سازنده خدا ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ - ۷۵۸ بازدید

چطور ثابت کنیم خدا هست ولی سازنده ای نداشته است؟

نظر شما را بطور خلاصه به آسانترین راه اثبات خداوند بعنوان واجب الوجود جلب می نمایم.الف. از نظر عقل آنچه وجود دارد از این دو فرض خارج نیست.
وجود یا:
1. واجب الوجود است: یعنی موجودی که وجود او به خودی خود است و وجودش را از چیز دیگری(موجود دیگری) نگرفته است.
2. ممکن الوجود است. یعنی آن موجودی که خود به خود وجود ندارد، ناچار وجودش منوط به تحقق موجود یا موجودات دیگری است.
ب. از نظر عقل همه موجودات ممکن الوجود نیستند. چرا؟ برای اینکه ممکن الوجود یعنی موجودی که نیاز به علت دارد، و اگر همه موجودات(چه معلولها و چه علت های آنها) ممکن باشند یعنی نیاز به علت داشته باشند و آن علت نیز ممکن الوجود باشد یعنی نیاز به علت دیگر داشته باشد و باز آن علت نیز نیاز به علت دیگر داشته باشد. این سلسله علتهای ممکن مجموعه ای از موجودات وابسته به هم را ایجاد می کنند که همگی برای وجود پیداکردن نیازمند همدیگرند و این مجموعه به حکم عقل نمی تواند هیچ وقت واقعیت پیدا کند مگر اینکه منتهی بشود به یک وجود مستقل و بی نیاز از آن مجموعه علتهای قبلی، و آن وجود بی نیاز می شود واجب الوجود که بر طبق تعریف بالا وجود بالذات است(وجودش از خودش است) و بی نیاز از سازنده است. چون وجودی که نیاز به علت دارد ممکن الوجود است نه واجب الوجود، و خداوند همان وجود مستقل بی نیاز است که همه وجود موجودات از آن اوست و او بی نیاز مطلق و بدون سازنده است. پس خدا واجب الوجود است و نیاز به علت ندارد.
با این بیان روشن می شود آنچه منشأ سؤال درباره سازنده دار بودن خداوند گردیده، این تصور است که خداوند تبارک و تعالی هم موجودند و به دلیل اینکه هر موجودی نیاز به علت دارد پس خداوند نیز به عنوان یک موجود باید دارای سازنده و علت باشد در حالیکه این گزاره که هر موجودی نیاز به علت دارد، صحیح نیست بلکه موجود ممکن، نیاز به علت دارد نه واجب الوجود و خداوند همانطوری که توضیح داده شد، واجب الوجود است. و واجب بالذات سلسله علل هستی است و علت العلل به برهانی که توضیح داده شد نیازمند و محتاج علت ماورای خود نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.