مکّه مکرّمه
فصل اوّل : حـرم
نام هاى مکّه
فضیلت مکّه
ویژگى هاى مکّه
الف : احترام
ایمنى هر ترسانى که وارد آن شود
ایمنى حیوانات وحشى و پرندگان در مکّه
آن چه در مکه حرمت ندارد
ب: آن چه انجامش در مکه، حرام است
شکستن امنیّت
ورود غیر مسلمان
شکار و کندن درخت
ذبح شکار
تملّک پیدا شده
ج : آن چه در مکّه مکروه است
اقامت بیش از یک سال
افراشتن ساختمان
حج در قرآن و روایات ، کتابی است از حجه الاسلام والمسلمین استاد محمدی ری شهری با این فهرست :
مقدمه
پیش گفتار
بخش اوّل : مکّه مکرّمه
فصل اوّل : حـرم
نام هاى مکّه
فضیلت مکّه
ویژگى هاى مکّه
الف : احترام
ایمنى هر ترسانى که وارد آن شود
ایمنى حیوانات وحشى و پرندگان در مکّه
آن چه در مکه حرمت ندارد
ب: آن چه انجامش در مکه، حرام است
شکستن امنیّت
ورود غیر مسلمان
شکار و کندن درخت
ذبح شکار
تملّک پیدا شده
ج : آن چه در مکّه مکروه است
اقامت بیش از یک سال
افراشتن ساختمان
مطالبه بدهکار
د : آن چه در مکّه سزاوار است
نماز
روزه
ختم قرآن
انفاق
هـ : آن چه براى اهل مکه سزاوار است
خالى گذاشتن مطاف براى طواف واجب
هم شکلى با مُحرمین
و : هر ظلمى در آن الحاد است
حدود حرم
آداب ورود به مکّه
الف : احرام
ب : غسل
ج : تواضع و خشوع
د : ورود از بالاى آن
آداب خروج از مکّه
الف : صدقه دادن
ب : خروج از پائین آن
فصل دوّم : مسجد الحرام
فضیلت مسجد الحرام
محدوده مسجد الحرام
آداب ورود به مسجد الحرام
فضیلت نماز در مسجد الحرام
فصل سوّم : خانه خدا
نام هاى خانه خدا
الف : کعبه
ب : بیت العتیق (خانه آزاد)
ج : بیت الحرام
فضیلت کعبه
الف : اولین خانه مردم
ب : گرامى ترین خانه ها
ورود به کعبه
الف : مستحب بودن ورود
ب : آداب ورود
ج : آداب خروج
آغاز کعبه
بازسازى کعبه
کعبه در جاهلیّت
داستان اصحاب فیل
آن چه در تاریخ اسلام بر کعبه گذشت
فصل چهارم : آیات و نشانه هاى کعبه
نشانه هاى جامع
مقام ابراهیم و جایگاه آن
حجر الأسود
الف : حجر الأسود، دست خدا
ب : اصل حجر الأسود
ج : نهادن حجر الأسود در جاهلیّت
د : در دوران عبدالملک
هـ : در عصر قرمطیان
حِجر اسماعیل و آداب آن
حطیم
ملتزم
مستجار
رکن یمانى
زمزم
الف : نام هاى آن
ب : آغاز آن
ج : فضیلت آن
د : نوشیدن آب آن
هـ : اهداى آب زمزم
بهترین جاى مسجد الحرام
مدفن پیامبران در مسجد الحرام
آرایش و پوشش کعبه
تبرّک به پوشش کعبه
فضیلت نگاه به کعبه
بخش دوّم : حجّ و عمره
فصل اوّل : حجّ
وجوب حج و شرط هاى آن
فلسفه حج
فضیلت حجّ
الف : پاسخِ دعوت ابراهیم علیه السّلام
ب : جهاد ضعیفان
ج : برترین اعمال ، پس از جهاد
د : برترى آن بر نماز و روزه
هـ : حج ، برتر از صدقه
و : فضیلت خرج کردن در راه حج
ز : شایستگى قرض کردن براى حج
ح : حضور همه ساله امام زمان علیه السّلام در حج
پاداش حج
پیوسته به حج رفتن
الف : تشویق به حجِ همه ساله
ب : دعا براى توفیق حجِ همه ساله
ج : نتایج پیوسته حج گزاردن
د : معناى پیوسته حج رفتن
هـ : ناپسندىِ پیوسته حج نرفتن براى کسى که بتواند
و : هشدار به آن که تصمیم حجِ دوباره ندارد
پاداش نیّت حج
پاداش کسى که در مسیر حج بمیرد
ویژگى هاى حج گزار
الف : باریافته بارى تعالى
ب : مهمان خداى سبحان
ج : در ضمانت خداى سبحان
د : دعایش مستجاب است
آثار حجّ
الف : پاکى
ب : بى نیازى
ج : نور
د : خیر دنیا و آخرت
فصل دوّم : تأخیر و ترک حجّ
هشدار نسبت به ترک حج
صفت تارک حج
الف : کافر است
ب : ترک کننده دستور اسلام است
ج : هنگام مرگ ، خواستار بازگشت به زندگى است
د : روز قیامت نابینا برانگیخته مى شود
هشدار نسبت به تعطیل کردن خانه خدا
فصل سوّم : واجبات حجّ
کلّیات واجبات حجّ
واجبات عمره تمتّع
الف : احرام
حکمت احرام
میقات هاى احرام
چگونگى احرام
لبّیک گفتن در احرام
معناى لبّیک گفتن
چگونگى لبّیک
ثواب لبیک گویى
همه چیز ، همصدا با لبّیک گو
آداب لبّیک گفتن
خشوع
زیاد لبّیک گفتن
بلند گفتن لبّیک (براى مردان)
نگفتن لبّیک با دیدن خانه هاى مکّه
محرّمات احرام
مکروهات احرام
ب : طواف
فضیلت طواف
ادب طواف
تشویق به طوافِ زیاد هنگام خلوت بودن
استلام حجر وآداب آن
استحباب استلام
حکمتِ استلام
چگونگى استلام
تکبیر
دعا
استلام نکردن هنگام ازدحام
دعاهاى طواف
ج : نماز طواف
د : سعى بین صفا و مروه
فضیلت مسعى
حکمت سعى
ادب سعى
پاداش سعى
هـ : تقصیر
واجبات حجّ تمتّع
الف : احرام
ب : وقوف در عرفات
آداب رفتن به عرفات
علّت نامگذارى به «عرفات»
افتخار خداوند به اهل عرفات
اهمیّت عرفات
ادب حضور
پاداش وقوف در عرفات
ج : وقوف در مشعرالحرام
کوچ از عرفات
پاداش وقوف در مزدلفه
ادب حضور
د : فرود آمدن در منى
کوچ از مشعرالحرام
نامگذارى به «منى»
آداب فرود آمدن در منى
پاداش وقوف در منى
هـ : سنگ زدن به جمره
حکمت سنگ زدن
چگونگى سنگ زدن
پاداش سنگ زدن
و : قربانى
ز : تراشیدن سر
ح : طواف زیارت
ط : سعى
ى : طواف نساء
فصل چهارم : آداب حج
آنچه پیش از فرارسیدن حجّ شایسته است
الف : آمادگى
ب : اخلاص
ج : شتاب
د : یادگرفتن مناسک حجّ
هـ : حلال کردن مال
و : پا کیزگى ره توشه
ز : دعا هنگام سفر حج
آنچه در مراسم حجّ شایسته است
الف : خوشخویى
ب : کمک به همراهان
ج : مواظبت از ره توشه
د : اقامت مکّه پیش از حج
هـ : شریک ساختن دیگران در ثواب حج
و : طواف به نیابت از امامان علیهم السّلام
ز : دیدار امام
کلّیات آنچه در مراسم حجّ شایسته است
آنچه پس از حج شایسته است
الف : وداع با خانه خدا
ب : مدینه رفتن
ج : زود برگشتن
د : صدقه دادن
هـ : سوغات
آنچه پس از بازگشت شایسته است
الف : وانهادن گناهان
ب : دیدار با حج گزار
فصل پنجم : نوادر
برائت از مشرکان
تحقیقى درباره مراسم برائت از مشرکان
حج گزارى پیامبران علیهم السّلام
حجّ پیامبر صلّى الله علیه و آله
فضیلت حجِ نیابتى
فضیلت حج بردن کودک
یارى رساندن به خانواده حج گزار
حاجیان چه اندکند!
فصل ششم : حج اصغر
فضیلت عمره
هرماه یک عمره
فضیلت عمره در ماه رجب
فضیلت عمره در ماه رمضان
عمره مفرده در ماه هاى حج
عمره هاى پیامبر صلّى الله علیه و آله
بخش سوّم : مدینه منوّره
فصل اوّل : فضیلتِ مدینه
نام هاى مدینه
ویژگى هاى مدینه
الف : حرم پیامبر
ب : هجرت گاه پیامبر
ج : محبوب پیامبر
د : قُبّه اسلام
هـ : فتح با قرآن
و : زداینده پلیدى
فضیلت اقامت در مدینه
آداب مدینه
مسجد پیامبر صلّى الله علیه و آله
الف : بناى آن
ب : حدود آن
ج : فضیلت آن
د : فضیلت نماز در آن
هـ : تمام خواندن نماز در آن
و : آداب آن
فصل دوّم : زیارت پیامبر صلّى الله علیه و آله
تشویق به زیارت آن حضرت
سلام دادن بر او از نزدیک و دور
شفاعت پیامبر صلّى الله علیه و آله براى زائرانش
پاداش زیارت پیامبر صلّى الله علیه و آله
ادب زیارت پیامبر صلّى الله علیه و آله
فصل سوّم : زیارت فاطمه، دختر پیامبر صلّى الله علیه و آله
ثواب زیارت او
ادب زیارت حضرت فاطمه علیها السّلام
مدفن فاطمه دختر پیامبر صلّى الله علیه و آله
باغى از باغ هاى بهشت
فصل چهارم : زیارت امامان علیهم السّلام
ثواب زیارتشان
ادب زیارت قبور امامان در بقیع
فصل پنجم : زیارت قبور شهدا
جهت مطالعه کتاب لینک زیر راکلیک کنید :

http://hadj.ir/fa/default.php?part=quranممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.