شرایط خبرگان-بانوان در مجلس خبرگان-بانوان و خبرگان رهبری ۱۳۹۰/۸/۱۴

به لحاظ قانونى هیچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده واجد الشرایط، مى توانند به عضویت مجلس خبرگان رهبرى در آیند؛ زیرا از نظر فقهى، در اظهارنظر کارشناسى، جنسیت و مرد بودن شرط نیست V}آیةاللَّه مصباح یزدى، به نقل از: خبرگزارى شریف نیوز، ۲۱ شهریور ۱۳۸۵.{V. و از نظر حقوقى نیز در آیین نامه داخلى مجلس خبرگان V}ماده یازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان.{V شرطى به عنوان مرد بودن، ذکر نشده است.
به لحاظ قانونى هیچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده واجد الشرایط، مى توانند به عضویت مجلس خبرگان رهبرى در آیند؛ زیرا از نظر فقهى، در اظهارنظر کارشناسى، جنسیت و مرد بودن شرط نیست آیةاللَّه مصباح یزدى، به نقل از: خبرگزارى شریف نیوز، ۲۱ شهریور ۱۳۸۵.. و از نظر حقوقى نیز در آیین نامه داخلى مجلس خبرگان ماده یازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان. شرطى به عنوان مرد بودن، ذکر نشده است. عضویت در خبرگان رهبرى شرایطى دارد که در آیین نامه آمده و زنان مجتهده اى که سایر شرایط لازم را داشته باشند؛ مى توانند کاندیدا شده و در صورت انتخاب مردمى، به مجلس خبرگان رهبرى راه یابند آیةاللَّه ابراهیم امینى، خبرگزارى جمهورى اسلامى.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۴/۵۰۰۰۲۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.