روحانی مخصوص جان مردم است ۱۳۹۱/۲/۶

(( ممکن است کسی خواب ببیند. خواب یک لطائفی دارد. خواب های شما همه تعبیرات دارد. باید یک کسی باشد برای من و شما بگوید آقا این خواب چیست.

این اثغاث احلام است. بگوید حیف ات نیست ؛ ببین جان پسر! دیروز فلان کار را انجام ندادی که دیشب این خواب را دیدی. می گه بله آقا؛ راست می گی. ))

(( باید ما روحانی ها در معالجه ی این گونه از امراض آن چنان قوی بشویم تا یک کسی آمد گفت : آقا یک خوابی دیدم، ما بتوانیم بگوئیم : آقا دیروزت، پریروزت، این چند روز قبل ات، چه ؟! فلان اشتباه را، فلان کار را، فلان عمل را تو نکردی؟
صاف هم می گوید : آقا راست می گوئی بله.
(( ممکن است کسی خواب ببیند. خواب یک لطائفی دارد. خواب های شما همه تعبیرات دارد. باید یک کسی باشد برای من و شما بگوید آقا این خواب چیست.

این اثغاث احلام است. بگوید حیف ات نیست ؛ ببین جان پسر! دیروز فلان کار را انجام ندادی که دیشب این خواب را دیدی. می گه بله آقا؛ راست می گی. ))

(( باید ما روحانی ها در معالجه ی این گونه از امراض آن چنان قوی بشویم تا یک کسی آمد گفت : آقا یک خوابی دیدم، ما بتوانیم بگوئیم : آقا دیروزت، پریروزت، این چند روز قبل ات، چه ؟! فلان اشتباه را، فلان کار را، فلان عمل را تو نکردی؟
صاف هم می گوید : آقا راست می گوئی بله.
خوب همان بود که این خوابت حکایت از همان آن دارد. ))

(( خواب ها غوغاست.
خواب ها یا از منشاء امراض نفس است یا از منابع صحّت و کمال نفس است.
باید خواب بیننده را راه نمائی کرد؛ آفرین این خوابی که تو دیدی، این حکایت از یک صفت فلان در جان تو می کند : إقرَاء وَ ارقَ ( بخوان و بالا برو ). ))

فلان آیه ی قرآن را بگیر دنبال کن، إن شاء الله قوی بشوی و بالاتر بروی.

(( روحانیون مخصوص این کارها هستند. نباید این جوری باشد که یک کسی دردهای این طوری دارد، به هر روحانی در هر مسجدی مراجعه کند، آن روحانی بگوید من از دستم این چیزها بر نمی آید ؛ پس آقا از دست شما چی بر می آید؟
باید روحانی این ها را درمان کند. روحانی مخصوص جان است.

جان، خواب دارد ؛ بیداری دارد ؛ مکاشفه دارد ؛ خَلسِه دارد ؛ اَشکال و صُوَر حیوانی دارد ؛ اَشکال و صُوَر دنیائی دارد ؛ اَشکال و صور اخروی دارد ؛ اَشکال و صور معنوی و آن سوئی دارد ؛ باید یک روحانی برود دنبال این ها و این ها را درست یاد بگیرد ؛ درست دنبال بکند ؛ در خودش پیاده بکند و برای یک روحانی در هنگام سیر و سلوک فراز و نشیب ها پیش می آید، گاهی می بیند خودش یک بی احتیاطی کرد، یک غیبتی کرد، شب خواب دید فلان صحنه را، یک اشتباه آن جوری امروز کرد، امشب این ها برایش راه می شود، این ها برایش عبرت می شود، دقّت می کند، زیر و رو می کند. ))

متن بیانات استاد صمدی آملی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.