مبانى نظرى تهدیدات نرم ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ - ۵۹۴ بازدید

مبانى نظرى تهدیدات نرمآگاهى فرهنگى
براى تبیین مبانى نظرى تهدیدات نرم از الگوهاى مختلفى استفاده شده است. یکى از این الگوهاى نظرى، الگوى فرهنگى «وندرلى»(۱) است.
از منظر «وندرلى» فرهنگ(۲) عبارت از مجموعه نظرات، نگرش ها، آداب و رسوم، سنت ها و رفتارها است. از نظر او فرهنگ در گذر تاریخ و بر اثر عوامل متنوعى نظیر عوامل تاریخ، مذهب، زبان، هویت قومى، حماسه ها، افسانه ها و جز آن، فرابالیده است و لاجرم هر نوع تغییرى در آن، مستلزم درک عمیق هریک از این عوامل است. به تعبیر روشن تر، ایجاد تغییر در عناصر یک فرهنگ مستلزم آگاهى فرهنگى(۳) است.

مبانى نظرى تهدیدات نرمآگاهى فرهنگى
براى تبیین مبانى نظرى تهدیدات نرم از الگوهاى مختلفى استفاده شده است. یکى از این الگوهاى نظرى، الگوى فرهنگى «وندرلى»(1) است.
از منظر «وندرلى» فرهنگ(2) عبارت از مجموعه نظرات، نگرش ها، آداب و رسوم، سنت ها و رفتارها است. از نظر او فرهنگ در گذر تاریخ و بر اثر عوامل متنوعى نظیر عوامل تاریخ، مذهب، زبان، هویت قومى، حماسه ها، افسانه ها و جز آن، فرابالیده است و لاجرم هر نوع تغییرى در آن، مستلزم درک عمیق هریک از این عوامل است. به تعبیر روشن تر، ایجاد تغییر در عناصر یک فرهنگ مستلزم آگاهى فرهنگى(3) است.
منظور از آگاهى فرهنگى «توانایى تشخیص و درک آثار فرهنگ یک ملت یا قوم بر ارزش ها و رفتارهاى آنان» است(4).
از نظر او آگاهى فرهنگى طى یک فرآیند پنج مرحله اى شکل مى گیرد. آن مراحل به شرح زیرند:
1. کسب داده ها؛(5) در سلسله مراتب شناخت فرهنگى، داده ها نازل ترین شکل اطلاعات محسوب مى شوند. داده ها، پیام ها و علائمى هستند که به وسیله انسان و یا ابزارهاى مکانیکى و الکترونیکى، از محیط دریافت مى شوند.
2. اطلاعات؛(6) به داده هایى اطلاق مى شود که براى آگاهى از معنا و مفهوم آنها، مورد پردازش قرار مى گیرند.
3. دانش؛(7) به اطلاعاتى اطلاق مى شود که براى دستیابى به معنا و مفهوم عمیق تر، براى استفاده عملى، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
4. بینش؛(8) حاصل تلفیق دانستنى ها و داورى پیرامون آنها در یک موقعیت معین و به منظور درک روابط درونى بین آنها، است. بینش فرهنگى نیز به آگاهى عمیق از یک فرهنگ اطلاق مى شود که موجب آگاهى از فرآیندهاى فکرى، مؤلفه هاى انگیزشى و سایر عوامل مؤثر بر رفتار مى شود.
5. توانش(9) فرهنگى؛ عبارت است از تلفیق بینش فرهنگى و فهم فرهنگى که موجب آگاهى نسبت به مقاصد عوامل و گروه هاى خاص مى شود.(10)
در کشور ما در مراحل داده و اطلاعات مشکلى نیست اما در مرحله دانش، بینش و توانش فرهنگى کاستى هایى وجود دارد و بیشترین ضعف و تهدید در حوزه علوم انسانى است زیرا بیشتر آنها وارداتى و غیربومى است. در مراحل بینش و توانش نیز دستگاه هاى فرهنگى و آموزشى و رسانه اى ما ضعیف عمل کرده اند و دشمن نیز از همین ضعف سوء استفاده مى کند.

«آگاهى فرهنگى» طى یک فرآیند سلسله مراتبى صورت مى گیرد که در آن هر مرحله مقدمه اى ضرورى براى مرحله بعدى است.
«وندرلى» بر این باور است که فرهنگ از سه مؤلفه زیر تشکیل شده است: 1. عامل شکل دهنده فرهنگ، 2. متغیرهاى فرهنگى، 3. تجلیات فرهنگى.
منظور از عوامل شکل دهنده فرهنگ، ویژگى هایى نظیر زبان، مذهب و عقاید را در برمى گیرد.
جامعه شناسان(11) و روانشناسان اجتماعى(12) متغیرهاى فرهنگى را به سه نوع رفتارها(13)، ارزش ها(14) و شناخت(15)ها تقسیم کرده اند.
رفتارها، کنش هاى ظاهرى و مشهود یک فرهنگ هستند. «ارزش ها» به اصولى گفته مى شود که افراد یک فرهنگ براى ارزشیابى گزینه ها و نتایج تصمیم گیرى هاى خود مورد استفاده قرار مى دهند. «شناخت» به راهبردها و فرآیندهایى گفته مى شود که در تصمیم سازى، ادراک و بازنمایى دانستنى هاى مربوط به یک فرهنگ مورد استفاده قرار مى گیرند.
به تعبیر دیگر، شناخت نوعى فرآیند ذهنى است که مؤلفه هایى همچون آگاهى، ادراک، استدلال و شیوه داورى و قضاوت را در برمى گیرد(16).
هافستد(17) با مرور دامنه تأثیرات تهدیدات نرم فرهنگى در کشورهاى دیگر، نشان داده است که اثربخشى آن اقدامات مستلزم درک ژرف چند ارزش خاص است. از نظر او آن ارزش ها که تأثیرى عمیق بر کنش ها و رفتارهاى مردم دارند، عبارتند از:
1. فردگرایى- جمع گرایى؛
2. دورى و نزدیکى به قدرت؛
3. تردید گریزى؛
4. رابطه محورى- کار محورى؛
5. حال نگرى- آینده نگرى؛
6. پایبندى به آداب و رسوم؛
7. تأثیرپذیرى از شرایط.
سرانجام، سومین مؤلفه فرهنگى که متولیان و مجریان تهدیدات نرم فرهنگى آگاهى از آن را ضرورى مى دانند، «تجلیات فرهنگى» است. منظور از تجلیات فرهنگى «رفتارها، الگوى گفتارى و نگرش هاى مشهود یک فرهنگ» است.(18)

تجلیات فرهنگى (کنش ها و...) در متغیرهاى فرهنگى (ارزش ها، رفتار و شناخت ها) ریشه دارند و متغیرهاى فرهنگى نیز در عوامل شکل دهنده فرهنگى ریشه دارند. بنابراین، براى تأثیر نهادن بر تجلیات فرهنگى یک قوم یا ملت، ناگزیر باید بر متغیرها و پیشینه فرهنگى آن ملت یا قوم تأثیر نهاد و هدف جنگ نرم نیز تاثیر بر پیشینه فرهنگى، متغیرهاى فرهنگى و تجلیات فرهنگى است.

ویژگى هاى جنگ نرم
از ویژگى هاى جنگ نرم مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. جنگ نرم در پى تغییر قالب هاى ماهوى جامعه و ساختار سیاسى است؛ در این جنگ، باورها و ارزش هاى اساسى یک جامعه مورد هجوم براى تغییر قرار مى گیرد. با تغییر باورهاى اساسى جامعه، قالب هاى تفکر و اندیشه دگرگون شده و مدل هاى رفتارى جدیدى شکل مى گیرد. مدل هاى رفتارى جدید به گونه اى است که به جاى رفتارهاى حمایتى از ساختار سیاسى، رفتارهاى چالشى جایگزین شده و این رفتارها به سمت ساختار شکنى جهت مى یابد.
2. آرام، تدریجى و زیر سطحى است؛ جنگ نرم دفعى، شتابان و پرتحرک در یک مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدریجى به سمت جلو حرکت مى کند. آرام و تدریجى بودن این جنگ به گونه اى است که بسیارى آن را تشخیص نمى دهند. جنگ نرم زیر سطحى، غیرآشکار و به همین دلیل نامحسوس است.
3. جنگ نرم نمادساز است؛ نمادسازى با بهره گیرى از نمادهاى تاریخى براى ارائه و نمایش تصویرى مطلوب از خود یک ویژگى برجسته از جنگ نرم است. در این جنگ تلاش مى شود تصویرى شکست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازى و تصویرسازى، خود را پیروز و موفق نشان مى دهد. در این ویژگى عملیات روانى در حد اعلى خود انجام مى شود.
4. پایدار و بادوام است؛ نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام خواهد بود. هدف اصلى در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است. چنانچه این تغییر حاصل گردد، به راحتى تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمى باشد. در جنگ گرم و نظامى، یک سرزمین تصرف شده را ظرف چند ساعت، مى توان باز پس گرفت. اما در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افکار و دل هاى جامعه هدف گردند، به راحتى نمى توان آن را باز پس گرفت و تغییر مجدد زمان بر مى باشد.
5. جنگ نرم پرتحرک و جاذبه دار است؛ جنگ نرم که به صورت تدریجى و آرام شروع مى شود، در نقطه اى به دلیل ایجاد جاذبه هاى کاذب، خود جامعه هدف را براى تحقق اهداف به کار گرفته و از این طریق بر دامنه تحرکات آن افزوده مى گردد. در واقع با گذشت زمان، بسیارى از بازیگران و حتى بازیگردانان جنگ نرم به صورت خواسته یا ناخواست از درون جامعه هدف، به استخدام کارگزاران اصلى جنگ نرم در مى آیند.
6. جنگ نرم هیجان ساز است؛ با نمادسازى ها، اسطوره سازى ها و خلق ارزش هاى جدید، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف، نهایت سوء استفاده انجام مى گیرد. مدیریت احساسات یک رکن در مهندسى جنگ نرم به حساب مى آید.
در مدیریت احساسات، تلاش مى شود از احساسات و عواطف جامعه هدف، به عنوان پلى براى نفوذ در افکار و اندیشه ها براى ایجاد تغییر و دگرگونى در باورها استفاده شود. احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیرى، زمینه هاى خلق بحران را فراهم مى سازد.
7. جنگ نرم آسیب محور است؛ آسیب هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى، میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسایى نقاط آسیب جامعه هدف، در حوزه هاى ذکر شده، فعالیت هاى خود را سامان داده و با خلق آسیب هاى جدید، بر دامنه تحرکات خود مى افزایند.
8. جنگ نرم چند وجهى است؛ پر دامنه بودن و برخوردارى از وجوه مختلف از دیگر ویژگى هاى جنگ نرم است. در این جنگ، از تمامى علوم، فنون، شیوه ها و روش هاى شناخته شده و ارزش هاى موجود استفاده مى گردد.
9. جنگ نرم تضاد آفرین است؛ جنگ نرم از محیطهاى آسیب دار در جامعه هدف، شروع مى شود و با ایجاد گسل هاى متعدد در بخش هاى گوناگون جامعه و از طریق متفاوت کردن باورها، ارزش ها و شکل دهى به رفتارهاى جدید، اعضاى یک جامعه در برابر همه قرار مى دهد. تضادهاى به وجود آمده از طریق جنگ نرم، همبستگى اجتماعى و وحدت ملى را بر هم مى زند و زمینه هاى بروز بحران و درگیرى هاى داخلى را فراهم مى سازد. بنابراین تخریب وحدت ملى یکى از پیامدها و ویژگى هاى جنگ نرم است.
10. جنگ نرم تردید آفرین است؛ در جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینى نسبت به بسیارى از مسائل، یک اصل و قاعده است. در این جنگ با ایجاد ناامیدى و یأس شروع مى شود. براى توفیق در این جنگ، با تکیه بر سنت ها، البته با نوپردازى به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسى تردید ایجاد مى شود و به مرور بر دامنه این تردیدها افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات اساسى در باورها و ارزش ها دست یابد.
11. جنگ نرم از ابزار روز استفاده مى کند؛ در جنگ نرم از پیشرفته ترین تکنیک هاى روز استفاده مى گردد. فضاى مجازى و سایبرى محیط اصلى جنگ نرم در شرایط کنونى به حساب مى آید. این فضا، امکان اغواگرى با ایجاد جاذبه هاى گوناگون و خلق بسترهاى لازم براى سوار شدن به امواج احساسات را به خوبى فراهم مى سازد.

اهداف جنگ نرم
اگر جنگ را یک نوع رویارویى، مقابله و کشمکش بین دو طرف تصور کنیم، در این جنگ هر یک از طرفین به دنبال اهدافى هستند. هر گاه تهاجمى، جنگ نرم را علیه مجموعه اى آغاز نماید، در جامعه هدف به دنبال دستیابى به چهار هدف عمده مى باشد.
1. ایجاد تغییر در اعتقادات و باورها
مهمترین و اصلى ترین هدف جنگ نرم را باید ایجاد تغییر و دگرگونى در باورها و اعتقادات جامعه هدف جنگ نرم دانست. اعتقادات و باورها، اساس حرکت یک جامعه به شمار مى آیند. هر انسانى بر اساس باورها و اعتقادات خود به زندگى اش جهت مى دهد. بنابراین اگر کسانى بخواهند در مسیر حرکت یک ملت و جامعه اختلال یا تغییرى ایجاد کنند، باید به سراغ تغییر باورها و اعتقادات آنان بروند. بنابراین در جنگ نرم اساسى ترین هدف، ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات است.
2. ایجاد تغییر در افکار و اندیشه ها
چنانچه دشمنان یک ملت، با جنگ نرم بتوانند در باورها و اعتقادات یک ملتى رسوخ کرده و با ایجاد شک و تردید، آن باورها و اعتقادات را مخدوش و متزلزل نمایند، زمینه ها و بسترهاى لازم براى هدف بعدى، یعنى ایجاد تغییر در چگونگى فکر کردن و اندیشیدن در حوزه هاى گوناگون فراهم مى شود. بنابراین هدف عمده دیگر در جنگ نرم، ایجاد تغییر در افکار جامعه است.
3. ایجاد تغییر در رفتار
رفتارهاى یک جامعه، مبتنى بر اعتقادات، باورها و چگونگى فکر کردن و اندیشیدن افراد آن جامعه مى باشد. با تغییرات اساسى در این مبانى، مدل هاى رفتارى در حوزه هاى گوناگون تغییر مى کند. در واقع مدل هاى رفتارى در هر جامعه اى، بر اساس نوع باورها و اعتقادات و چگونگى فکر و اندیشه در آن جامعه شکل مى گیرد. بدیهى است که باتغییر هر نوع باور و اندیشه اى، مدل هاى رفتارى جدید بر اساس باورها و افکار جدید جایگزین مدل هاى قبلى مى گردد.
4. ایجاد تغییر در ساختار سیاسى
هدف نهایى در جنگ نرم علیه یک ملت، ایجاد تغییر و دگرگونى در ساختارهاى سیاسى آن جامعه و جایگزین کردن ساختارهاى جدید مى باشد. اهداف ذکر شده در یک فرآیند و به صورت خطى دنبال مى گردد. با ایجاد تغییر در باورها، افکار و رفتارهاى یک جامعه، به صورت طبیعى مدل رفتارهاى حمایتى از ساختار سیاسى موجود، تغییر پیدا کرده و مدل هاى چالشى جایگزین آن مى شود.
در یک جامعه، مردم در شرایطى با نظام سیاسى خود به چالش بر مى خیزند که دیگر آن را مشروع ندانند و از نظر آنان مسئولان سیاسى مقبولیت خود را از دست داده باشند. بنابراین مشروعیت زدایى و مقبولیت زدایى براى ایجاد بحران، ناآرامى و بى ثبات سازى در جامعه هدف، از کار ویژه هاى اصلى جنگ نرم به حساب مى آید. هر گاه یک نظام سیاسى مشروعیت و مقبولیت خود را بین ملتش از دست بدهد، به راحتى زمینه هاى لازم براى تغییر آن ساختار و نظام سیاسى و جایگزین شدن یک نظام و ساختار جدید فراهم مى گردد.(19)

حوزه هاى تأثیر تهدیدات نرم
اگر براى یک نظام اجتماعى چهار حوزه سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و دفاعى قائل شویم، تهدید نرم مى تواند در این چهار حوزه، اندیشه ها، ارزش ها و رفتارها را تحت تأثیر قرار دهد.

حوزه فرهنگى
«فرهنگ» بیانگر شخصیت و هویت ملى یک کشور است، فرهنگ هر کشور داراى سه سطح کلى است. زیرساخت هاى فکرى، جهان بینى و باورهاى جامعه، سطح اول فرهنگ تلقى مى شود.
مجموعه بایدها و نبایدها (ایدئولوژى و ارزش ها) سطح دوم فرهنگ را تشکیل مى دهد. الگوهاى رفتارى، لایه سوم فرهنگ ملى تلقى مى شود. این تأثیر در سه سطح راهبردى، میانى و تاکتیکى شامل نخبگان، مردم و نیروهاى مسلح مى شود و داراى ابعاد زیر است:
1. تهدید باورهاى بنیادین یک کشور در سه حوزه فرهنگ استراتژیک، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى و در سه سطح (نخبگان، مردم و نیروهاى مسلح)؛
2. تهدید ارزش هاى اساسى یک کشور در سه حوزه فرهنگ استراتژیک، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى و در سه سطح (نخبگان، مردم و نیروهاى مسلح).
3. تهدید الگوهاى رفتارى یک کشور در سه حوزه فرهنگ استراتژیک، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى در سه سطح (نخبگان، مردم و نیروهاى مسلح).
فرهنگ استراتژیک یک کشور بر نوع ادراک و الگوهاى رفتارى نخبگان و رهبران یک کشور تأثیر مى گذارد. در صورت وقوع تهدید نرم در این سطح، کشور حریف مى تواند با مدیریت خود، اندیشه و عزم رهبران و نخبگان را تحت تأثیر قرار دهد. ایجاد ناپایدارى ذهنى، غلبه بر سیستم تصمیم گیرى، تغییر ذهنیت و نگرش و تأثیر بر انتخاب ها و تصمیم ها، پیامدهاى تهدید نرم در حوزه راهبردى است. همچنین تهدید نرم در حوزه فرهنگ ملى مى تواند بر باورها، ارزش ها و الگوهاى رفتارى مردم تأثیر گذارد و موجبات گسیختگى اجتماعى و فروپاشى روانى را فراهم کند.
هم چنین تهدید نرم مى تواند عزم و اراده نبرد و قدرت بازدارندگى روانى نیروهاى مسلح را از بین ببرد. بى ارزش تلقى شدن مقاومت در برابر دشمن و فروپاشى روانى و سلب اراده حماسى و... را مى توان به عنوان پیامدهاى تهدید نرم در این سطح نام برد.

حوزه سیاسى
دولت ها به عنوان یک واحد سیاسى در نظام بین الملل با مؤلفه هاى جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت و نظام ارزشى مشخص، شکل مى گیرند و همواره با تحولاتى از داخل و خارج مواجه مى شوند.
برخى از تحولات موجب افزایش و برخى موجب تضعیف قدرت سیاسى آنها مى شود. هر نظام سیاسى براى حفظ و بقاى خود، نیازمند ثبات سیاسى و انسجام ملى است. بنابراین افزایش مشروعیت سیاسى نخبگان و رهبران یک کشور به توانایى هاى آنها در ایجاد انسجام سیاسى و برخوردارى از حمایت، رضایتمندى و قدرت اقناع سازى و افکار عمومى است. به طور طبیعى در صورتى که یک دولت نتواند قدرت سیاسى لازم را در حوزه داخلى و خارجى ایجاد نماید، با بحران ها و تهدیدات مختلف سیاسى مواجه خواهد شد.
میزان اقتدار سیاسى یک کشور در جامعه، میزان انسجام و همزیستى مسالمت آمیز و حفظ هویت و یکپارچگى ملى، و میزان تولید و بازتولید هنجارهاى سیاسى و به جریان انداختن گفتمان هاى مسلط در درون جامعه و در عرصه بین المللى و برخوردارى از مقبولیت و مشروعیت لازم را مى توان به عنوان شاخص هاى قدرت نرم در این حوزه نام برد.
در مقابل در صورتى که کشورى داراى بحران هاى سیاسى باشد، این کشور در واقع فاقد قدرت نرم بوده و به طور طبیعى تهدید نرم در این حوزه مؤثر واقع خواهد شد. بحران هاى سیاسى شامل بحران هاى پنج گانه هویت، مشروعیت، نفوذ، توزیع و مشارکت است.
برانگیختن شکاف هاى قومى، نژادى، مذهبى و... و فقدان عوامل پیوند دهنده هویت هاى ملى، تحریف و تحقیر تاریخ و افتخارات ملى در یک کشور، مى تواند به «بحران هویت» منجر شود.
ایجاد شکاف بین مردم و رهبران، فقدان حمایت مردمى و مشروعیت بخشى به تصمیمات رهبران، و شکل گیرى نافرمانى هاى مدنى در یک جامعه «بحران مشروعیت» به وجود مى آورد.
انگیزه زدایى و دلسرد کردن مردم جهت حضور در عرصه هاى تعیین کننده کشور، مصادیق بارز «بحران مشارکت» است.
همچنین عدم توزیع مناسب ثروت، شأن اجتماعى و امنیت در ایجاد «بحران توزیع» مؤثر است.
تلاش براى تأثیرگذارى بر اراده و تصمیمات نخبگان و رهبران با ارعاب، تطمیع از مصادیق «بحران نفوذ» به شمار مى آید.
مجموعه این موارد قدرت نرم یک نظام سیاسى را کاهش مى دهد و به طور طبیعى آن نظام را در برابر تهدید نرم آسیب پذیر مى نماید.

حوزه اقتصادى
«فرهنگ» جهت دهنده به الگوهاى رفتارى در همه حوزه هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى است. به طور طبیعى اندیشه اقتصادى یک کشور و الگوى تولید و مصرف تحت تأثیر فرهنگ است. براى مثال، پاسخ به این سؤالات مى تواند متأثر از فرهنگ ملى یک کشور باشد. چه چیزى تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ و براى چه تولید کنیم؟
همان گونه که اشاره شد، فرهنگ داراى سه لایه باورها، ارزش ها و نگرش ها و الگوهاى رفتارى است. بنابراین با وجود تعامل نظامات اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و دفاعى- امنیتى و تأثیر و تأثر متقابل آنان، نظام فرهنگى به عنوان زیرساخت و نظام فرابخش و جهت دهنده به ذهن و رفتار در سایر حوزه ها تلقى مى شود.

تهدید نرم و تهاجم به نظام فرهنگى یک کشور (به عنوان جهت دهنده به سایر نظام ها)، موجب تهدید سایر نظام ها از جمله نظام اقتصادى مى شود.
به عبارت دیگر چیستى و ماهیت تهدید اقتصادى را مى توان مترادف با تضعیف یا فروپاشى باورها، ارزش ها و الگوهاى رفتارى یک کشور در حوزه اقتصاد دانست. تهدید نرم در حوزه اقتصاد مى تواند بر فرهنگ اقتصادى یک کشور در سه لایه زیر اثر گذارد:
1. اندیشه و نظریه تولیدات اقتصادى کشور؛
2. ارزش ها و الگوى تولیدات اقتصادى کشور؛
3. ارزش ها و الگوى توزیع و مصرف اقتصادى کشور.

حوزه دفاعى - امنیتى
قدرت و توان رزم نیروهاى مسلح یک کشور، ترکیبى از توانایى هاى فیزیکى و غیرفیزیکى است. بخش غیرفیزیکى قدرت رزمى، تحت تأثیر قدرت نرم در حوزه دفاعى - امنیتى مى باشد. در این سطح فرهنگ و الگوى دفاعى نظام هاى سیاسى، تعیین کننده میزان قدرت نرم در حوزه دفاعى - امنیتى است. هدف از تهدیدات نرم در این حوزه، تأثیرگذارى بر اندیشه ها، ارزش ها و الگوهاى رفتارى در حوزه دفاع و امنیت است. بنابراین هرگونه اقدامى که منجر به تغییر در فرهنگ و الگوى دفاعى کشور شود و یا به عبارت دیگر اندیشه دفاعى و عزم و اراده نبرد را تحت تأثیر قرار دهد، در زمره تهدیدات نرم در حوزه دفاعى - امنیتى قلمداد مى شود.(20)پی نوشت ها:
1) Wunderli.
2) culture
3) cultural areness
4) وندرلى، 2005: 9
5) data.
6) information.
7) knwledge.
8) insight.
9) competence.
10) وندرلى، 2005
11) نظیر گیدنز 49420)Gidens( 2002
12) نظیر میرز،)Myer( 4002
13) behavios.
14) values.
15) cognition.
16) وندرلى، 2005: 13
17) Hofstd: 3002.
18) وندرلى، 2005، ص 14
19) جنگ نرم: 34-29.
20) مرادى، 1388 :111-107.

( منبع :جنگ نرم ، مرکز مشاوره معاونت تبلیغ و آموزش نهاد رهبری در دانشگاهها ، 1389 )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.