محوریت قرآن و کعبه در وحدت اسلامی مسلمانان ۱۳۹۱/۱۰/۱۶

به نظر می رسد این سخن در مورد وحدت مسلمین حول محور نقاط مشترک است ؛ به عبارت دیگر منظور گوینده در این جملات این است که اگر مسلمین با توجه به اشتراکاتی چون قرآن و قبله و... وحدت داشته باشند و از اختلافات پرهیز کنند و به نقاط مشترک خود با همدگر متمرکز شوند به یقین با توجه به کثرت جمعیت و منابع متنوع دیگر دشمنان نمیتوانند کوچکترین آسیبی به آنها وارد کنند . همه جوامع در طول حیات خود با انواع آفت ها وآسیب ها و با انواع خطرها مواجه هستند.
به نظر می رسد این سخن در مورد وحدت مسلمین حول محور نقاط مشترک است ؛ به عبارت دیگر منظور گوینده در این جملات این است که اگر مسلمین با توجه به اشتراکاتی چون قرآن و قبله و... وحدت داشته باشند و از اختلافات پرهیز کنند و به نقاط مشترک خود با همدگر متمرکز شوند به یقین با توجه به کثرت جمعیت و منابع متنوع دیگر دشمنان نمیتوانند کوچکترین آسیبی به آنها وارد کنند . همه جوامع در طول حیات خود با انواع آفت ها وآسیب ها و با انواع خطرها مواجه هستند. در روزگار ما خطر تفرقه و آفت پراکندگی از خطرهایی است که فعلا به طور دائم جوامع اسلامی را تهدید می کند و اگر به طور دائم با آن مبارزه نشود جوامع اسلامی از این وضعیتی که دارند بدتر می شوند و دشمنان بیش از گذشته و بیش از حال بر جوامع اسلامی تسلط می یابند. مهم ترین عاملی که سبب شده است جوامع اسلامی به طور دائم در معرض تفرقه قرار بگیرند راهبرد تفرقه افکنانه ای است که دشمنان اسلام و جوامع اسلامی به ویژه استعمارگران غربی از قرن های گذشته در پیش گرفته اند و در روزگار ما این راهبرد را با شدت و عمق بیشتر دنبال می کنند و حتی به طور آشکار برنامه های خود را در این باره اعلام می نمایند و بودجه ای را هم که به این امر اختصاص می دهند به روشنی بازگو می نمایند. در مواجه با این تهدید جدی از نظر بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام از جمله امام خمینی ( ره) محور قراردادن اسلام و قرآن و پیامبر اکرم مهم ترین راهی است که مسلمانان را در حوزه عمومی جهان اسلام به وحدت می رساند و از تفرقه دور می کند .(صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۴۵۶ )
بر این اساس تکیه بر مشترکاتی چون قرآن و قبله که در تمامی فرق مسلمین مورد پذیرش است میتواند وحدت بین مسلمین را بیستر و محکمتر کند . مقام معظم رهبری نیز در همین راستا میفرمایند : «تنها راه نجات امت اسلامی تمسک به قرآن است . »(۱۹/۵/۱۳۸۷)
امام خمینی (ره) نیز در این باره می فرمایند : «امروز روزی است که همه به دستور اسلام به دستور قرآن کریم با هم متحد باشند تنازع نکنند اگر تنازع با هم بکنند به هر شیوه ای باشد به حسب قرآن کریم ممنوع است این تنازع و اگر تنازع بکنند فشل می آورد و رنگ و بوی انسان را و ملت را از بین می برد. این دستور خدای کریم است .اینهایی که دارند کوشش می کنند تفرقه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و مع ذلک ادعای اسلام می کنند. اینها آن اسلامی را که قرآن کریم کتاب اوست آن اسلامی را که کعبه قبله اوست آن اسلام را نیافته اند و ایمان به آن اسلام نیاورده اند .آنهایی ایمان به اسلام آورده اند که قرآن را و محتوای قرآن را قبول دارند محتوای قرآنی که می فرماید که « مومنون اخوه » هستند برادر هستند باهم . برادری هرچه اقتضا می کند باید اینها انجام بدهند. برادری اقتضا میکند که اگر به شما صدمه ای وارد شد همه برادرهایی که در هر جا هستند متاثر باشند.اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند. » (صحیفه نور جلد ۸ ص ۷۳ و ۷۴ و جلد ۱۳ ص ۴۵ و ۴۶ )
در حقیقت سرچشمه قدرت اسلامی تکیه بر مشترکاتی چون کتاب واحد و قبلهً واحد وپیامبر واحد است و به هر میزان که وحدت افزایش یابد قدرت جوامع اسلامی نیز افزایش می یابد. اگر مسلمانان به همین دستور و معادله کاملا ساده توجه نظری و عملی کنند به خوبی می توانند در برابر دشمنان بایستند بنابر این وحدت اسلامی طریق بسیار استواری برای قدرتمند شدن مسلمانان می باشد .
امام خمینی در این باره می فرمود : همیشه مقصد ما این بوده است که مسلمین همه با هم باشند اهل تشیع و اهل تسنن باهم باشند ملت های مسلمان با هم باشند دولت های مسلمان باهم باشند اگر مسلمان ها باهم باشند هیچ کس نمی تواند به آن ها تعرض کند. مسلمین همه چیز دارند جمعیت زیاد مخازن زیاد دارایی زیاد و زمین زیاد دارند پس چرا باید تحت سلطه باشند علت این است که ما به قرآن گوش نکردیم حکومت های ما به قرآن گوش نکردند.
توجه به آموزه های قرآنی و تمسک به آن که در عمل به قرآن معنی می شود و نیز توجه به شعائر و مناسک و عبادات و دیگر نقاط مشترک میتواند دست طمع دشمنان را از سرزمینهای اسلامی کوتاه کند .( ر.ک : علی معصومی ، رمز پیروزی ما وحدت کلمه بود ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۵/۱۰۰۱۱۴۴۴۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.