حرکت در قیامت ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ - ۱۶۰۲ بازدید

از کجا می توانیم ثابت کنیم که فردای قیامت سرعت اجسام به اندازه سرعت نور است؟

عالم برزخ و عالم آخرت دار تجرد است. معاد اگر چه جسمانی است ولی مادی نیست. ماده نمی تواند بدون صورت جسمانی وجود داشته باشد ولی جسم می تواند بدون ماده موجود شود ، برای مثال صور ذهنی ما و صوری که در خواب می بینیم، جسمند ولی مادی نیستند. حرکت از خواص جسم مادی است و در جسم غیرمادی حرکت (خروج از حالت بالقوه برای رسیدن به حالت بالفعل) معنی ندارد؛ چراکه حالت بالقوه ناشی از ماده است ـــ ماده فلسفی نه فیزیکی ـــ بنابراین جسم غیرمادی فاقد حالت بالقوه است. این که ما می بینیم اجسام در ذهن ما حرکت می کنند یا در خواب افرادی را می بینیم که حرکت می کنند یک توهم است اینها حرکت نیستند بلکه تصور حرکتند یعنی ما حرکت را تصور می کنیم یا حرکت را در خواب می بینیم.ــ درک درست وعمیق این مطلب نیازمند سالها تحصیل فلسفه است لذا از توضیح بیشتر اجتناب می شود ـــ
بنابراین در عالم برزخ و آخرت حرکت به معنی فلسفی آن وجود ندارد. همین طور سکون نیز در عالم برزخ و آخرت وجود ندارد. سکون و حرکت مختص عالم ماده اند؛ و مقابل سکون و حرکت، ثبات است؛ بنابراین موجودات عالم برزخ و آخرت ثابتند نه ساکن یا متحرک؛ و اگر گفته شود که موجودات عالم برزخ یا آخرت با سرعت نور سیر می کنند یا از باب تقریب به ذهن است یا مقصود از نور، نور دنیوی نیست بلکه نور ملکوتی مراد است.
از آنجایی که نور دنیوی با سرعت بسیار زیادی حرکت می کند مردم خیال می کنند که سرعت آن بی نهایت است لذا تغییر مکان موجودات اخروی را به سرعت نور تشبیه می کنند، در حالی که تغییر مکان در برزخ و آخرت دفعی است نه تدریجی . یعنی شخص در عالم برزخ یا آخرت به محض این که اراده کند در محلی حاضر می شود بدون این که حرکتی انجام دهد، همان طور که شما می توانید یک موجود ذهنی را در ذهنتان به صورت آنی جابجا کنید. یعنی شما می توانید آن را در یک نقطه ناپدید و در همان لحظه در نقطه ای دیگر ظاهر کنید. در خواب نیز گاه چنین اتفاقاتی رخ می دهد. اجسام ملکوتی خود از سنخ نور ملکوتند همان طور که صور ذهنی نیز نوعی اجسام و انوار مجردند؛ اما نور دنیوی گونه ای از جسم مادی فلسفی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.