شب هفت اموات-چهلم اموات-مراسم اموات ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ - ۸۴۷۹ بازدید

دلیل گرفتن چهلم و هفتم و سوم برای مرده چیست؟

این گونه مراسم مبنای شرعی ندارد هر چند با دستورات شرع نیز مخالفت و ناسازگاری ندارد بلکه اگر از اسراف و مخارج سنگین خالی باشد با سفارش دین به بزرگداشت یاد اموات و هدیه معنوی فرستادن برای آنها هماهنگ است . در روایات فراوانی سفارش شده برای اموات خود هدیه بفرستید و در توضیح هدیه آن را به دعا و قرائت قرآن و خیرات و مبرات معنا کرده اند و برگزاری این مراسم تامین کننده این هدیه است .

نظرات

میهمان
برای مراسم چهلم باید به تعداد بچه های متوفا باید روز کم کرد یا نه؟

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.