عوامل انکار خدا ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ - ۸۲۰۶ بازدید

در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که برخلاف آنچه در یک بینش سطحی به نظر می رسد ، تمام معتقدات انسان ها همواره متکی بر دلیل و منطق نیست. چه بسا انسان به دلایلی – که به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت – دانسته یا ناداسته از عقل و منطق فرار کرده و از حقیقت روی می گرداند.

در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که برخلاف آنچه در یک بینش سطحی به نظر می رسد ، تمام معتقدات انسان ها همواره متکی بر دلیل و منطق نیست. چه بسا انسان به دلایلی – که به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت – دانسته یا ناداسته از عقل و منطق فرار کرده و از حقیقت روی می گرداند. اما برای اینکه گریز خود را از نظرعقلی موجه جلوه دهد و وجدان خویش را آسوده نماید ، دست به خود فریبی می زند و سعی می کند به تمام افکار و اعمال خود لباس عقل و منطق بپوشاند تا آنجا که حتی آنان که خرافات را می پذیرند نیز حاضر نیستند این عمل خود را دور از عقل و منطق بدانند.
در ادامه به برخی از عوامل انکار خداوند با وجود علم به او را بیان می کنیم.

1-خود پرستی به جای حق پرستی: از عوامل مهمی که سبب گریز از حقایق شده و سبب گم کردن راه می شود ، پیروی از خواهش های نفس و مقدم داشتن آنها بر حقیقت است. بدین معنا که در موارد زیادی ، چون پذیرفتن حقیقتی با منافع شخصی و گروهی و یا انواع تعصبات انسان برخورد پیدا می کند ، از پذیرفتن آن طفره می رود و در عمل حقیقت را فدای هواهای نفسانی خود می گرداند. اینجاست که سقوط انسان از مرتبه حق پرستی آغاز می گردد و راه تکامل به روی انسان بسته می شود.

2-انحرافات اخلاقی: عامل دیگر روی گردانی انسان از خالق ، فرورفتن در انحرافات اخلاقی است. این امر چنان خانه دل او را آکنده از آلودگی ها می گرداند که دیگر جایی برای تابش نور معرفت و خداپرستی در آن باقی نمی ماند. در این صورت است که دیده دل از دریافت حقایق ، بازمانده و قادر به درک بدیهی ترین امری مانند خالق جهان نمی شود.

قرآن مجید در مورد اهل باطل و اینکه چرا از خدا و حقیقت روی بر می تابند ، در آیات بسیاری سخن به میان آورده است. از جمله در سوره نجم آیه 23 می فرماید : إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ؛ [آنان] جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى کنند.

بی تردید کسی که در لجن زار شهوات غوطه ور می شود هرگز نمی تواند به ارزشهایی ئالا چون اعتقاد به خدا و روز حساب تن دهد. چگونه می توان هم خدا را پذیرفت و هم تسلیم بی بندوباری ها شد؟ چگونه می توان هم آخرت را پذیرفت و هم دست به انواع ظلم ها و خیانت ها زد؟هر یک از آلودگی های روحی و اخلاقی در حکم چنگالی است بر دامن روح انسان که او را به همین عالم فانی و لذات و هوس های آن گرفتار کرده و نمی گذارد به طرف حقیقت حرکت کند.(رک.جهان بینی و معارف تطبیقی/ یحیی کبیر/ ص 65-60)
3-معرفی غلط و ناقص خدا : خدایی که برخی ادیان تحریف شده به نام مبدأ هستی و آفریدگار جهان به مردم معرفی کرده اند خدایی است که نه تنها دانشمندان علوم طبیعی، بلکه هر عاقلی از او وحشت داشته و حاضر نیست حتی او را پدید آورنده موجود ساده ای بداند تا چه رسد به این که این همه نظم عمیق را در سرتاسر جهان هستی از پرتو وجود او بداند. خدایی که افعالش آشامیدن، خوابیدن، کشتی گرفتن، گردش کردن و صفاتش جهل، غضب، حسد، بخل و ... باشد، این موجود ، شایسته پرستش نیست و هرگز یک دانشمند طبیعی نمی تواند باور کند که چنین موجود ضعیف و ناتوانی مبدأ این همه آثار با عظمت و با شکوه است.
بدیهی است برای یک دانشمد، با آن قدرت علمی و نبوغ فکری اعتقاد به چنین خدایی قابل تحمل نیست و خواه ناخواه از زیر بار آن شانه خالی می کند. برای نمونه جمله‎ای از اعتقادات ارباب کلیسا و یهود را نسبت به خدا نقل می کنیم تا معلوم شود هیچ جای تعجب نیست که یک دانشمند طبیعی به چنین خدایی ایمان نداشته باشد. الف در باب سیم، سفر پیدایش تورات، آیه هشتم چنین می خوانیم «و آواز خداوند را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردند! و خداوند آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟!» در این آیات، خداوند مانند انسان، موجود ضعیفی معرفی شده که هنگام صبح در باغ می خرامد و از حوادثی که در چند قدمی او می گذرد بی خبر است.
4-سنجش همه چیز با مقیاس علوم مادی: دیگر موضوعی که می توان آن از علل انحراف دانشمندان طبیعی شمرد، طرز تفکر آنهاست، زیرا نیروهای دماغی و مغزی انسان در هر قسمت که بیشتر کار کند در همان قسمت ورزیده و نیرومند شده و به همین دلیل سایر موضوعات در فکر او، اصالت خود را از دست داده و به صورت یک رشته امور فرعی نسبت به موضوع تخصصی مزبور جلوه گر می شود؛ به همین جهت می خواهد هر چیز را با همین عینک و از همان دریچه ببیند و با آن قضاوت کند. شاید روی همین جهت بوده که منجمین سابق تمام پدیده ها و حوادث عالم را معلول اوضاع کواکب و طرفداران کمونیسم تمام حوادث اجتماعی، علمی، هنری، فلسفی و ... را مربوط به اقتصاد می دانستند، همان طور که سیاستمداران امروز همه چیز را به علل سیاسی اسناد می دهند و سرانجام هر کدام می خواهند با اساس مکتب خود، پدیده های جهان هستی را تفسیر و با افکار خود منطبق سازند. بدیهی است که دانشمندان طبیعی چون تمام نیروهای فکری و نبوغ خود را در علوم حسی به کار می اندازند و همه چیز را با مقیاس علوم طبیعی و حسی می سنجند، فکر آنها از فعالیت در غیر محسوسات، یک نوع حالت ناآشنایی و خمودی به خود می گیرد تا آنجا که تصور امور غیر محسوس و غیر مادی (باآنکه تصورمحال ، محال نیست) برای آنها مشکل و محال به نظر می رسد.
چنانکه در بعضی کلمات آنها به صورت آشکار دیده می شود که می گویند «تصور چیزی که خارج از حدود زمان و مکان باشد ممکن نیست.»
5-بحث های انتقامی: موضوع دیگری که جمعی از دانشمندان طبیعی را از ایمان به خدا بازداشت و سبب شد به تمام مقدسات مذهبی پشت پا بزنند همان رفتار بیرحمانه و وحشیانه کشیش ها و پاپ ها با بعضی از دانشمندان علوم طبیعی در آغاز نهضت علمی اخیر اروپا بود، زیرا این موضوع چنان وانمود کرد که افکار علمی با اصول مذهب، سازش ندارد و باید از نظر مذاهب، نظریات علمی را کوبید. این طرز رفتار سبب شد که کینه و دشمنی آشتی ناپذیری در دل این گروه از دانشمندان طبیعی به وجود آید و از خدا، مذهب و طرفداران آن بیزار شوند و برای پیشبرد مقاصد علمی خود با افکار مذهبی بجنگند و خود را در مقابل مسئولیت مذهبی – که مانع از کار آنهاست – قرار ندهند، زیرا تا به اعتقادات مذهبی پایبند بودند دچار این گونه موانع و ناراحتی ها بودند!
6-غرور بیجا! عامل دیگری که در طرز تفکر مادی ها نسبت به خدا و جهان ماوراء طبیعت سهم بسزایی داشت این بود که جمعی از مادی مذهب ها – تصور می نمودند که همه چیز رافهمیده، هیچ مجهولی در عالم برای آنها باقی نمانده و علل طبیعی پدیده ها را کشف کرده و دریافته اند که هر حادثه ای علت مادی دارد.
بنابراین اعتقاد به وجود خدا برای حل معماهای جهان هستی لزومی ندارد! البته نتیجه این طرز تفکر و غرور علمی این است که آنها به همه چیزی بی اعتنا شده و به طور کلی به آنچه از پیشینیان به یادگار مانده بود پشت پا بزنند. حس غرور در گروهی از آنان به اندازه ای شدید بود که تصور کردند با این موفقیت های علمی ناچیز – که در برابر اسرار و رموز جهان آفرینش، حکم قطره و دریا را داشت – تمام اسرار هستی را درک کرده اند و به قول خودشان (کاملا معمای آفرینش و خلقت، برای آنها حل شده است.)
7-دانشمندان شرمگین! موضوع قابل توجه دیگر آن است که بسیاری از مادی گراها به طور غیر مستقیم به آفریننده جهان ایمان دارند و تنها اختلاف آنها با خداپرستان در تعبیر و نامگذاری است، زیرا ما می بینیم که وقتی آنها در مطالعات خود به یک موجود تازه یا اثر نوینی از آثار طبیعت برخورد می کنند با یک جدیت مخصوص برای رسیدن به فایده و نتیجه آن مشغول به تفحص و جستجو شده و گاهی اوقات وقت بسیاری صرف می کنند تا گمشده خود را بجویند.
اینان عملا برای هر چیز نتیجه و فایده ای جستجو می کنند و غالبا تا هدف و منظور خود را نیابند آرام نمی گیرند. این تلاش و تکاپو حکایت از این می کند که آنان برای موجودات، هدف و منظوری معتقدند، گر چه در مقام گفتار به آن معترف نمی‎شوند، ولی عملا ثابت می کنند که در پیدایش موجودات و جهان، هدف و نقشه ای در کار است که با پیشروی علم، پرده از روی آنها برداشته خواهد شد.
گاهی می گویند طبیعت، فلان موجود را برای فلان منظور ساخته است. طبیعت برای پیشگیری از این بیماری، فلان کار را کرده است. طبیعت این عضو را برای فلان منظور در اختیار آن جانور گذارده است.
خلاصه این که برای طبیعت، منظور، هدف، علم، نقشه، هوش سرشار و ... قائل هستند. این جملات و امثال آن در کلمات آنها فراوان است و همان طور که گفته شد اختلاف آنها با خداپرستان تنها در تعبیر و نامگذاری است، یعنی مادی ها، (طبیعت) می گویند و خداپرستان (خدا)، وگرنه هرگز علل طبیعی کور و کر و فاقد اراده و شعور چنین اوصافی را ندارند.
این موضوع در نهاد و فطرت هر کس وجود دارد که هر موجودی در این سازمان وسیع جهان هستی، طبق نقشه معینی ساخته شده و در مسیر و هدف مشخصی سیر می کند و این نقشه دقیق، وسیع و عمومی، حکایت از یک مبدأ فوق العاده بزرگ علم و قدرت می کند.
8-تنها به قاضی رفته ها : از دیگر علت های مخالفت ، بی اطلاعی بسیاری از مادی گرا ها از وضع مذاهب و عقاید صحیح مذهبی ، خصوصا مذهب اسلام است، زیرا اغلب مادی گراها از غرب برخاسته و یا اطلاعات آنها درباره مذاهب از غربی ها گرفته شده است و آنها هم که معمولا از وضع مذاهب – بخصوص مذهب اسلام – بی اطلاع بوده و تنها گروهی از مستشرقین آنها – که خود را برای بررسی مذاهب شرق آماده ساخته بودند – آشنایی مختصری به اصول مذاهب داشته اند، ولی با کمال تأسف، بعضی از مستشرقین به علل خاصی در پاره ای از موارد، بعضی از قضایا را از مجرای اصلی خود منحرف نموده و به صورت دیگری جلوه داده اند. (آفریدگار جهان، حضرت آیت الله مکارم شیرازی به نقل از سایت تبیان)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.