قبل از آفرینش جهان ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ - ۴۷۰۹ بازدید

قبل از آفرینش جهان

 
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; «&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;» &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; «&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;» &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. (۱) &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;.&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; «&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;»&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; -
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; - &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;: «&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۸;&#۱۵۷۴;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۶;
&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴; &#۱۶۱۰;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۴; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۴;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۳;
&#۱۵۶۳;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;».(۲) &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;:۱. &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹; &#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.۲. &#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴; &#۱۶۱۰;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۴; &#۱۶۰۱;&#۱۶۱۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۴;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;».(۳) &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; «&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;» &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;.(۴)&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; «&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;» &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۶۹; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.(۵)&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.(۶) &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. 

&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;:۱. &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۳۸ &#۱۶۰۸; ۱۳۹
.۲. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
۲۹
.۳. &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;.۴. &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۲۳&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۱۳۴ &#۱۶۰۸; ۱۳۵
.۵. &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۴۶ – ۴۹
.۶. &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱۹&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۶۱۱
.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.