ضرورت حجت و دوران محرومیت بنی اسرائیل به مدت ۴۰۰ سال از وجود پیامبر ۱۳۹۱/۹/۲۵ - ۱۴ بازدید

با بررسی تاریخ ادیان مشخص می گردد که هیچ گاه زمین خالی از حجت نبوده است. در منابع قرآنی و تاریخی پس از مرگ موسی دوازده نفر بر بنی اسرائیل حکومت کردند، این دوازده نفر قدرت سیاسی نداشتند و رهبر معنوی بنی اسرائیل بودند. قرآن به این دوازده نفر اشاره آشکار دارد و از دوازده نقیب یاد می کند V} (نگا: مائده، آیه ۱۱ - آل عمران، آیه ۱۱).{V
مفسران اسلامی می گویند این دوازده نفر در زمان حیات حضرت موسی انتخاب شدند V}(تفسیر فخر رازی، ج ۳، ص ۵۶۳). {V
یوشع یکی از این دوازده نفر بود و از هر سبطی یک نفر برگزیده شده بود V} (نگا: تاریخ ادیان و مذاهب جهان، مبلغی آبادانی، ج ۲، صص ۶۴۱ - ۶۵۴ ، انتشارات حر).{V
با بررسی تاریخ ادیان مشخص می گردد که هیچ گاه زمین خالی از حجت نبوده است. در منابع قرآنی و تاریخی پس از مرگ موسی دوازده نفر بر بنی اسرائیل حکومت کردند، این دوازده نفر قدرت سیاسی نداشتند و رهبر معنوی بنی اسرائیل بودند. قرآن به این دوازده نفر اشاره آشکار دارد و از دوازده نقیب یاد می کند (نگا: مائده، آیه ۱۱ - آل عمران، آیه ۱۱).
مفسران اسلامی می گویند این دوازده نفر در زمان حیات حضرت موسی انتخاب شدند (تفسیر فخر رازی، ج ۳، ص ۵۶۳).
یوشع یکی از این دوازده نفر بود و از هر سبطی یک نفر برگزیده شده بود (نگا: تاریخ ادیان و مذاهب جهان، مبلغی آبادانی، ج ۲، صص ۶۴۱ - ۶۵۴ ، انتشارات حر).
علماء یهود معتقدند که پس از حضرت موسی، چهل و هفت پیامبر برای قوم اسرائیل آمده و شریعت حضرت موسی را ترویج کرده اند که هفده نفر از آنان دارای کتاب بوده اند. در قرآن به چند نفر از انبیاء بنی اسرائیل که پس از موسی آمده اند اشاره شده است. داود که صاحب کتاب آسمانی زبور بود، یکی از آنهاست و نیز سلیمان که در قرآن شرح رسالت و سلطنت او آمده است (نگا: بقره، ۸۶ - ۸۷ ؛ نساء، ۱۶۳ ؛ آل عمران، ۴۴ - ۵۱).
انبیائی چون عاموس، هوشع بن ئبری، میخابن مورئین، یوشی، اشعیاء بن عاموس، ناحوم بن القوشی و... (نگا: تاریخ ادیان ، جان ناس، صص ۳۴۰ - ۳۴۸ ؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان، همان، ج ۲، صص ۶۵۷ - ۶۶۶).
پس از عیسی مسیح نیز حواریون که تعداد آنها به ۱۲ تا ۱۳ نفر می رسد و نیز پس از آنان کشیشانی که شایستگی لازم را در ابلاغ پیام مسیح به مردمان داشته اند بوده اند و از این جهت هیچ گاه مردم بدون حجت نبوده اند (نگا: تاریخ ادیان، صص ۴۰۶ - ۴۱۹ ؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان، همان، ج ۲، صص ۷۲۷ - ۷۳۷ و ۷۶۶).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.