شک در بلوغ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۱۱۰۰ بازدید

T}همه مراجع (به جز صافى و فاضل): {Tاگر نشانه هاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودن پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود.V} توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۸؛ وحید، توضیح المسائل، م ۴۴۴؛ بهجت، استفتاءات، ج ۱، س ۱۰۰۱.{V T}آیات عظام صافى و فاضل: {Tبنابر احتیاط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.V} صافى، هدایة العباد، ج ۱، م ۲۱۷؛ فاضل، تعلیقات على العروة، ح ۱، م ۷۰۱.{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۵/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع (به جز صافى و فاضل):

اگر نشانه هاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودن پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۸؛ وحید، توضیح المسائل، م ۴۴۴؛ بهجت، استفتاءات، ج ۱، س ۱۰۰۱.

آیات عظام صافى و فاضل:

بنابر احتیاط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود. صافى، هدایة العباد، ج ۱، م ۲۱۷؛ فاضل، تعلیقات على العروة، ح ۱، م ۷۰۱. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۵/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.