محتوای کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی جین شارپ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ - ۱۹۸۹ بازدید

جین شارپ در پیوست کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» (From Dictatorship to Democracy) ،
۱۹۸ دستورالعمل برای تحقق نافرمانی مدنی و براندازی نرم بیان می دارد . این کتاب که بیش از یک دهه قبل به چاپ رسید نسخه پیچیده شده برای کشورهای مخالف آمریکا محسوب می شود.

جین شارپ در پیوست کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» (From Dictatorship to Democracy) ،
198 دستورالعمل برای تحقق نافرمانی مدنی و براندازی نرم بیان می دارد . این کتاب که بیش از یک دهه قبل به چاپ رسید نسخه پیچیده شده برای کشورهای مخالف آمریکا محسوب می شود. وی در این کتاب با تأسی از نظریه هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی سعی کرده کشورهای مخالف با لیبرال دموکراسی را دیکتاتور معرفی کرده و روش های متنوعی برای مقابله با این کشورها تا حصول دموکراسی منحط مدنظر غرب پیشنهاد دهد.
روش های اقدام غیر خشونت آمیز
روش های اعتراض و استدلال غیر خشونت آمیز
اعلام بیانیه های رسمی :
۱‐ سخنرانی های عمومی
۲‐ نامه های اعلام مخالفت یا اعلام حمایت
۳‐ بیانیه های سازما نها و موسسات
۴‐ بیانیه های امضا شده گروهی
۵‐ اعلامیه های کیفرخواست ( دادخواست )
۶‐ تهیه طومارهای امضاء شده گروهی و همگانی

ایجاد ارتباط با مخاطبین گسترده تر:
۷‐ استفاده از شعارها، کاریکاتورها و نمادها
۸‐ پرچم ها، پوسترها و ارتباطات بصری
۹‐ جزوه ها، رسال ههای چاپی و کتا بها
۱۰ ‐ روزنامه ها و مجله ها
۱۱ ‐ نوارهای صوتی، رادیو و تلویزیون
۱۲ ‐ آسمان نویسی ١٩ ، زمین نویسی [ و دیوار نویسی ]

اقدامات گروهی :
۱۳ ‐ اعزام هیات های نمایندگی
۱۴ ‐ اعطای جایزه های غیرواقعی و ظاهری
۱۵ ‐ انجام لاب یهای ٢٠ گروهی
۱۶ ‐ تشویق کارگران و کارمندان به اعتصاب و دست کشیدن از کار
۱۷ ‐ انجام انتخابات غیرواقعی و ظاهری
اقدامات گروهی نمادین
۱۸ ‐ استفاده از پرچم ها و رنگهای نمادین
۱۹ ‐ پوشش های نمادین
20‐ اجرای نماز و دعا
۲۱ ‐ حمل اشیاء نمادین
۲۲ ‐ درآوردن لباس و لخت شدن به نشانه اعتراض
۲۳ ‐ تخریب اموال شخصی [ و نه عمومی ]
۲۴ ‐ استفاده از نورهای نمادین
۲۵ ‐ نمایش تصاویر افراد و شخصی تها
۲۶ ‐ استفاده از شکل کهای نقاشی شده [افراد و شخصیت ها] به نشانه اعتراض
۲۷ ‐ استفاده از علامت ها و نا مهای جدید
۲۸ ‐ ایجاد صداهای نمادین
۲۹ ‐ اعلام نیازها و درخواس تهای عمومی نمادین
۳۰ ‐ انجام ادا و اطوار گستاخانه ( برای جلب توجه افراد )

اعمال فشار بر روی افراد :
۳۱ ‐ بازخواست از شخصیت ها و ماموران
۳۲ ‐ تمسخر و اهانت به شخصیتها
۳۳ ‐ ملاقات و مذاکره با مسوولان
۳۴ ‐ تعقیب و مراقبت مسوولان

اجرای تئاتر و موسیقی:
۳۵ ‐ استفاده از میان پرده های طنز و تمسخر آمیز
۳۶ ‐ اجرای تئاتر و موسیقی
۳۷ ‐ آواز خوانی ( سرود خوانی )

راهپیمایی و تظاهرات مردمی:
۳۸ ‐ انجام تظاهرات همگانی
۳۹ ‐ رژه های منظم مردمی
۴۰ ‐ راهپیمایی و تظاهرات مذهبی
۴۱ ‐ انجام سفرهای زیارتی
۴۲ ‐ تظاهرات خودرویی

تشییع جنازه :
۴۳ ‐ انجام مراسم سوگواری سیاسی
44 ‐ تشییع جناز ههای غیرواقعی و ظاهری
۴۵ ‐ تشییع جناز ههای همراه با تظاهرات
۴۶ ‐ تجمع و تظاهرات در مح لهای خاکسپاری افراد و شخصیتها

اجتماعات عمومی:
۴۷ ‐ اجتماعات اعتراضی یا حمایتی
۴۸ ‐ تظاهرات اعتراضی
۴۹ ‐ استفاده از تظاهرات غیرمستقیم با استفاده از رن گها، نمادها و اشکال متنوع
۵۰ ‐ آموزش های درو نگروهی [ به منظور افزایش آگاه یهای سیاسی ‐ اجتماعی ]

خودداری و انکار :
۵۱ ‐ دست کشیدن و خودداری از کار
۵۲ ‐ سکوت
۵۳ ‐ انکار و نفی شخصی تهای شناخته شده
۵۴ ‐ کنار گذاشتن افراد و شخصیتها[ی سیاسی ‐ اجتماعی ]
روش های عدم همکاری اجتماعی
طرد افراد و انزوای افراد و شخصی تها
۵۵ ‐ تحریم اجتماعی عمومی
۵۶ ‐ تجریم اجتماعی گزینشی
57 Lysistratic nonaction ‐
۵۸ ‐ طرد و تکفیر شخصی تها
۵۹ ‐ تحریم
عدم همکاری با روندهای اجتماعی، رسوم و نهادها
۶۰ ‐ تعلیق فعالی تهای اجتماعی و ورزشی
۶۱ ‐ تحریم امور اجتماعی
۶۲ ‐ اعتصاب ها دانشجویی
۶۳ ‐ نافرمانی اجتماعی
۶۴ ‐ کناره گیری از موسسات اجتماعی
کناره گیری از نظام اجتماعی
۶۵ ‐ در خانه ماندن
۶۶ ‐ عدم همکاری شخصی بطور کلی
۶۷ ‐ گریز از کار کارگران
۶۸ ‐ تحصن
۶۹ ‐ مخفی شدن دسته جعمی
۷۰ ‐ مهاجرت اعتراضی (هجرت)

روش های عدم همکاری اقتصادی
تحریم های اقتصادی
اقدام از سوی مصر فکنندگان
۷۱ ‐ تحریم از سوی مصر فکنندگان
۷۲ ‐ عدم مصرف کالاهای تحریم شده
۷۳ ‐ سیاست ریاضت (اقتصادی)
۷۴ ‐ خودداری از اجاره دادن (مکان ها، تجهیزات ، ابزارآلات، وسایل و ...)
۷۵ ‐ خودداری از اجاره کردن (مکان ها، تجهیزات، ابزارآلات و وسایل دولتی )
۷۶ ‐ تحریم ملی مصر فکنندگان (کالا، خدمت، ... )
۷۷ ‐ تحریم بین المللی مصر فکنندگان
اقدام از سوی کارگران و تولید کنندگان
۷۸ ‐ تحریم از سوی کارگران
۷۹ ‐ تحریم از سوی تولید کنندگان
اقدام از سوی واسطه ها
۸۰ ‐ تحریم از سوی تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان

اقدام از سوی مالکین و مدیران:
۸۱ ‐ تحریم از سوی تجار و بازرگانان
۸۲ ‐ خودداری از تحویل یا فروش کالاها
۸۳ ‐ تعطیل کارخانجات از سوی کارفرمایان
۸۴ ‐ خودداری از کمکهای صنعتی
85 -از سوی تجار « اعتصاب سراسری »
اقدام از سوی صاحبان منابع مالی
۸۶ ‐ بیرون کشیدن سپرد ههای بانکی
۸۷ ‐ خودداری از پرداخت هزنی هها، دستمزدها، بده یها و مالیات ها
۸۸ ‐ امتناع از بازپرداخت وام یا بهر ه آن
۸۹ ‐ قطع وا مها و اعتبارات مالی
۹۰ ‐ خودداری از خرج درآمدها
۹۱ ‐ امتناع از دریافت پول ها و کم کهای دولتی

اقدام از سوی دولتها:
۹۲ ‐ تحریم داخلی
۹۳ ‐ تهیه فهرست سیاه بازرگانان
۹۴ ‐ تحریم فروشندگان بی نالمللی
۹۵ ‐ تحریم خریداران بی نالمللی
۹۶ ‐ تحریم تجارت بی نالمللی

روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب های نمادین
۹۷ ‐ اعتصاب کوتاه مدت اعتراضی
۹۸ ‐ اعتصاب یکباره ( برق آسا و بدون اطلاع قبلی )
اعتصاب های کشاورزی
۹۹ ‐ اعتصاب کشاورزان
۱۰۰ ‐ اعتصاب کارگران مزرعه

اعتصاب از سوی گروه های خاص:
۱۰۱ ‐ خودداری از انجام کارهای طاقت فرسا ( تحت فشار)
۱۰۲ ‐ اعتصاب زندانیان
۱۰۳ ‐ اعتصاب پیشه وران
۱۰۴ ‐ اعتصاب کارشناسان و متخصصین
اعتصاب های صنعتی عمومی
۱۰۵ ‐ اعتصاب تشکیلاتی ( سازمان یافته )
۱۰۶ ‐ اعتصاب صنعتی
۱۰۷ ‐ اعتصاب برای ابراز همدردی با سایر گرو ههای اعتصاب کننده
اعتصاب ها محدود
۱۰۸ ‐ اعتصاب همراه با اعلام هد فها و خواست ههای خاص
۱۰۹ ‐ اعتصاب همه گیر و گسترده
۱۱۰ ‐ اعتصاب ُ کندکاری
۱۱۱ ‐ اعتصاب خواهان اعمال قانون کار (کارگری یا کارمندی)
۱۱۲ ‐ تظاهر به بیماری
۱۱۳ ‐ اعتصاب همراه با طریق استعفا
۱۱۴ ‐ اعتصاب محدود ( در برابر اعتصاب نامحدود )
۱۱۵ ‐ اعتصاب گزینشی
اعتصاب های چند صنعتی (چند بعدی)
۱۱۶ ‐ اعتصاب عمومی و سرتاسری سازمان یافته
۱۱۷ ‐ اعتصاب کلی (غیرسازمانی یافته)
ترکیب اعتصا بها و تعطیل یهای اقتصادی
( ۱۱۸ ‐ اعتصاب عمومی سرتاسری (هارتال ٢٢
۱۱۹ ‐ تعطیل کردن موقت فعالی تهای اقتصادی
شیوه های عدم همکاری سیاسی
نفی مشروعیت
۱۲۰ ‐ خودداری یا بازپ سگیری بیعت سیاسی ( با رهبران سیاسی جامعه )
۱۲۱ ‐ خودداری از اعلام حمایت عمومی ( از دستورات و مشروعیت حکومت )
۱۲۲ ‐ انتشار متون چاپی و انجام سخنران یهای مبتنی بر تشویق مفاومت ( مردم در برابر حکومت )
عدم همکاری شهروندان حکومت
۱۲۳ ‐ تحریم عناصر و بدن ههای قانونگذاری
124 - ‐ تحریم انتخابات
۱۲۵ ‐ تحریم مسوولی تها و مشاغل دولتی
۱۲۶ ‐ تحریم ادار هها، موسس هها و سایر عناصر دولتی
۱۲۷ ‐ خروج از مدرس ههای آموزشی دولتی
۱۲۸ ‐ تحریم سازمان های تحت پوشش و حمایت دولت
۱۲۹ ‐ خودداری از کمک به ماموران و کارگزاران اجرایی [دولت]
۱۳۰ ‐ جابجایی علائم و مکا ننماهای شخصی
۱۳۱ ‐ خودداری از قبول ( و همکاری با ) ماموران انتصابی [دولت ]
۱۳۲ ‐ خودداری از انحلال سازما نها و موسس ههای موجود
گزینه های نوع اطاعت شهروندان
۱۳۳ ‐ ابراز عدم تمایل ( بی میلی ) و پذیرش کند ( با تاخیر )
۱۳۴ ‐ نافرمانی در زمان نبود نظارت مستقیم
۱۳۵ ‐ نافرمانی همگانی
۱۳۶ ‐ نافرمانی پنهان (غیر آشکار)
۱۳۷ ‐ خودداری از شرکت در یک تجمع یا اجلاس به منظور انشقاق
۱۳۸ ‐ تحصن
۱۳۹ ‐ عدم همکاری به هنگام خدمت اجباری ( تحت فشار ) و تبعید
۱۴۰ ‐ مخفی شدن، فرار کردن و استفاده از هویت های جعلی
« غیر مشروع » ۱۴۱ ‐ نافرمانی مدنی در برابر قوانین
اقدام از سوی کارمندان دولت
۱۴۲ ‐ خودداری گزینشی در مورد کمک به تحقق هد فهای دولتی
۱۴۳ ‐ مسدود کردن خطوط فرما ندهی و انتقال اطلاعات
۱۴۴ ‐ به تعویق انداختن و ایجاد مانع در کارها
۱۴۵ ‐ عدم همکاری های اداری و اجرایی عمومی
۱۴۶ ‐ عدم همکاری قضایی
۱۴۷ ‐ عدم کارایی آگاهانه و نیز عد مهمکاری با عناصر و کارگزاران اجرایی
۱۴۸ ‐ تمرد و شورش
اقدامات دولت در سطح داخلی
۱۴۹ ‐ طفره رفتن و تاخیرهای شب ه قانونی
۱۵۰ ‐ عدم همکاری با واحدهای متشکل دولتی
اقدامات دولت در سطح بی نالمللی
۱۵۱ ‐ انجام تغییرات در کادر دیپلماتیک و سایر نمایندگ یها[ی سیاسی و اقتصادی]
۱۵۲ ‐ تاخیر انداختن و لغو اقدامات و رخدادهای دیپلماتیک
۱۵۳ ‐ خودداری از شناسایی دیپلماتیک [کشورها، نهادها و ...]
۱۵۴ ‐ قطع روابط دیپلماتیک
۱۵۵ ‐ لغو عضویت در سازمان های بی نالمللی
۱۵۶ ‐ خودداری از عضویت در نهادهای بی نالمللی
۱۵۷ ‐ اخراج [یک عضو] از سازمان های بی نالمللی
روش های تهاجم غیرخشونت آمیز
تهاجم روانی
۱۵۸ ‐ سخن گفتن و ابراز نظر شخصی و ب یپرده و صریح در برابر دیگران
۱۵۹ ‐ روزه گرفتن
الف) روزه فشار اخلاقی (روزه سیاسی)
ب) اعتصاب غذا
ج) روزه مقاومت منفی (ساتیاگراها)
۱۶۰ ‐ محکمه نمایشی
۱۶۱ ‐ تحمل مصیبت و آزاد غیرخشونت آمیز ( نظیر خود را به زنجیر کشیدن، چسب بر دهان زدن ،دوختن دهان و .. )
تهاجم فیزیکی
۱۶۲ ‐ تحصن نشسته ( بست نشستن )
۱۶۳ ‐ تحصن ایستاده
۱۶۴ ‐ ابراز اعتراض سواره ( با استفاده از اتوموبیل، دوچرخه، اسب، ... )
۱۶۵ ‐ هجوم آوردن به سوی افراد و شخصی تها
۱۶۶ ‐ خرد کردن اعصاب ( با رو شهای گوناگون )
۱۶۷ ‐ اجرای دعا و نیایش برای تحقق اهداف
۱۶۸ ‐ حملات غیر خشونت آمیز
۱۶۹ ‐ پرتاب های غیر خشونت آمیز ( نظیر تخ ممرغ ، گوجه فرنگی، ... )
۱۷۰ ‐ تهاجم و پیشروی فیزیکی غیر خشونت آمیز
۱۷۱ ‐ تولید صداهای غیر خشونت آمیز ( همچون سوت، هو کردن و ... )
۱۷۲ ‐ کارشکنی و اختلال غیر خشون ت آمیز در روند جلسات گوناگون (سخنرانی ها، پارلمان ها، ... ) و ازرسمیت انداختن آ نها
۱۷۳ ‐ اشغال غیر خشونت آمیز (مکان های عمومی و دولتی، وزار تخانه ها، سفار تخانه ها و ... )
تهاجم اجتماعی
۱۷۴ ‐ ایجاد الگوهای جدید اجتماعی
۱۷۵ ‐ ترتیب استفاده بیش از حد مجاز و ظرفیت از تجهیزات و امکانات موجود برای مختل کردن عملکرد آن ها
۱۷۶ ‐ استفاده از روش سکوت و ب یاعتنایی (نسبت به وقایع)
۱۷۷ ‐ صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی
۱۷۸ ‐ نمایش های چریکی
۱۷۹ ‐ ایجاد نهادهای اجتماعی جایگزین
۱۸۰ ‐ ایجاد سیست مهای ارتباطی جایگزین
تهاجم اقتصادی
۱۸۱ ‐ اعتصاب تمدیدی (از نظر مدت)
۱۸۲ ‐ اعتصاب نشسته (در محل کار)
۱۸۳ ‐ تصرف غیر خشونت آمیز یک زمی ن
۱۸۴ ‐ ایجاد را هبندان در خیابان و جاده ها
۱۸۵ ‐ جعل و تقلب با انگیز ههای سیاسی
۱۸۶ ‐ جلوگیری و محدود کردن معاملات اقتصادی
۱۸۷ ‐ تصرف دارایی ها
۱۸۸ ‐ دامپینگ [ فروختن یک کالا به میزان زیاد با قیمت کمتر از حد معمول ( برای رقابت با یک شخص یا نهاد ) ]
۱۸۹ ‐ حمایت گزینشی ( از یک کالا یا خدمت )
۱۹۰ ‐ انتخاب بازارهای جایگزین
۱۹۱ ‐ انتخاب وسایل نقلیه جایگزین [ برای وسایل نقلیه عمومی و دولتی ]
۱۹۲ ‐ انتخاب نهادهای اقتصادی جایگزین
تهاجم سیاسی
۱۹۳ ‐ ترتیب استفاده بیش از توان و ظرفیت سازما نهای اداری موجود
۱۹۴ ‐ افشار هویت ماموران و سازمان های مخفی (اطلاعاتی)
۱۹۵ ‐ تلاش برای زندانی شدن (به وسیله دولت)
« خنثی » ۱۹۶ ‐ نافرمانی مدنی در برابر قوانین
۱۹۷ ‐ انجام یک اقدام بدون همکار و همدست
۱۹۸ ‐ ایجاد حاکمیت دوگانه و دولت موازی

(منبع : http://www.asr-entezar.ir/archives/2163 )
همچنین ر.ک : http://www.rasekhoon.net/news/show-56197.aspx (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 77/100119849)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.