فضایل حضرت زهراء (س) در منابع اهل سنت ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ - ۵۳۷۴ بازدید

۴۰ حدیث از فضایل حضرت زهراء (س) در منابع اهل سنت؟

حدیث 1:
قال رسول اللّه
(صلى الله علیه وآله):

«اذا کانَ
یوْمُ القیامَةِ نادى مُنادٍ: یا اهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا ابْصارَکمْ حَتى تَمُرَّ
فاطِمَة». [1]
(روز قیامت یک
صدائی بلند می شود که: ای مردم غضّ بصر کنید که فاطمة (س) می خواهد عبور کند).
 

حدیث 2:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

کنْتُ اذا اشْتَقْتُ الى رائِحَةِ الجنَّةِ شَمَمْتُ رَقَبَةَ فاطِمَة».[2]
(اگر به بوی
بهشت اشتیاق می کردم فاطمه را بو می کردم).
 

حدیث 3:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«حَسْبُک مِنْ نساءِ العالَمین ارْبَع: مَرْیمَ وَاسیة وَخَدیجَة وَفاطِمَة».[3]
(از زنان عالم
4 نفر بهترین آنند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه (س)).
 

حدیث 4:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«یا عَلِی هذا جبریلُ یخْبِرنِی انَّ اللّهَ زَوَّجَک فاطِمَة».[4]
(یاعلی، جبرئیل
الآن به من خبر دادکه خدا فاطمه را به ازدواج تو درآورد).
 

حدیث 5:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«ما رَضِیتُ حَتّى رَضِیتْ فاطِمَة».[5]
(هیج گاه راضی
نشدم تا فاطمه راضی می شد).
 

حدیث 6:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«یا عَلِی انَّ اللّهَ امَرَنِی انْ ازَوِّجَک فاطِمَة».[6]
(یا علی، خدا
به من دستور داد تا تو را به ازدواج فاطمه درآورم).
 

حدیث 7:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انّ اللّهَ زَوَّجَ عَلیا مِنْ فاطِمَة».[7]
(خدا علی و
فاطمه را به ازدواج درآورد).
 

حدیث 8:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«احَبُّ اهْلِی الی فاطِمَة».[8]
(فاطمه محبوب
ترین اهل من است نزد من).
 

حدیث 9:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«خَیرُ نِساءِ العالَمین ارْبَع: مَرْیم وَاسیة وَ خَدِیجَة وَ فاطِمَة».[9]
(سروران زنان
عالم 4 نفرند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه).
 

حدیث 10:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«سیدَةُ نِساءِ اهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة».[10]
(سرور زنان
بهشت فاطمه است).
 

حدیث 11:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«اوَّلُ مَنْ یدْخُلُ الجَنَّةَ: عَلی وَ فاطِمَة».[11]
(اولین کسی که
وارد بهشت می شود: علی و فاطمه هستند).
 

حدیث 12:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انْزِلَتْ ایةُ التطْهِیرِ فِی خَمْسَةٍ فِی، وَفِی عَلی وَحَسَنٍ وَحُسَینٍ
وَفاطِمَة».[12]
(ایه تطهیر بر
5 نفر نازل شد، بر من و علی و حسن و حسین و فاطمه (علیهم السلام)).
 

حدیث 13:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«افْضَلُ نِساءِ اهْل الجَنَّةِ: مَرْیمُ وَاسیةُ وَ خَدیجَةُ وَ فاطِمَة».[13]
(بهترین زنان
اهل بهشت چهار نفرند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه).
 

حدیث 14:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«اوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة».[14]
(اوّلین کسی که
وارد بهشت می شود فاطمه است).
 

حدیث 15:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«المَهْدِی مِنْ عِتْرَتی مِنْ وُلدِ فاطِمَة».[15]
(مهدی از عترت
من از ولد فاطمه می باشد).
 

حدیث 16:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطمَ ابْنَتِی فاطِمَة وَوُلدَها وَمَنْ احَبًّهُمْ مِنَ
النّارِ فَلِذلِک سُمّیتْ فاطِمَة».[16]
(خدای تبارک و
تعالى آتش را بر دخترم فاطمه وپسرانش وکسی که آنان را دوست بدارد دور و منع کرده
است، و به همین دلیل است که اسمش فاطمه است).
 

حدیث 17:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة انْتِ اوَّلُ اهْلِ بَیتی لُحُوقا بِی».[17]
(ای فاطمه، تو
اوّلین نفری هستی که از عترتم بعد از من به نزد من می آیی).
 

حدیث 18:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یسُرُّنِی ما یسُرُّها».[18]
(فاطمه پاره تن
من است، هر چه او را خوش حال کند مرا خوش می کند).
 

حدیث 19:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة سِیدةُ نِساءِ اهْلِ الجَنِّة».[19]
(فاطمه سرور
زنان اهل بهشت است).
 

حدیث 20:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّی فَمَنْ اغْضَبَها اغْضَبَنِی».[20]
(فاطمه پاره تن
من است، هر چه او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده است).
 

حدیث 21:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة خُلِقَتْ حورِیةٌ فِی صورة انسیة».[21]
(فاطمه یک
حوریه خلق شد به صورت انسیه).
 

حدیث 22:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة حَوْراءُ ادَمیةَ لَم تَحضْ وَلَمْ تَطْمِث».[22]
(فاطمه حوریه
انسیه است، حیض و نفاس ندارد).
 

حدیث 23:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة احَبُّ الی مِنْک یا عَلِی وَانْتَ اعَزُّ عَلَی مِنْها».[23]
(فاطمه از تو
یا علی نزد من محبوب تر است، و تو نزد من از او عزیزتر می باشی).
 

حدیث 24:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی وَهِی قَلْبِی وَهِی روُحِی التی بَینَ جَنْبِی».[24]
(فاطمه پاره تن
من است، و او قلب من است، و روحی که بین من است).
 

حدیث 25:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة سیدَةُ نِساءِ امَّتِی».[25]
(فاطمه سرور
زنان امّت من است).
 

حدیث 26:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یؤلِمُها ما یؤْلِمُنِی وَیسَرُّنِی ما یسُرُّها».[26]
(فاطمه پاره تن
من است، هر چه او را بیازارد مرا آزرده است، و هرچه او را مسرور گرداند مرا مسرور
کرده است).
 

حدیث 27:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی مَنْ اذاهَا فَقَدْ اذانِی».[27]
(فاطمه پاره تن
من است، هر که او را مرا بیازارد مرا آزرده است).
 

حدیث 28:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة بَهْجَةُ قَلْبِی وَابْناها ثَمْرَةُ فُؤادِی».[28]
(فاطمه بهجت و
سرور قلب من است، و دو پسرش میوه دل من هستند).
 

حدیث 29:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة لَیسَتْ کنِساءِ الادَمیین».[29]
(فاطمه مثل
زنان آدمیین نیست).
 

حدیث 30:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة انّ اللّهَ یغْضِبُ لِغَضَبَک».[30]
(ای فاطمه، خدا
با غضب تو غضبناک می شود).
 

حدیث 31:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَة انّ اللّهَ غَیرُ مُعَذِّبِک وَلا احَدٍ مِنْ وُلْدِک».[31]
(ای فاطمه خدا
نه تو را عذاب می دهدنه کسی از پسرانت را)
 

حدیث 32:
قال
رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«کمُلَ مِنَ الرِّجال کثِیرُ وَلَمْ یکمُلْ مِنَ النساءِ الا ارْبَع: مَرْیم
وَاسِیة وَخَدیجة وَفاطِمة»[32]
(از مردان خیلی
به کمال رسیدند، ولی از زنان فقط 4 نفر: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه)
 

حدیث 33:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«لیلة عرج بی الى السماء رایت على باب الجنّة مکتوبا: لا اله الا الله، محمّد رسول
الله، علی حبیب الله، الحسن والحسین صفوة الله، فاطمة خیرة الله، على مبغضیهم لعنة
الله»[33]
(شبی که به
معراج رفتم بر در بهشت دیدم نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی
ولی الله، حسن و حسین مصطفایان خدا، فاطمه برگزیده خدا، لعنت خدا بر مبغضین آنان).
 

حدیث 34:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«لو کان الحسن شخصا لکان فاطمة، بل هی اعظم، ان فاطمة ابنتی خیر اهل الارض عنصرا و
شرفا و کرما».[34]
(اگر احسان شخص
بود، فاطمه می بود، بلکه او اعظم است، فاطمه دختر من بهترین اهل زمین است در کرم و
عنصر و شرف).
 

حدیث 35:
خرج
رسول الله (صلى الله علیه وآله) و هو اخذ بید فاطمة (سلام الله علیها) فقال:

«من عرف هذا فقد عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمة بنت محمّد و هی قلبی و روحی التی
بین جنبی».[35]
پیامبر اکرم
(ص) خارج شدند در حالی که دست حضرت فاطمه (س) را گرفته بودند، سپس گفتند: (هر کس او
را می شناسد شناخته است، و هر که که او را نمی شناسد پس او فاطمه دختر محمد است، و
او قلب من است و روحی که بین من است).
 

حدیث 36:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«انّما سمّیت فاطمة لانّ الله عزّوجلّ فطم من احبّها من النّار»[36]
(فاطمه «فاطمه»
نامیده شد چون که خدا محبّان او را از آتش دور گردانیده است)
 

حدیث 37:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«اتانی جبرئیل قال: یا محمّد انّ ربّک یحبّ فاطمة فاسجد، فسجدت، ثمّ قال: انّ الله
یحبّ الحسن و الحسین فسجدت، ثمّ قال: انّ الله یحبّ من یحبّهما».[37]
(جبرئیل نزد من
امد وگفت: یا محمّد، خدا فاطمه را دوست دارد، پس سجده کن، سجده کردم، سپس گفت: خدا
حسن وحسین را هم دوست دارد، پس سجده کردم، سپس گفت: خدا دوست دارد هر کس که آن دو
را دوست بدارد).
 

حدیث 38:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«ان فاطمة شعرة منی فمن اذى شعرة منی فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى الله، ومن اذى
الله لعنه ملء السماوات والارض».[38]
(فاطمه موئی از
من است، پس کسی که موئی از من را بیازارد مرا آزرده است، وکسی که مرا بیازارد خدا
را آزرده است، وکسی خدا را بیازارد خدا او را به اندازه زمین و آسمان لعنتش می
کند).
 

حدیث 39:
قال
رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«یا سلمان، حبّ فاطمة ینفع فی مئة من المواطن، ایسر تلک المواطن: الموت، والقبر،
والمیزان، والمحشر، والصراط، والمحاسبة، فمن رضیت عنه ابنتی فاطمة، رضیت عنه، ومن
رضیت عنه رضی الله عنه، ومن غضبت علیه ابنتی فاطمة، غضبت علیه، ومن غضبت علیه غضب
الله علیه، یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها امیر المؤمنین علیا، وویل لمن یظلم
ذرّیتها وشیعتها».[39]
(ای سلمان، حبّ
فاطمه در 100 جا نافع و مفید است، میسّرترین و راحت ترین آن جا ها: هنگام مردن، در
قبر، در میزان، در محشر، در صراط، در محاسبه، پس هر که که دخترم فاطمه از او راضی
شود من هم از او راضی میشوم وکسی که من از او راضی شوم خدا از او راضی می شود، وهر
کس که دخترم فاطمه بر او غضب کند من هم بر او غضبناک میشوم، وهر کس که من بر او
غضبناک شوم خدا بر او غضبناک می شود، ای سلمان، وای برکسی که به او وبه شوهر او
امیر المؤمنین علی ظلم وستم کند، ووای بر کسی که به نسل و شیعه او ظلم وستم کند).
 

حدیث 40:

(قرأ رسول الله (صلى الله علیه وآله) هذا الایة: (فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر
فیها اسمه) فقام الیه رجل فقال: «ای بیوت هذه یا رسول الله ؟ قال: بیوت الانبیاء،
فقام الیه ابوبکر فقال: یا رسول الله اهذا البیت منها ؟ -مشیرا الى بیت علی وفاطمة
علیهما السلام-قال: نعم، من افاضلها»[40]
(رسول خدا (ص)
این ایه را خواند: (در خانه هائی که خدا اجازه داده است که بالا روند وذکر او در
آنها به بزرگی یاد شود) پس کسی بلند شد وسؤال کرد: کدام بیوتی هستند اینها یا رسول
الله ؟ فرمودند: بیوت انبیاء، پس ابوبکر بلند شد وگفت: یا رسول الله این خانه هم
ضمن آنان است ؟ -اشاره به خانه حضرت علی وحضرت فاطمه علیهما السلام کرده بود-
پیامبر (ص) فرمودند: بله، از بهترینان آن بیوت است).
 
پی
نوشت ها:


[1] کنز
العمّال ج 13 ص 91 و 93/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج 5 ص 96/ الصواعق
المحرقة ص 190/ اسد الغابة ج 5 ص 523/ تذکرة الخواص ص 279/ ذخائر العقبى ص
48/ مناقب الامام علی لابن المغازلی ص 356/ نور الابصار ص 51 و 52/ ینابیع
المودّة ج 2 باب 56 ص 136.

[2]
منتخب کنز العمّال ج 5 ص 97/ نور الابصار ص 51/ مناقب الامام علی لابن
المغازلی ص 360.

[3]
مستدرک الصحیحین ج 3 باب مناقب فاطِمَة ص 171/ سیر اعلام النبلاء ج 2 ص
126/ البدایة والنهایة ج 2 ص 59/ مناقب الامام علی لابن المغازلی ص 363.

[4]
مناقب الامام علی من الریاض النضرة: ص 141.

[5]
مناقب الامام علی لابن المغازلی: ص 342.

[6]
الصواعق المحرقة باب 11 ص 142/ ذخائر العقبى ص 30 و 31/ تذکرة الخواص ص
276/ مناقب الامام علی من الریاض النضرة ص141/ نور الابصار ص53.

[7]
الصواعق المحرقة ص 173.

[8]
الجامع الصغیر ج 1 ح 203 ص 37/ الصواعق المحرقة ص 191/
ینابیع المودّة ج 2 باب 59 ص 479/ کنز العمّال ج 13 ص93.

[9]
الجامع الصغیر ج 1 ح 4112 ص 469/ الاصابة فی تمییز الصحابة ج 4 ص 378/
البدایة والنهایة ج 2 ص 60/ ذخائر العقبى ص 44.

[10]
کنز العمّال ج13 ص94/ صحیح البخاری، کتاب الفضائل، باب مناقب فاطمة/
البدایة والنهایة ج 2 ص61.

[11]
نور الابصار ص 52/ شبیه به ان در کنز العمّال ج 13 ص 95.

[12]
اسعاف الراغبین ص 116/ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة.

[13]
سیر اعلام النبلاء: ج 2 ص 126/ذخائر العقبى: ص 44.

[14]
ینابیع المودّة ج2 ص322 باب56.

[15]
الصواعق المحرقة ص237.

[16]
کنز العمال ج6 ص219.

[17]
حلیة الاولیاء ج 2 ص 40/ صحیح البخاری کتاب الفضائل/کنز العمّال ج 13 ص 93/
منتخب کنز العمّال ج 5 ص 97.

[18]
الصواعق المحرقة ص 180 و 232/ مستدرک الحاکم / معرفة ما یجب لال البیت
النبوی من الحق على من عداهم ص 73/ ینابیع المودّة ج 2 باب 59 ص 468.

[19]
صحیح البخاری ج 3 کتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَة ص 1374/ مستدرک الصحیحین
ج 3 باب مناقب فاطِمَة ص 164/ سنن الترمذی ج 3 ص 226/ کنز العمّال ج 13 ص
93/ منتخب کنز العمّال ج 5 ص 97/ الجامع الصغیر ج 2 ص 654 ح 5760/ سیر
اعلام النبلاء ج 2 ص 123/ الصواعق المحرقة ص 187 و 191/ خصائص الامام علی
للنسائی ص 118/ ینابیع المودّة ج 2 ص 79/ الجوهرة فی نسب علی واله ص 17/
البدایة والنهایة ج 2 ص 60.

[20]
صحیح البخاری ج 3 کتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَة ص 1374/ خصائص الامام علی
للنسائی ص 122/ الجامع الصغیر ج 2 ص 653 ح 5858/ کنز العمّال ج 3 ص 93 ـ
97/ منتخب بهامش المسند ج 5 ص 96/ مصابیح السنّة ج 4 ص 185/ اسعاف الراغبین
ص 188/ ذخائر العقبى ص 37/ ینابیع المودّة ج 2 ص 52 ـ 79.

[21]
مناقب الامام علی لابن المغازلی ص 296.

[22]
الصواعق المحرقة ص 160/ اسعاف الراغبین ص 188/ کنز العمّال ج 13 ص 94/
منتخب کنز العمّال ج 5 ص 97.

[23]
مجمع الزوائد ج 9 ص 202/ الجامع الصغیر ج 2 ص 654 ح 5761/ منتخب کنز
العمّال ج 5 ص 97/ اسد الغابة ج 5 ص 522/ ینابیع المودّة ج 2 باب 56 ص 79/
الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص 191.

[24]
نور الابصار ص 52.

[25]
سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 127/صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب
فاطمة/مجمع الزوائد ج 2 ص 201/اسعاف الراغبین ص 187.

[26]
مناقب الخوارزمی ص 353.

[27]
السنن الکبرى ج 10 باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده ص 201/ کنز
العمّال ج 13 ص 96/نور الابصار ص52/ ینابیع المودّة ج 2 ص 322.

[28]
ینابیع الموّدة ج 1 باب 15 ص 243.

[29]
مجمع الزوائد ج 9 ص 202.

[30]
الصواعق المحرقة ص 175/ مستدرک الحاکم، باب مناقب فاطمة / مناقب الامام علی
لابن المغازلی ص 351.

[31]
کنز العمّال ج13 ص96/ منتخب کنز العمّال بهامش مسند احمد ج5 ص97/ اسعاف
الراغبین بهامش نور الابصار ص118.

[32]
نور الابصار ص 51.

[33]
تاریخ بغداد: 1/259 تاریخ دمشق: 14/170 لسان المیزان: 5/70.

[34]
مقتل الحسین: 1/60.

[35]
الفصول المهمّة: 146 نور الابصار: 53.

[36]
مجمع الزوائد: 9/201.

[37]
لسان المیزان: 3/275 .

[38]
حلیة الاولیاء: 2/40.

[39]
فرائد السمطین: 2 باب 11 ح 219 کشف الغم: 1/467.

[40]
الدر المنثور: 6/203 تفسیر ایة النور،  روح المعانی: 18/174 تفسیر الثعلبی:
7/107 الکشف والتبیان للمسفوی: 72.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام.امیداست درترویج شعائراسلامی موفق ومنصورباشید.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.