روزه در سایر ادیان ۱۳۹۵/۳/۱۷ - ۱۰۹۵ بازدید

روزه در سایر ادیان

«&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۹;
«&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;» &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;
&#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۹;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۰;»&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
«&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;[۱].
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱;» &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۳; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۶۳; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;[۲].
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳;:
۱. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; «&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;[۳].
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;»[۴]. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;:
«&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; «&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۰۸; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;» &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;»&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;» &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۸۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;»[۵].
&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;»&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;:
«&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;»[۶]&#۱۵۶۳; «&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;! &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;».
۲. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۶۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;»[۷] &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;[۸].

&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۱;&#۱۶۱۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۴;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۴; &#۱۵۹۳;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۴; &#۱۵۹۳;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۸;
&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۶;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۸;»[۹]. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;[۱۰].
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;»[۱۱].
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۹; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; (&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;) &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;»[۱۲].

&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;[۱۳].
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; «&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۶۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;» (&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;) &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;[۱۴].[۱]. &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۸۳.
 

[۲]. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۹; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۶&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۰&#۱۶۰۰;۱۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;. 

[۳]. &#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۲۳.
 

[۴]. &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۴&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۹. 

[۵]. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۹ &#۱۶۰۸; ۷۰. 

[۶]. &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۶.

 

[۷]. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۳۱. 

[۸]. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;. 

[۹]. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; ۱۸۳. 

[۱۰]. &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۹;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۹; ۸&#۱۶۰۰;۹. 

[۱۱]. &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۲۷&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;:
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۳۳. 

[۱۲]. &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱; ۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸; ۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;: &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۳۲. 

[۱۳]. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶; ۵&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸; ۳۵۳۳. 

[۱۴]. &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۹; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۹; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۹;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۶۲; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; ۱۳۷۹ &#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۹۴.
 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.