خون سزارین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۱۵۷۰ بازدید

T}همه مراجع (به جز تبریزى): {Tآرى، (-(اگر خون زخم و جراحت نباشد)-) خون نفاس است و باید به احکام نفاس عمل کنند.V} بهجت، استفتاءات، ج ۱، س ۱۱۰۱، فاضل، استفتاءات، ج ۱، س ۱۷۰ و ۱۷۸ و سیستانى، سایت، نفاس و دفتر: امام، خامنه اى، صافى، مکارم وحید.{V<BR> T}آیةاللَّه تبریزى: {Tخیر، خون نفاس نیست و اگر صفات حیض را داشته یا در ایام عادت بوده، باید به احکام حیض عمل کنند. V}تبریزى، استفتاءات، س ۲۶۶{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۲۳۷/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع (به جز تبریزى):

آرى، (-(اگر خون زخم و جراحت نباشد)-) خون نفاس است و باید به احکام نفاس عمل کنند. بهجت، استفتاءات، ج ۱، س ۱۱۰۱، فاضل، استفتاءات، ج ۱، س ۱۷۰ و ۱۷۸ و سیستانى، سایت، نفاس و دفتر: امام، خامنه اى، صافى، مکارم وحید.<BR>

آیةاللَّه تبریزى:

خیر، خون نفاس نیست و اگر صفات حیض را داشته یا در ایام عادت بوده، باید به احکام حیض عمل کنند. تبریزى، استفتاءات، س ۲۶۶ (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۲۳۷/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.