فهرست منابع عرفان نظری و عملی و ادبی ۱۳۹۲/۷/۳۰ - ۸۶ بازدید

ارشاد ذوی العقول الی براءه الصوفیه من الاتحاد والحلول/ احمد ابن شیخ محمد مصطفی قادری نبوی شافعی بریلی سیلانی.
انه الحق/ آیت الله حسن زاده آملی.
اوصاف الاشراف/ خواجه نصیرالدین طوسی.
التجلیات الالهیه/ شیخ الاکبر محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی حاتمی طایی.
التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکه الانسانیه.

jpg_39. ارشاد ذوی العقول الی براءه الصوفیه من الاتحاد والحلول/ احمد ابن شیخ محمد مصطفی قادری نبوی شافعی بریلی سیلانی.
انه الحق/ آیت الله حسن زاده آملی.
اوصاف الاشراف/ خواجه نصیرالدین طوسی.
التجلیات الالهیه/ شیخ الاکبر محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی حاتمی طایی.
التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکه الانسانیه.

ترجمه نفحات الهیه/ محمد خواجوی.
تعلیقات علی شرح «فصوص الحکم» و «مصباح الانس»/ امام خمینی.
تفسیر ابن عربی (تاویلات عبدالرزاق)/ ابن عربی ابوعبدالله محیی الدین محمد.
تفسیر التستری/ سهل بن عبدالله تستری.
تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده/ سلطان محمد گنابادی.
جمال آفتاب/ سید محمدحسین طباطبایی.
حجاب هستی (چهار رساله الهی)/ محی الدین ابن عربی.
خوشه های طلایی/ محمدعلی مجاهدی (پروانه).
الدره الفاخره فی تحقیق مذهب الصوفیه والمتکلمین والحکماء المتقدمین/ عبدالرحمن جامی.
دروس معرفت نفس/ آیت الله حسن زاده آملی.
رسایل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی/ حکیم قاینی.
شرح فصوص الحکم قیصری (حسن زاده آملی)/ آیت الله حسن زاده آملی.
العروه لاهل الخلوه والجلوه (عربی)/ احمد بن محمد بن احمد بیابانکی (علاءالدوله سمنانی).
عقله المستوفر/--.
کتاب العقل (المسایل فی اعمال القلوب والجوارح) /ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبی.
کتاب المکاسب (المسایل فی اعمال القلوب والجوارح).
کیمیای سعادت/ ابوحامد غزالی.
مجموعه رسایل الامام الغزالی/ ابوحامد غزالی.
مجموعه رسایل و مصنفات کاشانی/ کمال الدین عبد رزاق کاشانی.
مصباح الانس/ حمزه فناری.
مصیبت نامه (طبع قدیم)/ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری.
مفتاح الغیب (مصباح الانس)/ صدرالدین قونوی - محمد خواجوی.
ممد الهمم در شرح فصوص الحکم/ آیت الله حسن زاده آملی.
نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص/ نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی.
نقد النقود فی معرفه الوجود/ سید حیدر آملی.
الهی نامه/ آیت الله حسن زاده آملی.

عرفان ادبی

دیوان ابن عربی/ محی الدین ابن عربی.
دیوان منصور حلاج/ حلاج حسین بن منصور.
وصلت نامه (لسان الغیب)/ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری.
کنوز العرفان و رموز الایقان/ قزوینی محمدصالح.
ترجمان الاشواق (ترجمه)/ محی‌الدین ابن عربی.
مصیبت نامه (طبع جدید)/ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری.
نفثه المصدور دوم (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
نفثه المصدور اول (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ یا فرهنگ نمادهای عرفانی در زبان فارسی/ شرف الدین حسین بن الفتی تبریزی.

عرفان ادبی، عرفان عملی

ابداع الکتابه و کتابه الابداع (شرح القصیده العینیه)/ حکیم سعاد.
اسرار الصلوه (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
انتها نامه/ بن جلال الدین محمد بلخی مشهور به سلطان ولد بهاءالدین محمد.
تحفه علاییه (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
تفسیر مثنوی (سلماسی زاده)/ دکتر جواد سلماسی زاده.
تمهیدات/ عین القضات همدانی.
حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه/ ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی.
راز ربانی (اسرار الوحی سبحانی)/ نسفی.
رساله در معنی عرفانی علم صرف (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
سوانح (مجموعه آثار فارسی احمد غزالی)/ احمد غزالی.
عوارف المعارف (ترجمه)/ شیخ شهاب الدین سهروردی.
کنوز الحکمه/ شیخ احمد جام.
مجموعه رسایل فارسی خواجه عبدالله انصاری/ خواجه عبدالله انصاری.
مرآه الافراد/ پیر جمال‌الدین اردستانی.
مرتع الصالحین و زادالسالکین (این برگهای پیر)/ نجیب مایل هروی.
مظهر العجایب و مظهر الاسرار/ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری.
معارف (بهاء ولد)/ بهاءالدین محمد.
معارف (سلطان ولد)/ بن جلال الدین محمد بلخی مشهور به سلطان ولد بهاءالدین محمد.
مقالات شمس تبریزی/ شمس تبریزی.
مکاتیب عبدالله قطب/ قطب عبدالله.
مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری/ خواجه عبدالله انصاری.
منطق الطیر/ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری.
ینبوع الاسرار/ کمال الدین حسین خوارزمی.

عرفان ادبی، عرفان نظری

اسرار الشهود فی معرفه الحق المعبود/ شمس الدین محمد اسیری لاهیجی.
اشعه اللمعات/ جامی شیخ نورالدین عبدالرحمن.
اعتقادات (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
اعتقادیه (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
آفاق معرفت (تبصره المبتدی و تذکره المنتهی)/ صدرالدین قونوی.
خمخانه وحدت/ علاءالدوله سمنانی.
دیوان ابن فارض/ ابن فارض.
دیوان الحقایق و مجموع الرقایق/ شیخ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی.
دیوان الحلاج/ حلاج حسین بن منصور.
دیوان شیخ احمد جام/ احمد جام.
دیوان کامل شاه نعمت الله ولی/ بن عبدالله نعمت الله.
رساله الطیور (مجموعه آثار فارسی احمد غزالی)/ ابوحامد غزالی.
رساله در معنی قابلیت (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
رساله شق قمر و ساعت (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
زبده الحقایق/ شیخ عزیزالدین نسفی.
ست العجم بنت النفیس البغدادیه/ شیخ محمود شبستری.
شرح حدیث ان لکل شیء قلباً (چهارده رساله فارسی)/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
شرح دیوان ابن الفارض/ عبدالغنی نابلسی و بورینی.
شرح گلشن راز (اردبیلی)/ حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی.
شرح گلشن راز (سبزواری)/ حاجی ملا محمدابراهیم السبزواری.
شرح نظم الدر (شرح قصیده تاییه ابن فارض) /صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
العروه لاهل الخلوه و الجلوه (فارسی)/ احمد بن محمد بن احمد بیابانکی (علاءالدوله سمنانی).
گلشن راز/ شیخ محمود شبستری.
لوایح (سه رساله در تصوف)/ نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی.
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز/ محمد لاهیجی گیلانی.
نسایم گلشن (شرح گلشن راز)/ مولانا محمود داعی شیرازی.

عرفان عملی

آداب النفوس/ ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبی.
ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق/ عبدالله بن محمد بن بن ابی‌بکر قلانسی نسفی.
الاصول العشره (ترجمه و شرح)/ کبری.
الاعمال الصوفیه/ محمد بن عبد جبار بن حسن نفری.
الانوار القدسیه فی معرفه قواعد الصوفیه/ عبدالوهاب شعرانی.
ایقاظ الهمم فی شرح الحکم/ بن عجیبه الحسنی ابوالعباس احمد.
البحر المورود فی المواثیق والعهود/ عبدالوهاب شعرانی.
تاج العروس الحاوی لتهذیب النفوس/ ابن عطاءالله السکندری تاج الدین احمد.
تحفه اهل العرفان/ ابراهیم بن صدرالدین روزبهان ثانی.
تذکره ریاض العارفین/ الکهنوی آفتاب رای.
ترتیب السلوک/ ابن عطاءالله السکندری تاج الدین احمد.
ترجمه کتاب تعرف/ ابوبکر محمد کلاباذی.
تسنیم المقربین/ انصاری.
التلقینات الاربعه (مخطوط نادر من رسایل ابن عربی)/ محی‌الدین ابن عربی.
تنبیه المغترین/ عبدالوهاب شعرانی.
تهذیب الاسرار فی اصول التصوف/ ابو سعید خرکوشی.
التوفیق فی آداب الطریق/ ابن عطاءالله السکندری تاج الدین احمد.
جامع السعادات/ ملا مهدی نراقی.
الجوهر المضییه فی سلوک الطالب و نصح البریه/ بن ابی المجد بن قریش الدسوقی الامام القطب ابراهیم.
چشیدن طعم وقت میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر/ محمدرضا شفیعی کدکنی.
چهل مجلس/ علاءالدوله سمنانی.
الحب والمحبه الالهیه من کلام الشیخ الاکبر/ محمود محمود غراب.
حدایق الحقایق/ شمس دین رازی محمد بن ابوبکر بن عبد قادر.
ختم الاولیاء/ شیخ ابوعبدالله بن الحسن حکیم ترمذی.
ردع الفقرا عن دعوی الولایه الکبری/ عبدالوهاب شعرانی.
الرساله القشیریه/ ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری النیشابوری.
رساله فی ادب العلم (ترتیب السلوک)/ احمد بن عطاءالله السکندری.
رسایل ابن سبعین/ ابن سبعین اشبیلی مرسی اندلسی عبدالحق بن ابراهیم بن محمد.
الرعایه لحقوق الله/ ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبی.
سر الاسرار (ترجمه)/ عبدالقادر گیلانی.
سر الاسرار و مظهر الانوار فیما یحتاج الیه الابرار/ عبدالقادر جیلانی.
السر فی انفاس الصوفیه/ جنید بغدادی.
شرح الانفاس الروحانیه لایمه السلف الصوفیه/ بن عبدالملک الدیلمی شمس الدین ابوثابت محمد.
شرح التعرف لمذهب التصوف/ خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری.
شرح مصباح الشریعه (گیلانی)/ عبد رزاق گیلانی.
شرح منازل السایرین (تلمسانی)/ عفیف الدین سلیمان بن علی تلمسانی.
شرح منازل السایرین (قاسانی)/ عبد رزاق قاسانی.
شرح مواقف النفری/ عفیف الدین سلیمان بن علی تلمسانی.
شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان/ عین قضاه همدانی.
صفوه الصفا/ بن اسمعیل بزاز (ابن بزاز اردبیلی) درویش توکلی.
علم القلوب/ ابوطالب مکی.
غلطات السالکین (رساله القدس)/ روزبهان بقلی شیرازی.
الفتح الربانی و الفیض الرحمانی/ شیخ عبدالقادر جیلانی.
فصل الخطاب/ خواجه محمد پارسا.
فوایح الجمال و فواتح الجلال/ کبری شیخ نجم‌الدین.
فوایح الجمال و فواتح الجلال (ترجمه)/ نجم‌الدین کبری.
فواید الفواد/ امیرحسن سجزی.
قوت القلوب فی معامله المحبوب/ مکی ابوطالب.
کتاب المواقف/ محمد بن عبد جبار بن حسن نفری.
کتاب الیقین/ محی‌الدین ابن عربی.
کشف المحجوب (معرب)/ ابوالحسن علی هجویری.
الکمالات الالهیه فی الصفات المحمدیه/ شیخ عبدالکریم بن ابراهیم بن عبدالکریم جیلی.
کیفیه السلوک الی رب العالمین/ شیخ ابوعبدالله بن الحسن حکیم ترمذی.
لطایف الالهیه فی شرح مختارات من الحکم العطاییه/ ابن عطاءالله السکندری تاج الدین احمد.
اللمع فی التصوف/ ابو نصر عبدالله بن علی السراج الطوسی.
اللمع فی التصوف (ترجمه)/ ابونصر عبدالله بن علی السراج الطوسی.
الله القصد المجرد فی معرفه الاسم المفرد/ ابن عطاءالله السکندری تاج الدین احمد.
مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین/ ابی عبدالله محمد بن ابی‌بکر بن ایوب ابن قیم جوزیه.
مرموزات اسدی در مزمورات داودی/ رازی نجم‌الدین.
المسایل فی اعمال القلوب والجوارح/ ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبی.
المسایل فی الزهد (المسایل فی اعمال القلوب)/ ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبی.
مشرب الارواح/ روزبهان بقلی شیرازی.
مصباح الشریعه/ منسوب به امام صادق علیه‌السلام.
المصباح فی التصوف/ حمویه سعدالدین.
المفاخر العلیه فی المآثر الشاذلیه/ احمد بن محمد بن عیاد الشافعی الشاذلی.
مفتاح المعیه فی دستور الطریقه النقشبندیه/ سید عبدالغنی نابلسی.
مفتاح الهدایه و مصباح الکفایه/ بن عثمان محمود.
مکاشفه القلوب المقرب الی علام الغیوب/ ابو حامد غزالی.
منارات السایرین الی حضره الله و مقامات الطایرین/ نجم‌الدین رازی دایه.
منازل السایرین/ خواجه عبدالله انصاری.
المناظر الالهیه/ شیخ عبدالکریم بن ابراهیم بن عبدالکریم جیلی.
نتایج الافکار القدسیه فی بیان شرح الرساله القشیریه/ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری.
نشر المحاسن الغالیه فی فضایل مشایخ الصوفیه اصحاب المقامات العالیه/ عبدالله بن اسعد الیافعی شافعی.
واقح الانوار القدسیه فی بیان العهود المحمدیه/ ابی المواهب عبدالوهاب بن احمد احمد بن علی انصار ی شافعی مصری معروف به شعرانی.

عرفان نظری

الاذکار الموصله الی حضره نور الانوار (رسالتان فی الحکمه المتعالیه والفکر الروحی)/ حسن بن حمزه بن محمد بلاسی شیرازی.
اسرار النقطه (ترجمه)/ سید علی همدانی.
الانسان الکامل (جیلی)/ شیخ عبدالکریم بن ابراهیم بن عبدالکریم جیلی.
انشاء الدوایر/ محی الدین ابن عربی.
التجرید فی کلمه التوحید/ ابی فتح مجدالدین احمد بن محمد غزالی طوسی.
تمهید القواعد/ صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی.
التمهید فی شرح قواعد التوحید (ترجمه و شرح)/ صاین الدین علی ترکه.
جامع الاسرار و منبع الانوار/ سید حیدر آملی.
جواهر النصوص فی شرح الفصوص/ شیخ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی.
حکم الفصوص و حکم الفتوحات/ شیخ الاکبر محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی حاتمی طایی.
رساله فی اسرار الحروف (رساله‌های نعمت الله ولی ج ۳)/ محی‌الدین ابن عربی.
شجره الکون (مجموعه رسایل ابن عربی ج ۱)/ محی‌الدین ابن عربی.
شرح الاسماء الحسنی/ ابوالمعالی صدرالدین القونوی.
شرح فصوص (ابن ترکه)/ صاین الدین علی ترکه.
شرح فصوص (پارسا)/ خواجه محمد پارسا.
شرح فصوص (قاسانی)/ عبد رزاق کاشانی.
شرح فصوص الحکم (الغراب)/ الغراب محمود محمود.
شرح فصوص الحکم (بالی زاده)/ مصطفی بن سلیمان بالی زاده حنفی.
شرح فصوص الحکم (جامی)/ ملا عبدالرحمن بن احمد بن محمد.
شرح فصوص خوارزمی (مایل هروی)/ تاج‌الدین حسین خوارزمی.
شرح فصوص قیصری (آشتیانی)/ محمد داود قیصری.
شرح کلمات الصوفیه الرد علی ابن تیمیه من کلام الشیخ الاکبر/ محمود محمود غراب.
شرح مقدمه قیصری/ محی‌الدین ابن عربی.
شرح مناقب محیی‌الدین عربی/ سید صالح موسوی خلخالی.
عشق و عرفان (ترجمه الحب والمحبه الالهیه)/ الغراب محمود محمود.
الفکوک/ صدرالدین قونوی - محمد خواجوی.
قاب قوسین ملتقی الناموسین فی معرفه سید الکونین/ شیخ عبدالکریم بن ابراهیم بن عبدالکریم جیلی.
القواعد الکشفیه الموضحه لمعانی الصفات الالهیه/ شیخ عبدالوهاب شعرانی قطب ربانی.
کتاب الوجود/ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی.
کشف ما یرد به علی الفصوص المسمی عین الحیاه/ ابی الفتح محمد بن مظفر الدین المکی.
کلیدهای فهم فصوص الحکم (ترجمه مفاتیح الفصوص)/ مفتاح عبدالباقی.
مجموعه آثار آقا محمدرضا قمشه‌ای/ محمدرضا قمشه‌ای.
مشارق الدراری شرح تاییه ابن فارض/ سعیدالدین فرغانی.
مصباح الانس (ترجمه)/ شمس‌الدین محمد حمزه فناری.
المصباح فی مکاشفه بعث الارواح/ ابومحمد صدرالدین روزبهان بن ابونصر البقلی.
مفاتیح الغیب/ صدرالمتالهین.
المفاتیح الوجودیه لکتاب الفصوص الحکم/ عبدالباقی مفتاح.
المقدمات من کتاب نص النصوص/ سید حیدر آملی.
مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم/ محمد داود قیصری.
منتهی المدارک فی شرح تاییه ابن فارض/--.
منظومه اسماءالله الحسنی/ عبدالقادر جیلانی.
النصوص/ صدرالدین قونوی.
نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص/ مسعود بن عبدالله شیرازی (بابارکنا).
نظریه وحده الوجود بین ابن عربی والجیلی/ سهیله عبدالباعث الترجمان.
النفحات الالهیه/ صدرالدین محمد قونوی.
نقش الفصوص (نقد النصوص)/ محی‌الدین ابن عربی.
الیواقیت والجواهر فی بیان عقاید الاکابر/ شعرانی مصری لحنفی بن عربی شیخ عبد وهاب بن احمد بن علی.

عرفان عملی، عرفان نظری

بیان التنزیل/ بن محمد نسفی عزیز.
شرح حکم الشیخ الاکبر/ محی‌الدین ابن عربی.
الواضح المنهاج فی نظم ما للتاج/ بن عربی بنیس علامه شیخ عبدالکریم.
شرح الاربعین حدیثا/ ابوالمعالی صدرالدین القونوی.
بحرالمعارف/ همدانی - استاد ولی مولی عبدالصمد - حسین.
الانسان الکامل (نسفی)/ عزیزالدین نسفی.
شرح شطحیات/ روزبهان بقلی شیرازی.
مکتوبات (معرب)/ احمد الفاروقی السرهندی.
الفتوحات المکیه/ محی‌الدین ابن عربی.
شمس المعارف الکبری/ احمد بن علی البونی.
کتاب الوصایا (رسایل ابن العربی)/ محیی‌الدین بن عربی.
بستان السیاحه/ میرزا زین العابدین شیروانی.
غور الامور/ امام ابی عبدالله محمد بن علی بن الحسن بن بشر شهیر به حکیم ترمذی.
کتاب المعرفه/ محی‌الدین بن عربی.
کتاب الاسفار عن نتایج الاسفار (رسایل ابن العربی)/ شیخ الاکبر محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی حاتمی طایی.
انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه/ سید حیدر آملی.
المیزان الذریه المبینه لعقاید الفرق العلیه/ عبدالوهاب شعرانی.
شجون المسجون و فنون المفتون/ محی‌الدین ابن عربی.
الجوهر المصون و السر المرقوم فیما تنتجه الخلوه/ شیخ عبدالوهاب شعرانی قطب ربانی.
شرح القیصری علی تاییه ابن الفارض/ داود بن محمود قیصری.
رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم/ آیت الله حسن زاده آملی.
ترجمه شرح دعای سحر/ سید احمد فهری زنجانی.

اخلاق و عرفان

شرح حدیث جنود عقل و جهل (طبع جدید)/ امام خمینی.
شرح مناجات شعبانیه/ محمدی گیلانی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.