عدل الهی و استیفای حق الناس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۱ بازدید

سلام در قیامت حق الناس از دیگران چگونه گرفته می شود وایا اگر فردی راضی نشود تکلیف حق چگونه جبران می شود؟

با دانستن سه نکته زیر پاسخ به این پرسش روشن می شود:
نکته اول تعیین مجازات نسبت به تضییع حقوق الهی(حق الله) و نسبت به تضییع حقوق مالی و جانی و آبروییِ افراد(حق الناس)، و حتی حقوقی که جسم و روان هر انسانی بر خود دارد(حق النفس)، و اصولاً هر نوع تضییع حق از خدا و مردم و خود، طبق محاسبه دقیق و رعایت عدل و فضل الهی، بخشی در دنیا، و در صورت عدم تسویه ی کامل، بخشی در برزخ، و اگر باز تسویه نشود، در آخرت خواهد بود.
نکته دوم آنکه تعیین اجر و ثوابی هم که در اثر ایمان و اعمال صالحِ جوارحی(ظاهری و بیرونی)، مانند اقامه نماز جماعت و نماز اول وقت و خدمت به خلق؛ و اعمال صالحِ جوانحی(باطنی و درونی)، مانند صفت صبر و تحمل و عفو و گذشت و بخشش نصیب افراد می شود، بسیار دقیق و حساب شده است، و منحصر به عالم پس از مرگ(برزخ) و عالم آخرت(قیامت کبری) نبوده و شامل عالم دنیا نیز هست. از جمله اجرها و ثوابها، اجر و ثوابی است که به مظلوم تعلق می گیرد؛ یعنی بخاطر ظلم و ستمی که بر ستمدیده وارد می شود، و او به ناچار تحمل کرده (نه بخاطر ظلم پذیری)، صبر پیشه می کند، هم در دنیا و هم در برزخ و قیامت دارای اجر و ثواب و توفیق الهی است؛ هرچند شناخت و تشخیص ابعاد توفیقات الهی و تطبیق آنها بر موارد، غالباً برای شخص به راحتی ممکن نباشد.
نکته سوم آنکه در جانب صاحب حق، بهره و اجری که نصیب صاحب حق، بویژه در آخرت می شود، به دو شکل کلی خود را نشان می دهد:
1- مضاعف شدن پاداش و ثواب صاحب حق و توفیقاتش در دنیا و برزخ و آخرت؛
2- بخشش گناهان و معاصی صاحب حق و یا تخفیف و تبدیل آنها به نیکیها و حسنات و رفع تبعات گناهانش در دنیا و برزخ و آخرت.
نتیجه آنکه آنچه در جانب مظلوم مثلاً و بطور کلی صاحب حق مالی یا جانی یا عرضی و ناموسی است، زیادشدن عمل نیک و پاداش اوست، هم بخاطر حقی که از او ضایع شده و ستمی که بر او روا داشته شده و صبری که بکار بسته است، و هم انتقال میزانی از عمل و ثواب ضایع کننده حق و بدهکار و ظالم به پرونده اعمال صاحب حق و مظلوم در برزخ و قیامت.
بخشش و تخفیف و کاسته شدن و تبدیل جرم و گناه صاحب حق نیز به همین شکل و روال در برزخ و قیامت انجام می گیرد؛ یعنی هم بخاطر نفس اعمال نیکش، از جمله صبر؛ و هم بخاطر انتقال میزانی از جرم و مجازات مظلوم -اگر گناهی داشته باشد- به پرونده اعمال ظالم.
در جانب ضایع کننده حق و ظالم نیز مکافات و مجازات و عقاب و وزر و وبال و تبعات گناه و ظلمِ به خود و دیگران را در دنیا و برزخ و آخرت می چشد. حال اگر عمل نیکی هم در کنار گناه و ظلمش داشته باشد، به میزان عدل الهی و رعایت رضایت مظلوم از عمل نیک و ثوابش کاسته شده، و بر عمل نیک و ثواب مظلوم اضافه می شود؛ و اگر عمل نیکی در پرونده اعمالش نداشته باشد، از گناهان و جرم و مجازات مظلوم کاسته شده، و بر گناهان و مجازات ظالم افزوده می شود تا حق ستمدیده استیفا شود و رضایتش بطور کامل بدست آید. این حساب و کتاب دقیق در ثواب و عقاب و نامه عمل مقتضای صفت عدل بی نهایت الهی است و خدا از فیض و فضل بی نهایت خویش هم بر بندگانش افاضه می نماید که قابل تصور و محاسبه نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.