خاتمیت استاد مرتضی مطهری ۱۳۹۲/۳/۱۶ - ۱۳ بازدید

خاتمیت

متفکر شهید
استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : بهار ۱۳۷۰
ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهید )

فهرست مطالب

جلسه اول : خاتمیت در قرآن و حدیث ۱۱
خاتمیت در قرآن ۱۴
معنی لغوی " خاتم " ۱۷
بیان علی علیه السلام ۲۲
جلسه دوم : علم و عقل جانشین نبوت تبلیغی ۲۷
چرا پیغمبران غیرمشرع برای تبلیغ شریعت ختمیه مبعوث نمی شوند ؟ ۳۲
رابطه معکوس میان هدایت غریزی و هدایت عقلی ۳۴
جانشینی علم و عقل بجای وحی و نبوت ، و جانشینی فقیه و حکیم و عارف بجای انبیاء ۳۴
قرآن ، تنها کتاب آسمانی باقی ۳۶
بلوغ یانشانه ختم نبوت ۳۶

خاتمیت

متفکر شهید
استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : بهار ۱۳۷۰
ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهید )

فهرست مطالب

جلسه اول : خاتمیت در قرآن و حدیث ۱۱
خاتمیت در قرآن ۱۴
معنی لغوی " خاتم " ۱۷
بیان علی علیه السلام ۲۲
جلسه دوم : علم و عقل جانشین نبوت تبلیغی ۲۷
چرا پیغمبران غیرمشرع برای تبلیغ شریعت ختمیه مبعوث نمی شوند ؟ ۳۲
رابطه معکوس میان هدایت غریزی و هدایت عقلی ۳۴
جانشینی علم و عقل بجای وحی و نبوت ، و جانشینی فقیه و حکیم و عارف بجای انبیاء ۳۴
قرآن ، تنها کتاب آسمانی باقی ۳۶
بلوغ یانشانه ختم نبوت ۳۶
تقسیم ادوار به دوره تاریخ و ما قبل تاریخ از نظر اسلام ۳۷
دانش جانشین نبوت تبلیغی ۳۸
باب الهام مسدود نشده است ۳۹
خطبه نهج البلاغه درباره ذکر ۳۹
رابطه تمدن و انقطاع نبوت تبلیغی ۴۱
فرق رسول و نبی ۴۲
جلسه سوم : فلسفه ختم نبوت تشریعی ۴۷
شبهه درباره احتیاج به امام در منطق شیعه ۵۰
فلسفه ارسال انبیاء از نظر قرآن ۵۳
چرا نبوت تشریعی پایان پذیرفت ؟ ۵۸
رابطه نسخ شرایع با ادوار تمدن ۵۹
عارف حق بودن و عابد حق شدن و خودشناسی مذهبی تغییر پذیر نیست ۶۰
تهذیب اخلاق یک نحو بیش نیست ۶۱
اصول تعدیل روابط بشر یکنواخت است ۶۱
اصل حلیت طیبات وحرمت خبائث ۶۱
مسئله بردگی ۶۳
جلسه چهارم : تعلیمات اسلام و هدفهای پایان ناپذیر ۶۹
تعریف خاتمیت ۷۰
تمثیل آخرین کشف نبوت به آخرین مرحله فرضی علم ۷۱
مسائل مربوط به وحی متناهی است ۷۲
سر زنده بودن تعلیمات اسلام : هدفهای پایان ناپذیر ۷۳
نهضتهای محدود ۷۴
[ ( لا اله الا الله ) ] همه وقت زنده است ۷۵
[ ( قل یا اهل الکتاب تعالوا . . . ) ] همه وقت زنده است ۷۵
تعلیم معاد همیشه جاوید و زنده است ۷۷
دعوت به علم و عقل و تفکر همیشه زنده است ۷۷
دعوت به کار و عمل زنده است ۷۸
دعوت به تعاون زنده است ۷۸
مسئله ازدیاد نفوس ۷۸
اسلام با هوسها مبارزه کرده است نه با مقتضیات ضروری زمان ۸۴
پدیده های مضر زمان ۸۵
جلسه پنجم : جبر تاریخ و جاوید ماندن اسلام ۸۷
عذر جبر تاریخ ، و تشبیه به عذر قضا و قدر
خاتمیت و جبر تاریخ ۸۸
خاتمیت و جاویدان بودن اسلام ۹۰
جاوید ماندن یک چیز و جبر تاریخ ۹۱
کلمه [ ( جبر ) ] و تأثیرات جبری ۹۱
معنی جبر در خلقت و جبر در تاریخ ۹۱
معجزات و قوانین جبری ۹۳
جبر در تاریخ ۹۳
اسلام حساب منظم و قطعی اجتماع و تاریخ را به رسمیت می شناسد ۹۴
جبر تاریخ هیچگونه ملازمه ای با جاوید نماندن ندارد ۹۸
عوامل تاریخ را باید شناخت ۹۹
احتیاجات اولی و ثانوی انسان ۹۹
اشتباه مارکسیسم ۱۰۱
جبر تاریخ ایجاب می کند که موارد احتیاجات ثابت باقی بماند ۱۰۲
جلسه ششم : نقش علما در دین خاتم ۱۰۳
انتقال وظیفه از انبیاء به علماء ۱۰۵
دو وظیفه بزرگ علما : حفظ مواریث انبیاء ، و تطبیق کلیات بر جزئیات ۱۰۶
ضرورت وجود علما در دین خاتم ۱۰۸
جنبه های منفی عالم دینی در برخی ادیان ۱۰۹
امامت جماعت ۱۱۳
استخاره ۱۱۴
مسئله ختم ۱۱۴
داستان میرزای قمی و خواندن شاهنامه ۱۱۵
سؤالات قلندری ۱۱۶
جلسه هفتم : صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشرع ۱۱۹
مسئله ارتزاق اهل علم ۱۲۱
دستورهای مثبت دین درباره عالم دینی ۱۲۵
مرجع تقلید بالاتر از عدالت باید داشته باشد ۱۲۶
محدث بودن فقیه ۱۲۷
علمائی که جانشین انبیاء غیر مشرع هستند ۱۳۱
دو نوع اجتهاد : قیاسی و غیر قیاسی ۱۳۱
قیاس ۱۳۱
کلیات و قواعد محدود است و مسائل نامتناهی ۱۳۳
مثال به فریضه علم ۱۳۵
بیان خوب غزالی درباره وجوب علم ۱۳۶
نوع انطباق اسلام با زمان ۱۳۷
جلسه هشتم : ارکان خاتمیت ۱۴۱
چهار رکن در بحث خاتمیت ۱۴۳
رکن اول : انسان و اجتماع ۱۴۳
آیا انسان صددرصد ثابت است یا صددرصد متغیر ؟ یا هیچکدام ۱۴۳
انسان متغیر است ولی مدار ثابتی دارد ۱۴۴
افراط و تفریطها خروج از مدار انسانیت است ۱۴۵
انسان به حکم اینکه هم جنبه های ثابت دارد و هم جنبه های متغیر ، باید هم قواعد ثابت و مدارهای ثابت داشته باشد و هم قوانین متغیر ۱۴۵
رکن دوم : وضع خاص قانونگزاری اسلام ۱۴۶
رکن سوم : علم و اجتهاد ۱۴۶
رکن چهارم : وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد ۱۴۷
قرآن گلستان سعدی نیست که با مطالعه چند نفر تمام حقایقش کشف شود ۱۴۷
مطالعه طبیعت پایان ناپذیر است ۱۴۹
تشبیه [ ( دید ) ] بشر درباره قرآن به [ ( دید ) ] بشر درباره طبیعت ، و هم تشبیه قرآن به طبیعت ۱۵۰
قرآن سخن است و از این جهت مثل کتابهای دیگر است ولی چون گوینده اش خداست مثل طبیعت است ۱۵۱
حقیقت درباره طبیعت و قرآن آنست که آیندگان می گویند ۱۵۱
منبع فیاض ۱۵۲
حدیثی از امام صادق ( ع ) ۱۵۲
امر به تدبر در قرآن ۱۵۴
حدیث نبی در عمیق بودن قرآن ۱۵۵
جلسه نهم : استعداد پایان ناپذیر قرآن و سنت ۱۵۷
قدما با قاطعیت بیشتری در مسائل طبیعت اظهار نظر می کردند ۱۵۹
معجزه هر پیغمبری غیر از کتابش بوده مگر پیغمبر اسلام ۱۵۹
رابطه خاتمیت و اینکه معجزه پیغمبر خاتم همان کتابش است ۱۵۹
قرآن را قرن به قرن بهتر تفسیر کرده اند ۱۶۰
قرآن ظهری دارد و بطنی و بطن بطنی . . . ۱۶۰
قرآن بر هفت حرف نازل شده است ۱۶۱
از صدر اسلام این مطلب مطرح بوده که همه حقایق قرآن آن نیست که یک عربی زبان ساده می فهمد ، آیندگان بهتر خواهند فهمید ۱۶۲
تمثیل پیشرفت علوم به افرادی که روی شانه های هم سوار می شوند که افق را ببینند ۱۶۳
استعدادهای پایان ناپذیر سنت ۱۶۴
حدیثی از رسول اکرم ۱۶۷
پیغمبر فکر زنده و نو می خواهد ۱۶۷
حدیث لا ضرر ۱۶۸
قاعده لا حرج و لا ضرر و حق و تو ۱۶۹
جلسه دهم : قابلیت پایان ناپذیر منابع اسلامی ۱۷۳
داستان اعمش و ابوحنیفه ۱۷۵
جریان تاریخ چه نشان می دهد ؟ ۱۷۶
قرن به قرن نفوذ قرآن در علوم و فلسفه افزایش یافته است ۱۷۷
نفوذ قرآن تدریجا در ادب فارسی افزایش یافته است ۱۷۷
توحید و قرآن ۱۷۸
حقوق زن و قرآن ۱۷۹
قصص و تاریخ گذشتگان و قرآن ۱۸۱
اخلاق و قرآن ۱۸۲
قرآن مانند طبیعت پایان ناپذیر است نه مانند یک کتاب بشری ۱۸۴
نهج البلاغه و تقدم آن بر زمان خودش ۱۸۴
ادله توحید و قرآن ۱۸۶

جهت مطالعه کتاب به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.aviny.com/library/motahari/Books/۴۷/index.htm

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.