دعوت به اسلام ۱۳۹۱/۵/۲۹

بهترین راه دعوت دیگران به اسلام، این است که ما خودمان الگو و نمونه خوب و مناسبی از اسلام و عمل به آن باشیم H}کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم {H. انسان ها بیشتر به ظاهر و عمل و رفتار توجه می کنند تا گفتار و بحث علمی. البته شرایط اجتماعی، خانوادگی و محیطی و نوع تربیت انسان نیز خیلی موثر است. ما می توانیم تلاش کنیم و زمینه مناسب و مساعدی را برای جذب و اعتقاد به اسلام از طریق اصلاح شرایط اجتماعی و محیطی فراهم آوریم. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اعتقاد امر قلبی است و ما قادر نیستیم که شخصی را به اسلام معتقد کنیم و یا از اسلام برگردانیم.
بهترین راه دعوت دیگران به اسلام، این است که ما خودمان الگو و نمونه خوب و مناسبی از اسلام و عمل به آن باشیم کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم . انسان ها بیشتر به ظاهر و عمل و رفتار توجه می کنند تا گفتار و بحث علمی. البته شرایط اجتماعی، خانوادگی و محیطی و نوع تربیت انسان نیز خیلی موثر است. ما می توانیم تلاش کنیم و زمینه مناسب و مساعدی را برای جذب و اعتقاد به اسلام از طریق اصلاح شرایط اجتماعی و محیطی فراهم آوریم. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اعتقاد امر قلبی است و ما قادر نیستیم که شخصی را به اسلام معتقد کنیم و یا از اسلام برگردانیم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، فراهم آورن زمینه مناسب و دعوت به اسلام است و تصمیم نهایی با خود اشخاص است.
این مطلب از جهت اعتقاد درونی است؛ اما از نظر عمل خارجی افراد - چه اعتقاد داشته باشند و چه نداشته باشند - در مجامع اسلامی باید تابع احکام اسلام باشند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.